งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น
ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป รายชื่อคณะกรรมการ 1. นางมิศรา สามารถ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ประธานกรรมการ 2. นางสาวมาลี เกตุเรน เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ (สบป.) กรรมการ 3. นางสาววรางค์สิริ อรัญนารถ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (สสท.) กรรมการ 4. นายธงชัย มาศรังสฤษฏ์ เจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติงาน (สสท.) เลขานุการ

2 มีสำนักทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบสุดท้าย จำนวน 5 สำนักทะเบียน ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี

3 ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประเภท สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด รางวัลรองชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ .. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รางวัลชมเชย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่

4 รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด
รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด

5 ด้านกายภาพ

6

7 การจัดเก็บเอกสาร

8

9 ด้านการบริหารและการบริการ

10 นำบริการเชิงรุก โดย รถ MOBILE
วิสัยทัศน์ นำบริการเชิงรุก โดย รถ MOBILE

11 รองชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น
รองชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น

12

13 ด้านกายภาพ

14

15

16 ด้านการจัดเก็บเอกสาร

17 ด้านการบริหารและบริการ

18

19

20

21 รองชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองชนะเลิศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี

22 ด้านกายภาพ

23

24

25 ด้านการจัดเก็บเอกสาร

26

27 ด้านการบริหารและบริการ

28

29 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ศูนย์บริการร่วม ณ ศูนย์ OTOP ตลาดเทศบาล

30

31 รองชนะเลิศ อันดับ ...... สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศ อันดับ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

32 ด้านกายภาพ

33

34 ด้านการจัดเก็บเอกสาร

35

36 ด้านการบริหารและบริการ

37

38 รางวัลชมเชย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่
รางวัลชมเชย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่

39 มีจุดบริการ 5 แห่ง 1. เทศบาลนครเชียงใหม่
มีจุดบริการ 5 แห่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการเฉพาะงานบัตรประจำตัวประชาชน แขวงเม็งราย ให้บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎร แขวงศรีวิชัย ให้บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎร แขวงกาวิละ ให้บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎร แขวงนครพิงค์ ให้บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎร

40 เทศบาลนครเชียงใหม่

41

42

43

44

45 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google