งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน โดย สำนักนิติการ สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน โดย สำนักนิติการ สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน โดย สำนักนิติการ สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา

2  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบัญชามอบหมาย หรือสั่งการให้สำนักนิติการพิจารณาจัดการข้อร้องเรียน  ผู้อำนวยการสำนักนิติการ มอบหมายงานข้อร้องเรียนต่างๆ ให้กลุ่มงานอุทธรณ์ร้องทุกข์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ( เจ้าของเรื่องเดิม ) พิจารณาดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน  ผู้อำนวยการกลุ่มอุทธรณ์ร้องทุกข์ มอบหมายงาน พิจารณาข้อร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ  เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนและส่งให้ สถาบันอุดมศึกษาชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3  สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน  เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย ข้อร้องเรียน และ คำชี้แจงของสถาบันอุดมศึกษา และทำความเห็นเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบแจ้งผู้ร้อง และสั่งการยุติเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ต่อ )

4 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ผอ. สนก. มอบหมายงาน หน. กลุ่มอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนและ ส่งให้สถาบันอุดมศึกษา ชี้แจง

5 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ( ต่อ ) เจ้าหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ข้อ ร้องเรียน และคำชี้แจง ของสถาบันอุดมศึกษา และทำความเห็น เลขาธิการฯ พิจารณาสั่ง การ สถาบันอุดมศึกษา ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเอกสาร หลักฐาน

6 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ( ต่อ ) เห็น ด้วย แจ้งผลการ พิจารณา ให้ ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ ไม่เห็น ด้วย ขอให้ สถาบันอุดมศึกษา ชี้แจงข้อเท็จจริง เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และ ทำความเห็น เลขาธิการฯ พิจารณาส่งการ แจ้งผลการ พิจารณา ให้ ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ

7 การจัดการข้อร้องเรียน

8 ผู้รับบริกา ร นิสิต / นักศึกษา ประชาชน ทั่วไป ข้าราชการ ก. พ. อ. พนักงาน มหาวิทยาลัย อื่นๆ หน่วยงาน / องค์กรของรัฐ

9 ประเภท ขอความเป็น ธรรม ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ พฤติกรรมไม่เหมาะสม ของเจ้าหน้าที่ แสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

10  ผู้ร้องได้รับความเป็นธรรม  มีการตรวจสอบพฤติกรรม ความประพฤติ และดำเนินทางทางวินัย / อาญา / ละเมิด  มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ของทางราชการหรือของมหาวิทยาลัย ความคาดหวัง

11 บทบาท สกอ. กับ ม / ส ส่วน ราชการ อื่น อื่น สถาบันอุดมศึ กษา ของรัฐ ของรัฐ สถาบันอุดม ศึกษาใน กำกับ สถาบันอุดม ศึกษา เอกชน เอกชน

12  ผู้ชี้ขาดหรือตัดสินข้อพิพาท / ข้อ ร้องเรียน  ผู้ประสาน / คนกลางให้ข้อมูล / แนะนำ / ขอความร่วมมือ  เครื่องมือ กฎหมาย ให้อำนาจหรือไม่ ขอบเขตตามกฎหมาย มีมากน้อย เพียงใด การจัดการความคาดหวัง

13  พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา  พ. ร. บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมาย

14


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน โดย สำนักนิติการ สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google