งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง ภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการร่างแนวคิดโครงการถอด แบบตัวอย่างที่ดี สู่การปฏิบัติ ของเทศบาลนคร เชียงราย วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง ภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการร่างแนวคิดโครงการถอด แบบตัวอย่างที่ดี สู่การปฏิบัติ ของเทศบาลนคร เชียงราย วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง ภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการร่างแนวคิดโครงการถอด แบบตัวอย่างที่ดี สู่การปฏิบัติ ของเทศบาลนคร เชียงราย วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2554 ห้องประชุม โรงเรียน เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

2 โครงการประสานความ ร่วมมือระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ ข้างในการพัฒนาภูมิทัศน์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจรเพื่อ เฉลิมฉลองเมืองเชียงราย 750 ปี

3 หลักการและ เหตุผล • จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น • จำนวนประชากรที่มาอาศัย ในเมือง เพิ่มขึ้น • การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน • ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ที่มีพื้นที่ติดต่อ กับ ทน. ชร ไม่ ครอบคลุม กับจำนวนประชากรที่ อาศัยในพื้นที่ • เทศบาลนครเชียงราย “ เมืองน่าอยู่ ประตูสู่สากล ” • เมืองเชียงราย ครบ 750 ปี ในปี 2555

4 วัตถุประสง ค์ • เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นหนักการ บริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน และการตัดสินใจ การจัดการ สิ่งแวดล้อมเมือง และการจัดการ การเงินการคลัง • เพื่อลดปัญหาการจัดการภูมิทัศน์ และ การจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง อปท. ที่ มีพื้นที่ติดกัน • ชุมชนเป้าหมาย เกิดการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาภูมิทัศน์ และเฝ้าระวังปัญหา ขยะมูลฝอย • เพื่อร่วมฉลอง เมืองเชียงราย ครบ 750 ปี ในปี พ. ศ. 2555

5 กลุ่มเป้าหมาย • ภาครัฐ 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จ. เชียงราย 2. แขวงการทางเชียงราย 3. สำนักงานโยธิการและผังเมือง จ. เชียงราย 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ. เชียงราย 5. สำนักงานจังหวัดเชียงราย 6. ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย

6 7 องค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยสัก 8 องค์การบริหารส่วน ตำบลสันทราย 9 องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสาย 10 องค์การบริหารส่วน ตำบลรอบเวียง 11 องค์การบริหารส่วน ตำบลริมกก 12 เทศบาลตำบลป่าอ้อ ดอนชัย 13 เทศบาลตำบลบ้านดู่ 14 เทศบาลตำบลแม่ยาว 15 องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย

7 สถาบันการ ศึกษา 1 มหาวิทยาลัยราช ภัฎเชียงราย 2 มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

8 ภาคประชาชน 1. ชุมชนป่าแดง 2. ชุมชนแม่กรณ์ 3. ชุมชนดอย สะเก็น 4. ชุมชนศูนย์วิจัย พืชสวน 5. ชุมชนหน้า สนามกีฬา 6. ชุมชนป่างิ้ว 7. ชุมชนห้วยป่า กั้ง

9 พื้นที่ ดำเนินการ • พื้นที่รอยต่อระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่ติดกับเทศบาล นครเชียงราย • พื้นที่เขตเทศบาลนคร เชียงราย • บ่อฝังกลบขยะเทศบาล นครเชียงราย บ้านดง ป่าเมี้ยง ต. ห้วยสัก

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ • พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย และพื้นที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดกับ เทศบาลนครเชียงราย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ • มีการบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านการ พัฒนาภูมิทัศน์ และระบบการจัดการขยะมูล ฝอย ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี พื้นที่ติดกัน • ประชาชนในพื้นที่รอยต่อระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการ ขยะมูลฝอย • ทุกภาคส่วนในพื้นที่รอยต่อระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการ ขยะมูลฝอย

11 • มีระบบการพัฒนาภูมิทัศน์ การจัดเก็บ ขยะมูลฝอย และกระบวนการแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่ • พื้นที่ดำเนินการเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีระบบการจัดเก็บขยะที่มี ประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง ภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการร่างแนวคิดโครงการถอด แบบตัวอย่างที่ดี สู่การปฏิบัติ ของเทศบาลนคร เชียงราย วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google