งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลตำบล บ้านเหล่า Banlao Municipality ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลตำบล บ้านเหล่า Banlao Municipality ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลตำบล บ้านเหล่า Banlao Municipality ยินดีต้อนรับ

2 LOGO เทศบาลตำบลบ้าน เหล่า Tel Fax ม.4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียง เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

3 คณะผู้บริหาร Banlao Municipality

4 คณะผู้บริหาร Banlao Municipality นายกเทศมนต รี รอง นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี

5 เลขานุการสภา เทศบาล สภาเทศบาล Banlao Municipality สมาชิกสภา เทศบาล นาย อินจันทร์ วันดี สมาชิกสภา เทศบาล รองประธานสภา เทศบาล ประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล นาย สิทธิศักดิ์ สุขเกษม สมาชิกสภา เทศบาล นาย แสวง แสงเดือน สมาชิกสภา เทศบาลล

6 โครงสร้างการบริหาร พนักงานเทศบาล Banlao Municipality ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง คลัง หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล

7 โครงสร้างการบริหาร พนักงานเทศบาล Banlao Municipality นายธนโชติ ธรรมจักร์ พ. จ. อ. อัฐพงษ์ อำไพพิศ นางบุหลัน ประมูล ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผอ. กอง การประปา นางสังวรณ์ ปัญโญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ. กองการศึกษา จพง. สาธารณสุขชุมชน รักษาราชการแทน ผอ. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม หัวหน้ากองช่าง

8 Banlao Municipality ฝ่ายข้าราชการประจำ - พนักงานเทศบาลจำนวน 29 คน - ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน - พนักงานจ้างจำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 67 คน โครงสร้างการบริหาร พนักงานเทศบาล

9 วิสัยทัศน์ Banlao Municipality “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ”

10 ข้อมูล ทั่วไป Banlao Municipality

11 การก่อตั้ง Banlao Municipality เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบล บ้านเหล่า กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ( ยกฐานะเป็นอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 8 ก. ย. 2550) จังหวัด เชียงราย โดยจัดตั้งเป็น สุขาภิบาลตำบลบ้านเหล่า ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยลง วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ. ศ ประกอบด้วยบางส่วนของ ตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของ ตำบลดงมหาวัน

12 การก่อตั้ง Banlao Municipality ต่อมาในปี พ. ศ.2542 ได้มี พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลทั่วประเทศ เป็นเทศบาล ตำบล ตามประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลง วันที่ 24 ก. พ มีผลใช้ บังคับ เมื่อวันที่ 25 พ. ค จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมา

13 ที่ตั้ง Banlao Municipality

14 ที่ตั้ง Banlao Municipality เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตั้งอยู่ เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเวียงเชียงรุ้งประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด เชียงรายประมาณ 33 กิโลเมตรมี พื้นที่ทั้งสิ้น 7.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,825 ไร่ พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สายคือ แม่น้ำ เผื่อและแม่น้ำสัก

15 อาณาเขต Banlao Municipalityด้านเหนือ ด้านตะวันออก ด้านใต้ ด้านตะวันตก ติดกับบ้านป่าเลา ตำบลดง มหาวัน ติดกับบ้านโป่งและบ้านโป่ง พัฒนา ตำบลทุ่งก่อ ติดกับบ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ ติดกับบ้านป่าห้า ตำบลทุ่งก่อ

16 เขตการ ปกครอง Banlao Municipality เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีพื้นที่ในเขต ปกครอง 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล 1. บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ 2. บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ 3. บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งก่อ 4. บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ ที่ 12 ตำบลทุ่งก่อ 5. บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดงมหาวัน

17 ประชากร Banlao Municipality แยก เป็น หญิง 2,162 คน แยก เป็น ชาย 2,119 คน ประชากร ทั้งหมด 4,281 คน 1,446 ครัวเรือน

18 สภาพทาง เศรษฐกิจ Banlao Municipality การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป มีการ ค้าขายในเขตชุมชน การ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก การ ปศุสัตว์ในครัวเรือน รายได้ เฉลี่ยประมาณ 50,353.- บาท / คน / ปี

19 ผลงานดีเด่น Banlao Municipality  ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดีเด่น ความพยายาม จัดเก็บภาษี ปี 2547  ได้รับเกียรติบัตรรางวัล พระปกเกล้า ประจำปี 2551  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การ ประกวด ตลาดสดน่าซื้อ 2 ปีซ้อน ประจำปี 2550 และปี 2551  ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบใน การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2553  ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 2 ประเภท หน่วยงานภาครัฐ การ ประกวดการประดับธงชาติระดับ จังหวัด ปี 2553

20 LOGO Tel Fax จัดทำโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบล บ้านเหล่า อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลตำบล บ้านเหล่า Banlao Municipality ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google