งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลตำบล บ้านเหล่า Banlao Municipality ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลตำบล บ้านเหล่า Banlao Municipality ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลตำบล บ้านเหล่า http://www.tbl.go.th Banlao Municipality ยินดีต้อนรับ

2 LOGO เทศบาลตำบลบ้าน เหล่า Tel. 053-953118 Fax. 053-953113 http://www.tbl.go.th Email : banlaocity@hotmail.com 259 ม.4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียง เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

3 คณะผู้บริหาร http://www.tbl.go.th Banlao Municipality

4 คณะผู้บริหาร http://www.tbl.go.th Banlao Municipality นายกเทศมนต รี รอง นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี

5 เลขานุการสภา เทศบาล สภาเทศบาล http://www.tbl.go.th Banlao Municipality สมาชิกสภา เทศบาล นาย อินจันทร์ วันดี สมาชิกสภา เทศบาล รองประธานสภา เทศบาล ประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล นาย สิทธิศักดิ์ สุขเกษม สมาชิกสภา เทศบาล นาย แสวง แสงเดือน สมาชิกสภา เทศบาลล

6 โครงสร้างการบริหาร พนักงานเทศบาล http://www.tbl.go.th Banlao Municipality ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง คลัง หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล

7 โครงสร้างการบริหาร พนักงานเทศบาล http://www.tbl.go.th Banlao Municipality นายธนโชติ ธรรมจักร์ พ. จ. อ. อัฐพงษ์ อำไพพิศ นางบุหลัน ประมูล ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผอ. กอง การประปา นางสังวรณ์ ปัญโญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ. กองการศึกษา จพง. สาธารณสุขชุมชน รักษาราชการแทน ผอ. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม หัวหน้ากองช่าง

8 http://www.tbl.go.th Banlao Municipality ฝ่ายข้าราชการประจำ - พนักงานเทศบาลจำนวน 29 คน - ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน - พนักงานจ้างจำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 67 คน โครงสร้างการบริหาร พนักงานเทศบาล

9 วิสัยทัศน์ http://www.tbl.go.th Banlao Municipality “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ”

10 ข้อมูล ทั่วไป http://www.tbl.go.th Banlao Municipality

11 การก่อตั้ง http://www.tbl.go.th Banlao Municipality เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบล บ้านเหล่า กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ( ยกฐานะเป็นอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 8 ก. ย. 2550) จังหวัด เชียงราย โดยจัดตั้งเป็น สุขาภิบาลตำบลบ้านเหล่า ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยลง วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของ ตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของ ตำบลดงมหาวัน

12 การก่อตั้ง http://www.tbl.go.th Banlao Municipality ต่อมาในปี พ. ศ.2542 ได้มี พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลทั่วประเทศ เป็นเทศบาล ตำบล ตามประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลง วันที่ 24 ก. พ. 2542 มีผลใช้ บังคับ เมื่อวันที่ 25 พ. ค. 2542 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมา

13 ที่ตั้ง http://www.tbl.go.th Banlao Municipality

14 ที่ตั้ง http://www.tbl.go.th Banlao Municipality เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตั้งอยู่ เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเวียงเชียงรุ้งประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด เชียงรายประมาณ 33 กิโลเมตรมี พื้นที่ทั้งสิ้น 7.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,825 ไร่ พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สายคือ แม่น้ำ เผื่อและแม่น้ำสัก

15 อาณาเขต http://www.tbl.go.th Banlao Municipalityด้านเหนือ ด้านตะวันออก ด้านใต้ ด้านตะวันตก ติดกับบ้านป่าเลา ตำบลดง มหาวัน ติดกับบ้านโป่งและบ้านโป่ง พัฒนา ตำบลทุ่งก่อ ติดกับบ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ ติดกับบ้านป่าห้า ตำบลทุ่งก่อ

16 เขตการ ปกครอง http://www.tbl.go.th Banlao Municipality เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีพื้นที่ในเขต ปกครอง 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล 1. บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ 2. บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ 3. บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งก่อ 4. บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ ที่ 12 ตำบลทุ่งก่อ 5. บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดงมหาวัน

17 ประชากร http://www.tbl.go.th Banlao Municipality แยก เป็น หญิง 2,162 คน แยก เป็น ชาย 2,119 คน ประชากร ทั้งหมด 4,281 คน 1,446 ครัวเรือน

18 สภาพทาง เศรษฐกิจ http://www.tbl.go.th Banlao Municipality การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป มีการ ค้าขายในเขตชุมชน การ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก การ ปศุสัตว์ในครัวเรือน รายได้ เฉลี่ยประมาณ 50,353.- บาท / คน / ปี

19 ผลงานดีเด่น http://www.tbl.go.th Banlao Municipality  ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดีเด่น ความพยายาม จัดเก็บภาษี ปี 2547  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล พระปกเกล้า ประจำปี 2551  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การ ประกวด ตลาดสดน่าซื้อ 2 ปีซ้อน ประจำปี 2550 และปี 2551  ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบใน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2553  ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 2 ประเภท หน่วยงานภาครัฐ การ ประกวดการประดับธงชาติระดับ จังหวัด ปี 2553

20 LOGO Tel. 053-953118 Fax. 053-953113 http://www.tbl.go.th Email : banlaocity@hotmail.com จัดทำโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบล บ้านเหล่า อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลตำบล บ้านเหล่า Banlao Municipality ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google