งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงบบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ปี 2554 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงบบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ปี 2554 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงบบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ปี 2554 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า

2 การบริหารงบบริการสร้างเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรคทั่วไป ( ยกเว้นค่าบริการทันตก รรมส่งเสริมป้องกัน ) งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน ปีงบประมาณ 2554 ได้รับการจัดสรรในอัตรา 242.92 บาทต่อประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 47.9966 ล้านคน ซึ่งต้องจัดบริการให้กับ ประชาชนคนไทยทุกคนทุกสิทธิ สำหรับบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป จึงเป็น 181.10 บาทต่อ ประชากร 64.38 ล้านคน ในปีงบประมาณ 2554

3 - เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิในทุก พื้นที่สามารถเข้าถึง บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ อย่างทั่วถึงและเท่า เทียมกัน - เป็นการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสำหรับ บุคคลและครอบครัว - จัดสรรงบแก่หน่วยบริการ 181.10 บาท ต่อ ประชากรไทยทุกสิทธิ ซึ่ง สปสช. ได้มีการบริหารจัดการเป็น 3 ส่วน ตามกรอบบริหารงบ P&P ปี 2554

4 P&P Capitation (181.10 บาท ต่อหัว ปชก. ทุก สิทธิ 64.38 ล้านคน ) NPP&Centra l Procurement (14.52) P&P Expressed demand (108.17) P&P Area based( รวม PP Community ) (58.41) Itemized 9 รายการ (28.69) Capitatio n (79.48) Area problem (18.41+ ส่วนที่ เหลือ จาก กองทุน อปท.) กองทุ น อปท. (40.00 ) บริหารแบบเขต บริการสุขภาพ ภายใต้ อปสข. หน่วยบริการ / สถานพยาบาล / หน่วยงานที่ ให้บริการ CUP Diff by age group หักเงินเดือน กรอบบริหารงบ P&P ปี 2554

5 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการที่มี ความต้องการใช้ บริการเด่นชัด (P&P Expressed demand services) - เพื่อการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รายบุคคลที่จัดโดยหน่วย บริการและ สถานพยาบาลในอัตราเหมาจ่าย 108.17 บาทต่อ ประชากรไทยทุกคน - ครอบคลุมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่ประชาชนมารับ บริการที่หน่วยบริการและสถานพยาบาลหรือเป็น การจัดบริการเชิงรุกใน ชุมชนเพื่อให้เกิดการเพิ่มการเข้าถึงบริการ - ปี 2554 ได้ปรับเกณฑ์ทำการจัดสรรเป็น 2 แนวทาง

6 การจัดสรรลักษณะเหมาจ่ายรายหัว - ในอัตรา 79.48 บาทต่อประชากรทั้งประเทศ - จัดสรรแก่หน่วยบริการตามจำนวนสิทธิ ประกันสังคม, สิทธิประกัน สุขภาพถ้วนหน้าเพื่อเป็นการชดเชยค่าบริการ - หน่วยบริการทุกแห่งให้บริการตามชุดสิทธิ ประโยชน์ให้กับประชาชนที่ รับผิดชอบงานอย่างทั่วถึง และบรรลุ วัตถุประสงค์ของการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ดังนี้

7 - การฝากครรภ์ - การตรวจหลังคลอด - การให้ภูมิคุ้มกันโรคในทุกช่วงอายุ - การดูแลสุขภาพและพัฒนาการตามวัยเด็ก - บริการวางแผนครองครัว - บริการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพทุกกลุ่มวัย - บริการให้สุขภาพ ความรู้ คำแนะนำ - บริการส่งเสริมศึกษาป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - บริการอนามัยในโรงเรียน - เมื่อให้บริการแล้วบันทึกข้อมูลตามระบบการบันทึก ข้อมูล การให้บริการสาธารณสุข ตามชุดมาตรฐาน 12 แฟ้ม 18 แฟ้ม

8 2. การจัดสรรตามผลการให้บริการ - จัดสรรในอัตรา 28.69 บาทต่อประชากรทั้ง ประเทศ - วัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าชดเชยบริการ ตามผลงาน ดังนี้ 1. เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม 2. เพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค และการดูแลอย่าง ต่อเนื่อง 3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดบริการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกัน โรคเชิงรุกของหน่วย บริการปฐมภูมิ

9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย ชดเชยค่าบริการผลงาน 1. ต้องการบันทึกข้อมูลการให้บริการรายบุคคล ครบถ้วนตามที่กำหนด 2. ต้องมีระบบการกำกับติดตามประเมินผลรวมทั้ง การตรวจสอบการให้บริการ (clinical & financial audit)

10 ในปีงบประมาณ 2554 ได้กำหนดรายการและอัตรา ค่าชดเชยบริการหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม (on top) บางกิจกรรมของการบริการหลักในชุดสิทธิ ประโยชน์ที่จัดให้แต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมาย จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 1. การฝากครรภ์ ( สำหรับการฝากครรภ์ที่อายุ ครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ สัปดาห์และกลุ่มสิทธิประกันสังคมที่ส่งเงิน สมทบยังไม่ครบ 7 เดือน ) 2. การตรวจเยี่ยมหลังคลอด 3. บริการวางแผนครอบครัว ( สำหรับสิทธิ สวัสดิการข้าราชการและ ประกันสังคม ) 4. บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน 5. การตรวจคัดกรองภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ในทารกแรกเกิด

11 6. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตา บอลิก (Metabolic diseases) 4 กลุ่ม คือ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หลอดเลือดสมอง อ้วนลงพุง 7. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม โรค ในข้อ 7 8. การตรวจมะเร็งปากมดลูก 9. การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มี โรคเรื้อรัง 5 กลุ่มโรค คือ มะเร็ง เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงบบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ปี 2554 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google