งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพภายในกอง แผนงาน ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพภายในกอง แผนงาน ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพภายในกอง แผนงาน ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

2 คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน 1. ผู้ช่วยรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ประธาน 2. นางเบญจนาฏ ดวงจิโน กรรมการ 3. หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 4. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 5. หัวหน้างานสารบรรณ กรรมการ 6. นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร เลขานุการ โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

3 ภาพรวม จุดเด่น กองแผนงาน วข. ปน. มีความสามารถใน การดำเนินการได้มากกว่าแผนที่คาดหวัง สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ ของ หน่วยงานและวิทยาเขต เป็นตัวเชื่อมประสานกับองค์กรอื่นๆ ได้เป็น อย่างดี มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถทำงาน อย่างเป็นระบบ บุคลากรมีความใฝ่รู้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการ สร้างสรรค์ผลงานในเชิงเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินด้วยวาจา

4 ภาพรวม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 เรื่องภาวะ ผู้นำ ควรเพิ่มภาวะผู้นำของผู้บริหาร ในทุกระดับ ตัวบ่งชี้ 1.7 การบริหารความเสี่ยง ควรนำผลการรายงานการควบคุม ภายในที่ สตง. กำหนดมารายงานใน SAR ด้วย โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินด้วยวาจา

5 ภาพรวม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตัวบ่งชี้ 1.8 ผลการปฏิบัติงานยังไม่ ครบทั้ง 8 ข้อ ( ยังขาดข้อ 8) ตัวบ่งชี้ 1.9 ควรตั้งแผนให้สอดคล้อง กับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของ มหาวิทยาลัย คือ 100 เปอร์เซ็นต์ การให้คะแนนตัวบ่งชี้ทุกตัวที่ระบุได้ 5 คะแนน ในขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT ไม่ควรเขียนให้ขัดแย้งกับผล การประเมิน โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินด้วยวาจา

6 ภาพรวม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตัวบ่งชี้ 1.12 ผลการดำเนินงานในปี 51 ไม่ควรตั้งแผนไว้ต่ำกว่าผลการ ปฏิบัติงานในปี 50 ตัวบ่งชี้ที่ 1.15 รายงานไว้ว่ามีการ ดำเนินงานครบทุกข้อ แต่ในส่วนการ วิเคราะห์ SWOT ในบางตัวบ่งชี้ ขัดแย้งกัน เช่น 1.2 และ 1.3 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินด้วยวาจา

7 ภาพรวม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 หน้า 61 การเขียน วิเคราะห์ SWOT ในส่วนของโอกาส ควรอ้างถึงปัจจัยภายนอกที่มีส่วน สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ ตัวบ่งชี้ 2.2 หน้า 62 การเขียน รายละเอียดไม่มีการเอาเกณฑ์มาตั้ง ซึ่งรูปแบบไม่สอดคล้องกับข้ออื่นๆ โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินด้วยวาจา

8 ภาพรวม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การตั้งแผนไม่ควรตั้งให้ต่ำลงจาก เดิม ควรมีการตั้งแผนให้ท้าทายการ เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ควรจะตั้งแผนให้ ท้าทาย ควรเขียนตอบโจทย์ให้ชัดเจน เช่น หน้า 19 ข้อ 3 ยังไม่ได้บอกถึงการ วิเคราะห์ หน้า 35 ไม่มีเอกสารอ้างอิง และใน หน้า 36 เอกสารอ้างอิงยังไม่ สอดคล้องกัน โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินด้วยวาจา

9 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในภาพรวม สิ่งที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วน 3-5 อันดับ ควรมีการเตรียมความพร้อมทุกส่วนงานเพื่อ รองรับในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การยกฐานะเป็น กอง ควรมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ได้ตามเวลาที่ ต้องการ ควรมีทิศทางการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความ เป็นเลิศ โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

10 ผลการประเมินด้วยวาจา สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Stakeholders 1. อาจารย์ 1 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 3. นักศึกษา 1 คน โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

11 ผลการประเมินด้วยวาจา สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Stakeholders 1. บริการรวดเร็ว 2. มีการทำงานและเป็นระบบที่ดี ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการทำงานในเชิงรุก 2. ควรมีสถานที่ที่ทำงานให้เหมาะสมมากกว่านี้ โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพภายในกอง แผนงาน ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google