งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียน ดีเด่น ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป รายชื่อคณะกรรมการ 1. นางมิศรา สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียน ดีเด่น ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป รายชื่อคณะกรรมการ 1. นางมิศรา สามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียน ดีเด่น ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป รายชื่อคณะกรรมการ 1. นางมิศรา สามารถ ผู้ตรวจราชการกรมการ ปกครอง เขต 1 ประธานกรรมการ 2. นางสาวมาลี เกตุเรน เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ ( สบป.) กรรมการ 3. นางสาววรางค์สิริ อรัญนารถ เจ้าพนักงาน ปกครองชำนาญการ ( สสท.) กรรมการ 4. นายธงชัย มาศรังสฤษฏ์ เจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติงาน ( สสท.) เลขานุการ

2 มีสำนักทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบ สุดท้าย จำนวน 5 สำนักทะเบียน ได้แก่ 1. สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น 2. สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ 3. สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด 4. สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 5. สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี

3 ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียน ดีเด่น ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด รางวัลรองชนะเลิศ สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศ สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ.. สำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รางวัลชมเชยสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่

4 รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด

5 ด้านกายภาพ

6

7 การจัดเก็บเอกสาร

8

9 ด้านการบริหารและการบริการ

10 วิสัยทัศน์ นำบริการเชิงรุก โดย รถ MOBILE

11 รองชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น

12

13 ด้านกายภาพ

14

15

16 ด้านการจัดเก็บเอกสาร

17 ด้านการบริหารและบริการ

18

19

20

21 รองชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี

22 ด้านกายภาพ

23

24

25 ด้านการจัดเก็บเอกสาร

26

27 ด้านการบริหารและบริการ

28

29 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ศูนย์บริการร่วม ณ ศูนย์ OTOP ตลาด เทศบาล

30

31 รองชนะเลิศ อันดับ...... สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

32 ด้านกายภาพ

33

34 ด้านการจัดเก็บเอกสาร

35

36 ด้านการบริหารและบริการ

37

38 รางวัลชมเชย สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่

39 มีจุดบริการ 5 แห่ง 1. เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการเฉพาะงานบัตรประจำตัวประชาชน 2. แขวงเม็งราย ให้บริการ เฉพาะงานทะเบียนราษฎร 3. แขวงศรีวิชัย ให้บริการ เฉพาะงานทะเบียนราษฎร 4. แขวงกาวิละ ให้บริการ เฉพาะงานทะเบียนราษฎร 5. แขวงนครพิงค์ ให้บริการ เฉพาะงานทะเบียนราษฎร

40 เทศบาลนครเชียงใหม่

41

42

43

44

45 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียน ดีเด่น ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป รายชื่อคณะกรรมการ 1. นางมิศรา สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google