งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและโอกาส ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและโอกาส ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางและโอกาส ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

2 ที่มา : มติการประชุมผู้บริหารฯ ( 19 ต. ค.55) ๒

3

4

5 กรอบระยะเวลาดำเนินงาน 19 ต.ค.55 29-30 ต.ค.55 ประชุมร่วม ปลัดฯ รองปลัดฯ อธิบดี เลขาธิการ สปสช. ผู้ตรวจฯ เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกรอบดำเนินงาน ประชุมร่วม ปลัดฯ รองปลัดฯ อธิบดี เลขาธิการสปสช.ผู้ตรวจฯ สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประชุมร่วม รัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประชุมร่วม รัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยฯ ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดฯ อธิบดี เลขาธิการ สปสช. ผู้ตรวจฯ สสจ. ผอ.รพ. ถ่ายทอด เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์และ ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างปลัด รองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 1-2 พ.ย. 55 5 พ.ย. 55

6 Next Step ผู้ตรวจฯ รองปลัดฯ ปลัดฯ ผู้ตรวจฯ กำหนดทิศทาง P&P

7 เป้าหมาย P&P เป้าหมาย P&P All people “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” C:เด็กA:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D:พิการ O:ผู้สูงอายุ

8 หุ้นส่วนนโยบาย P&P. คนไทยสุขภาพดี ถ้วนหน้า

9 ทีมงาน P&P ๑๒ เขตพื้นที่ ๑๒ เขตพื้นที่ เขต ๑ เขต ๑๒ เขต ๑๑ เขต ๑๐ เขต ๙ เขต ๘ เขต ๗ เขต ๖ เขต ๕ เขต ๔ เขต ๓ เขต ๒

10 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. รพ.สต. ตำบล ตำบล กลุ่มเขตบริการ กลุ่มเขตบริการ ผู้ตรวจราชการฯ ผู้ตรวจราชการฯ รพช.+สสอ. อำเภอ อำเภอ รพศ./รพ.ท /สสจ. จังหวัด จังหวัด

11 จัดทีม P&P จัดทีม P&P ๑.เดี่ยว รพ.สต.ขนาดใหญ่ ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพช.,รพท., รพศ.) ประชากร ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน

12 คุณภาพทีม P&P คุณภาพทีม P&P Empower+Strengthening Empower+Strengthening เติมคน - ๑ : ๑๒๕๐ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/ โทรศัพท์ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/ โทรศัพท์ เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน

13 กรอบงาน ๓ ระยะ กรอบงาน ๓ ระยะ เร่งรัดระยะที่ ๓ เร่งรัดระยะที่ ๓ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน เร่งรัดระยะที่ ๒ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการทันที ดำเนินการทันที ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖

14 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม. ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑,๐๐๐ แห่ง เร่งรัดทุกหมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(ต)เร่งรัดทุกตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ นำร่อง ๑ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๔.ทุกจังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ทุกศูนย์ชุมชน

15 เร่งรัด ระยะที่ ๒ เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ทุกตำบล“เพิ่มอีก ๒ หมู่บ้าน” ๒.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มอีก ๒ ตำบล(ครบทุกหมู่บ้าน) ๒.๓ ทุกจังหวัดพัฒนาเพิ่ม ๒ อำเภอ(ครบทุกหมู่บ้าน)

16 เร่งรัด ระยะที่ ๓ เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ครบทุกหมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๓.๓ ทุกจังหวัด เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ

17 PP ประเด็น PP กลุ่ม วัย ส่งเสริมสุขภาพ ภาคใต้ แม่และเด็ก สุขภาพฟัน สุขภาพจิต ทุพพลภาพ พัฒนาบริการ ปฐมภูมิ 1 หมอ 1 รพ. สต. เพิ่มคุณภาพ รพ.สต. /ศสม. ลดแออัด เด็ก สตรี วัยเรียน/รุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พัฒนาการ ฟันผุ ศูนย์เด็ก เล็ก WCC คุณภาพ Health Card ANC คุณภาพ มะเร็งเต้านม/ปากมดลูก แม่ตาย ส่งเสริม สุขภาพสตรี ศูนย์พึ่งได้ บูรณา การ กองทุ นสตรี ตั้งครรภ์ อ้วน บุหรี่/เหล้า ดญ. แม่ 1 รร. 1 คลินิค เบาหวาน/ความดัน สุขภาพจิต มะเร็งตับ สุขภาพวัย ทำงาน ดุแล 3 กลุ่มครบ วงจร 70 ปี ไม่มี คิว ห้องน้ำ ผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วย พึ่งตนเอง แนวทาง P&P ปี 56 แนวทาง P&P ปี 56 ผู้ตรวจฯ ทวีเกียรติ ผู้ตรวจฯ สุริยะ

