งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ตามโครงการ “ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ” จังหวัดตราด ตามที่จังหวัดตราด โดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตราด ได้ดำเนินการโครงการ “ ธงไตรรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ตามโครงการ “ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ” จังหวัดตราด ตามที่จังหวัดตราด โดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตราด ได้ดำเนินการโครงการ “ ธงไตรรงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ตามโครงการ “ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ” จังหวัดตราด ตามที่จังหวัดตราด โดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตราด ได้ดำเนินการโครงการ “ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ” จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็น งานนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้สำนักงาน เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ ด้วยเห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบันบ้านเมือง เกิดความไม่สงบในสังคมไทย ประชาชนส่วน ใหญ่ขาดความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน ขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ต่อประเทศไทยตามมา รัฐบาลโดยสำนักงาน เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดแนวทางที่จะ เสริมสร้างให้ คนไทยรู้ซึ้งถึงความเป็นชาติไทยและรักความ เป็นไทย โดยมอบให้ทุกจังหวัด

2 จัดกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม คือ ๑. การประกวดขับร้อง เพลงชาติไทย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็น แบบอย่างในการร้องเพลงชาติให้ถูกต้อง สื่อถึงความ รัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยจัดประกวด ประเภททีม ทีมละ ๑๐ คน แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา - อุดม ศึกษา ซึ่งจังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดประกวดขับ ร้องเพลงชาติไทย ระดับจังหวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด เพื่อหาตัวแทนจังหวัดตราดไปประกวด ระดับประเทศในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ ปรากฏว่าโรงเรียนชนะเลิศการประกวดขับ ร้องเพลงชาติไทยระดับประถมศึกษา ได้แก่ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็น แบบอย่างในการร้องเพลงชาติให้ถูกต้อง สื่อถึงความ รัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยจัดประกวด ประเภททีม ทีมละ ๑๐ คน แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา - อุดม ศึกษา ซึ่งจังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดประกวดขับ ร้องเพลงชาติไทย ระดับจังหวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด เพื่อหาตัวแทนจังหวัดตราดไปประกวด ระดับประเทศในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ ปรากฏว่าโรงเรียนชนะเลิศการประกวดขับ ร้องเพลงชาติไทยระดับประถมศึกษา ได้แก่ ๒

3 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ ๓

4 ๔ โรงเรียนชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงชาติไทยระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมืองตราด

5 ๒. การประกวดการประดับธงชาติไทย การประกวดการประดับธงชาติไทย ระดับ จังหวัด เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ธงชาติไทย เป็นเครื่องในการรณรงค์ให้เกิดความภาคภูมิใจใน ความเป็นไทย มีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นไทย และมีความจงรักภักดีต่อชาติไทย และเพื่อหา ตัวแทนของจังหวัดตราดจัดส่งเข้าประกวดใน ระดับประเทศ โดยแยกการประกวดฯ เป็น ๓ ประเภท คือ ๑. ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ๒. ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ๓. ประเภทประชาชนทั่วไป ๕

6 จังหวัดตราดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการตัดสินฯ ระดับจังหวัด โดยมีนายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน และ คณะกรรมการฯ ได้ออกไปประเมินผลฯ เมื่อ วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการประกวดการประดับธงชาติไทย ระดับจังหวัด ดังนี้ ๖

7 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ชนะเลิศ โรงพยาบาลตราด อำเภอเมืองตราด ๗

8 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ รองชนะเลิศอันดับ ๑ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ ๘

9 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ รองชนะเลิศอันดับ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตราด อำเภอเมืองตราด ๙

10 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ชมเชยอันดับ ๑ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมืองตราด ๑๐๑๐

11 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ชมเชยอันดับ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด อำเภอเมืองตราด ๑

12 ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ชนะเลิศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด อำเภอเมืองตราด ๑๒๑๒

13 ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน ชมเชย ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอกสินชล อำเภอเมืองตราด ๑๓๑๓

14 ประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ ว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที อำเภอเกาะกูด ๑๔๑๔

15 ประเภทประชาชนทั่วไป ชมเชย นางสุมาลิน มุ่งชูเกียรติสกุล อำเภอเมืองตราด ๑๕๑๕

16 ผู้ชนะเลิศการประกวดการ ประดับธงชาติไทย ระดับจังหวัดตราด จะ เป็นตัวแทนจังหวัดตราดเข้าประกวดใน ระดับประเทศต่อไป / นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ... ภาพ / ข้อมูล ๑๖๑๖


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ตามโครงการ “ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ” จังหวัดตราด ตามที่จังหวัดตราด โดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตราด ได้ดำเนินการโครงการ “ ธงไตรรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google