งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
30/01/58 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน โดย สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
30/01/58 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบัญชามอบหมายหรือสั่งการให้สำนักนิติการพิจารณาจัดการข้อร้องเรียน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ มอบหมายงานข้อร้องเรียนต่างๆ ให้กลุ่มงานอุทธรณ์ร้องทุกข์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (เจ้าของเรื่องเดิม) พิจารณาดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มอุทธรณ์ร้องทุกข์ มอบหมายงานพิจารณาข้อร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนและส่งให้สถาบันอุดมศึกษาชี้แจง

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ)
30/01/58 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย ข้อร้องเรียน และคำชี้แจงของสถาบันอุดมศึกษา และทำความเห็นเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแจ้งผู้ร้อง และสั่งการยุติเรื่อง

4 หน.กลุ่มอุทธรณ์ร้องทุกข์ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ผอ.สนก. มอบหมายงาน หน.กลุ่มอุทธรณ์ร้องทุกข์ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนและส่งให้สถาบันอุดมศึกษาชี้แจง

5 สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน
แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) (ต่อ) เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย ข้อร้องเรียน และคำชี้แจงของสถาบันอุดมศึกษา และทำความเห็น เลขาธิการฯ พิจารณาสั่งการ สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน

6 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) (ต่อ)
เห็นด้วย แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ไม่เห็นด้วย ขอให้สถาบันอุดมศึกษาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และทำความเห็น เลขาธิการฯ พิจารณาส่งการ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

7 การจัดการข้อร้องเรียน

8 หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ
ข้าราชการ ก.พ.อ. พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับบริการ นิสิต / นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อื่นๆ หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ

9 ประเภท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ขอความเป็นธรรม
พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ แสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

10 ความคาดหวัง ผู้ร้องได้รับความเป็นธรรม
มีการตรวจสอบพฤติกรรม ความประพฤติ และดำเนินทางทางวินัย/ อาญา/ละเมิด มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ของทางราชการหรือของมหาวิทยาลัย

11 บทบาท สกอ. กับ ม/ส สถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา เอกชน
ส่วนราชการ อื่น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับ สถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา เอกชน

12 การจัดการความคาดหวัง
ผู้ชี้ขาดหรือตัดสินข้อพิพาท/ข้อร้องเรียน ผู้ประสาน/คนกลางให้ข้อมูล/แนะนำ/ขอความร่วมมือ เครื่องมือ กฎหมาย ให้อำนาจหรือไม่ ขอบเขตตามกฎหมาย มีมากน้อยเพียงใด

13 กฎหมาย พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google