งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 24-25/2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 24-25/2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 24-25/2555
โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม x-Ray เชิงรุก 90 วัน และ โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม x-Ray เชิงรุก 90 วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ โดย นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. วันที่ 19 ตุลาคม 2555

2 กรอบความคิด กรอบความคิดอำนวยการรวมศูนย์ (Single Command) กรอบความคิดบูรณาการมาตรการ (Integrated Measures) กรอบความคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation) กรอบความคิดยึดพื้นที่ (Area Approach)

3 จุดมุ่งหมายหลัก ลดปัญหาการค้ายาเสพติดในชุมชน ลดปัญหาการแพร่ระบาดในชุมชน เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแล ผู้ผ่านการบำบัดฯ ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเฝ้าระวังและป้องกัน

4 12 พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ
ภาค 5 : บ้านสันลมจอย ม.13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาค 4: บ้านหนองปลาเข็ง ม.1 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภาค 6: ชุมชนเสือทิม เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาค 3: บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ม.10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภาค 7: บ้านแหลมชะอุย ม.11 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม ภาค 1: ชุมชนไผ่เขียว ม.6 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาค 8: ชุมชนสันติสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาค 2: บ้านมาบสามเกลียว ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี ปปส.กทม. : เขตคลองเตย ภาค 9: ชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตเทศบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ชุมชน 1 2 3 ชุมชน 4 5 6 ชุมชน 70 ไร่

5 บก.ควมคุมการปฏิบัติของ Command Post มีหน้าที่
เป็นกลไกรับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม สั่งการหน่วยปฏิบัติที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกลไก ภาคประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน

6 เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี
บทบาทของ Command Post เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี ประสานงาน รับเรื่องราว รับการติดต่อ รับข้อมูลปัญหา รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เป็นจุดที่ตั้งของห้องควบคุม CCTV เป็นสถานที่ทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 การกำหนดมาตรการการดำเนินงาน
กำหนดพื้นที่เป้าหมาย จัดทำข้อมูล จัดทำแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม การดำเนินการต่อผู้ค้าในพื้นที่ การดำเนินการต่อผู้เสพ/ติดในพื้นที่ การดำเนินงานต่อกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว สร้างมาตรการความปลอดภัยให้ครอบครัว การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส

8 การสำรวจข้อมูลปัญหาและข้อมูลดำเนินงาน
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ข้อมูลผู้ค้า-ผู้เสพ-กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภาพถ่ายภูมิศาสตร์ GIS

9 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อยในชุมชนลดลง จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดฯ ในชุมชนที่เข้ารับการบำบัดฯ มีการเฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดฯ คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกัน ประชาชนมีความพึงพอใจ

10 ระยะเวลาการดำเนินงาน
90 วัน ตั้งแต่ 1 พ.ย มกราคม 2556

11 งบประมาณ งบประมาณที่สำนักงาน ปปส. จัดสรร งบประมาณปกติของหน่วยสังกัด
งบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

12 ขั้นตอนการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 : ระยะเตรียมการ -คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย -จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน -จัดทำเป็นคำสั่ง ศพส.อ. แต่งตั้งบุคคล มอบหน่วยดำเนินการ

13 ระยะที่ 2 : ระยะปฏิบัติการ
ระยะที่ 2 : ระยะปฏิบัติการ -กำลังทุกหน่วยเข้าปฏิบัติงาน -รวบรวม สำรวจข้อมูลที่ต้องการนำเข้า War Room -ปฏิบัติการกดดัน ปราบปราม ผู้ค้าในชุมชน -นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการ จำแนก คัดกรองกและส่งตัว เข้าบำบัด -วางระบบ และติดตามผู้เสพที่ผ่านมา -ป้องกันกลุ่มเสี่ยง ทั้งใน และนอกสถานศึกษา -ขจัดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน -เสริมความเข้มแข็ง ครอบครัวสีขาว -รักษาความปลอดภัยชุมชนทั้งระบบ

14 ระยะที่ 3 : ระยะสรุปผลและประเมิน
ระยะที่ 3 : ระยะสรุปผลและประเมิน -สรุปบทเรียนการปฏิบัติในแต่ละอำเภอ -กำหนดมาตรการดำเนินการต่อไป ความเหมาะสม -หา Best Pracetice ที่ดพที่สุดในระดับจังหวัด ภาค ประเทศและขยายผลต่อไปให้มีประสิทธิภาพ

15 ความคืบหน้า Command Post
ปปส.กทม.

16 ความคืบหน้า Command Post
ภาค 1

17 ความคืบหน้า Command Post
ภาค 2

18 ความคืบหน้า Command Post
ภาค 3

19 ความคืบหน้า Command Post
ภาค 4

20 ความคืบหน้า Command Post
ภาค 5

21 ความคืบหน้า Command Post
ภาค 6

22 ความคืบหน้า Command Post
ภาค 7

23 ความคืบหน้า Command Post
ภาค 8

24 ความคืบหน้า Command Post
ภาค 9

25 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 24-25/2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google