งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยบ้านหนองแปน ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลการดำเนินงาน อำเภอโพธิ์ศรี สุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2552 ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยบ้านหนองแปน ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลการดำเนินงาน อำเภอโพธิ์ศรี สุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2552 ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานีอนามัยบ้านหนองแปน ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลการดำเนินงาน อำเภอโพธิ์ศรี สุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2552 ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

3

4 นางณัฏฐา ชัยแสง ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

5 นางสาวหนูเริ่ม ชิณพันธ์ ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้านสุขภาพ ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

6 นางวิจิตรา ศรีทา ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา สุขภาพจิตในชุมชน ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

7 นายปิ่นทอง มิ่งสายทอง ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา ยาเสพติดในชุมชน ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

8 นางสาวรินทร์จง สงผัด ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา การส่งเสริมสุขภาพ ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

9 นายวิพนธ์ จินาวัลย์ ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา เอดส์ในชุมชน ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

10 นายบุญเส็ง ชนะงาม ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

11 นายสุวิทย์ ใยเม้า รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

12 นางสมกมล ใยหงส์ ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา การคุ้มครองผู้บริโภค ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

13 นางหน่อย ขันติวงษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวด อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา การคุ้มครองผู้บริโภค ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

14 นางสาวยุพยงค์ พาหา ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา การบริการใน ศสมช.) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

15 นางสาวยุพยงค์ พาหา ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ไม่ติดต่อ ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

16 นางสาวยุพยงค์ พาหา ชนะเลิศการประกวด อสม. ดีเด่นระดับอำเภอโพธิ์ ศรีสุวรรณ ประจำปี ๒๕๕๓ ( สาขา อนามัยแม่และเด็ก ) ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

17 ผลการประกวด • นางสมกมล ใยหงส์ ชนะเลิศ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค • นางหน่อย ขันติวงษ์ รองชนะเลิศ สาขาคุ้มครอง ผู้บริโภค • นายบุญเส็ง ชนะงาม ชนะเลิศ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน • นายสุวิทย์ ใยเม้า รองชนะเลิศ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน • นางสาวหนูเริ่ม ชินพันธ์ ชนะเลิศ สาขาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น • นางวิจิตรา ศรีทา ชนะเลิศ สาขาสุขภาจิตในชุมชน • นายปิ่นทอง มิ่งสายทอง ชนะเลิศ สาขายาเสพติดในชุมชน • นางณัฏฐา ชัยแสง ชนะเลิศ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ • นายวิพนธ์ จินาวัลย์ ชนะเลิศ สาขาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน • นางรินทร์จง สงผัด ชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยบ้านหนองแปน ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลการดำเนินงาน อำเภอโพธิ์ศรี สุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2552 ( นายอำไพ บุญสาร ) สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google