18 NCD อาหารปลอดภัย อาหารสุขภาพ อาหารฮาลาล Primary GMP ตลาดสด/แผงลอย อาหารปลอดภัย พิษสารเคมี สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เบาหวาน/ความดัน ลดหัวใจขาดเลือด ลดสมองขาดเลือด หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ ลดโรคมะเร็ง ตำบลจัดการสุขภาพ NCD&อาหารปลอดภัย NCD&อาหารปลอดภัย ผู้ตรวจฯ คำรณ ผู้ตรวจฯ พงษ์สวัสดิ์

19 รายบุคคล C A N D O ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า ผู้สูงอายุครบวงจร รพ.สต. นโยบาย ส่งเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรค นสค. มี 5 ทักษะ อสม. ศูนย์สุขภาพ เด็ก ศูนย์สุขภาพ สตรี ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ E W -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ -จิตเวช -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ -พัฒนาการเด็ก -ศูนย์เด็ก -สุขภาพฟัน -การตั้งครรภ์ -มะเร็งปากมดลูก -มะเร็งเต้านม ผู้พิการพึ่งตนเอง เบาหวาน ความดัน สร้าง สุขภาพ รพศ. รพท. รพช. ศสม.

20 กลุ่ม/ประเด็น ภารกิจรายประเด็น นสค. ๑ คน ดูแล ประชากร ๑ : ๑,๒๕๐ คน เครือข่าย รพ.สต. ดูแล ๘,๐๐๐ คน ประเทศ ๖๕ ล้านคน W (๖๖%) วัยแรงงาน -พฤติกรรมเสี่ยง อุบัติเหตุ, มะเร็งตับ, จิตเวช ๘๒๕ ๘๒๕๕๓๐๐๔๓ E ( ๑๓%) วัยเรียน/รุ่น -ดญ.แม่-อ้วน -เหล้า,บุหรี่ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ C (๘ %) เด็ก๐-๕ ปี -เด็กปฐมวัย-สุขภาพฟัน ๑๐๐ ๑๐๐๖๕๐ ๕ ล. A (๒๐%) หญิงตั้งครรภ์ มะเร็งปากมดลูก-หญิงตั้งครรภ์ -มะเร็งมดลูก -มะเร็งเต้านม ๑๔ ๑๔ ๒๕๐ ๒๕๐๙๐ ๑๓ ล. N เบาหวาน ความดัน -เบาหวาน-ความดัน ๖๐ ๖๐๔๐๐๓.๒๕ D (๒ %) ผู้พิการ -ผู้พิการพึ่งตนเอง ๒๔ ๒๔๑๖๐๑.๓ O (๑๓%) ผู้สูงอายุ -ดูแลผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ๑๖๐ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ เป้าหมาย P&P ปี ๕๖

21 บูรณาการบประมาณ ๑. งบ P&P (สธ.ร่วมสปสช.) ๓. งบปกติของหน่วยงาน ๔.บูรณาการจากทุกกรม ๒. งบ สสส. ๓.๑ โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน ๓.๒ โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กองทุน แพทย์ แผนไทย กองทุน P&P กอทุน ฟื้นฟู สมรรถภาพ กองทุน ควบุคุม ป้องกัน โรคเรื้อรัง

22 กลไกบริหารนโยบาย รพช.+สสอ. กรรมการ ปฐมภูมิอำเภอ สต. (ตำบล) รพศ./รพท.. กรรมการ ปฐมภูมิจังหวัดด กลุ่มเครือข่าย กรรมการ ปฐมภูมิเขต

23 We came from GOD to help people ? “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและโอกาส ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google