งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

196-429 สหกิจศึกษา ทางรัฐศาสตร์. ข้อมูลนักศึกษา นายอดิศักดิ์ ศรีสงเคราะห์ รหัส นักศึกษา 5120710217 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ท้องถิ่นฯ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "196-429 สหกิจศึกษา ทางรัฐศาสตร์. ข้อมูลนักศึกษา นายอดิศักดิ์ ศรีสงเคราะห์ รหัส นักศึกษา 5120710217 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ท้องถิ่นฯ ชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 196-429 สหกิจศึกษา ทางรัฐศาสตร์

2 ข้อมูลนักศึกษา นายอดิศักดิ์ ศรีสงเคราะห์ รหัส นักศึกษา 5120710217 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ท้องถิ่นฯ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. สามารถ ทอง เฝือ พนักงานที่ปรึกษา นายนเรศ เทพ รักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน ราษฎร ( ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น )

3 สถานประกอบการ เทศบาลเมืองคอหงส์ เลขที่ 62/65 หมู่ 3 ซอย 5 บ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4 ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียน ราษฎร ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์

5 ภาระหน้าที่ส่วนงานทะเบียน ราษฎรเทศบาลเมืองคอหงส์ 1. รับแจ้งเกิด 2. รับแจ้งการตาย 3. รับแจ้งย้ายที่อยู่ 4. ขอเลขรหัสประจำบ้านใหม่ 5. แก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียน บ้าน 6. คัดและรับรองสำเนารายการใน ทะเบียนราษฎร

6 งานที่ได้รับมอบหมายระหว่างการปฏิบัติ สหกิจศึกษามีรายละเอียดและขั้นตอน การทำงาน ดังนี้ 1. รับแจ้งเกิด 2. รับแจ้งการตาย 3 รับแจ้งย้ายที่อยู่ 4. ขอเลขรหัสประจำบ้านใหม่ 5. แก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียนบ้าน 6. คัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียน ราษฎร

7 ปัญหาและอุปสรรค 1. ปรับตัวไม่ค่อยทัน 2. ทำงานที่ได้รับมอบหมายผิด

8 ประโยชน์ที่นักศึกษาสหกิจได้รับจากการ ปฏิบัติสหกิจ 1. ได้ประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาวิชาเอก ที่เรียนมานอกเหนือจากการเรียนใน ห้องเรียน 2. เกิดการพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับ ผู้อื่น ความรับผิดชอบการจัดการและความ มั่นใจในตนเองมากขึ้น 3. ทำให้รู้สึกถึงความถนัดของตนเอง เพื่อ นำไปเป็นประโยชน์ต่อการเลือกสายงาน อาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

9 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรื่องความพึงพอใจในการให้บริการ จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล เมืองคอหงส์ กรณีศึกษา : ประชาชนที่มารับ บริการจากงานทะเบียนราษฎร

10 วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงาน 1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ 2. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

11 สมมติฐาน 1. ปัจจัยด้านการให้บริการคาดว่าจะส่งผลต่อความ ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ 2. ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่คาดว่าจะส่งผลต่อความพึง พอใจในการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์

12 ขอบเขตของการทำโครงงาน  ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้ศึกษาจะทำการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชน ในการรับบริการจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ และ แนวทางการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการงานทะเบียนราษฎร แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตประชากร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ประมาณ 45,359 คน เป็น ชาย 21,182 คน หญิง 24,172 คน ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการ ตัดสินใจของผู้ทำวิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย จากประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยผู้ทำวิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 120 คน

13 ปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงงาน ในการทำรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึง พอใจในการให้บริการจากสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา กรณีศึกษา : ประชาชนที่มารับ บริการงานทะเบียนราษฎร สิ่งที่เป็นปัญหา และอุปสรรคประการแรกที่ผู้ศึกษาพบก็คือ การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ตอบ แบบสอบถาม เช่น การปฏิเสธไม่ตอบ แบบสอบถาม และความเบื่อหน่ายกับการ ตอบแบบสอบถาม

14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำ โครงงาน 1. สามารถนำผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึง พอใจของประชาชนในการรับบริการจากสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ ไปใช้เป็น แนวทางเสริมสร้างให้การบริการด้านงาน ทะเบียนราษฎรมีคุณภาพยิ่งขึ้น 2. สามารถหาแนวทางในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สามารถให้บริการงานทะเบียนราษฎรแก่ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15 ขอจบการนำเสนอไว้ เพื่อแค่นี้ ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟัง เป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt 196-429 สหกิจศึกษา ทางรัฐศาสตร์. ข้อมูลนักศึกษา นายอดิศักดิ์ ศรีสงเคราะห์ รหัส นักศึกษา 5120710217 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ท้องถิ่นฯ ชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google