งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงาน เกษตรจังหวัด มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงาน เกษตรจังหวัด มหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงาน เกษตรจังหวัด มหาสารคาม

2 วัตถุประสงค์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ. ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่ รองรับ “ สิทธิได้รู้ ” ของประชาชน 1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ ต่างๆ ของรัฐ 2. รับรองสิทธิของประชาชนในการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

3  1. ลงชื่อในสมุดทะเบียน  2 กรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ  3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและสืบค้นจาก ดัชนีข้อมูลข่าวสารที่เก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  4. ผู้ขอข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารและรับรอง สำเนาถูกต้อง  หมายเหตุ หากไม่มีข้อมูลข่าวสารใน หน่วยงานแนะนำให้ไปขออหน่วยงานอื่น ขั้นตอนการการ ให้บริการ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงาน เกษตรจังหวัด มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google