งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ตรวจสอบกิจการ เฌณิศา ดาวลาม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ตรวจสอบกิจการ เฌณิศา ดาวลาม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ตรวจสอบกิจการ เฌณิศา ดาวลาม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ

2 Company Logo การตรวจสอบ การตรวจสอบ คือ  กระบวนการที่เป็นระบบ  การรวบรวมและประเมิน หลักฐานที่เกี่ยวกับกิจกรรม และ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  การเปรียบเทียบหลักฐานที่ เกี่ยวกับกิจกรรมและเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นกับกฎเกณฑ์ที่กำหนด ขึ้น  การสื่อสารผลการตรวจสอบไป ยังผู้ใช้ ( สหกรณ์, เจ้าหน้าที่ของ รัฐ ฯลฯ )

3 Company Logo การตรวจสอบกิจการตาม พรบ. สหกรณ์ 2542 มาตรา 53 ให้สหกรณ์มีผู้ ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก สมาชิก หรือ บุคคลภายนอก เพื่อ ดำเนินการตรวจสอบ กิจการของสหกรณ์ แล้ว ทำรายงานเสนอต่อที่ ประชุมใหญ่

4 Company Logo ระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ พ. ศ.2555

5 Company Logo การตรวจสอบกิจการ หมายความว่า  การตรวจสอบการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน หรือ การ บัญชี  การตรวจสอบการปฏิบัติการ  การตรวจสอบการบริหารงาน  การตรวจสอบระบบงาน สารสนเทศ  การตรวจสอบด้านอื่น ๆ

6 Company Logo วัตถุประสงค์การตรวจสอบ กิจการ m วัตถุประสงค์ด้าน การเงินการบัญชี m วัตถุประสงค์ด้านการ บริหารงาน m วัตถุประสงค์ด้านการ ดำเนินงาน

7 Company Logo อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบ * การตรวจสอบ * การรายงาน * การติดตาม ผล * การเข้าร่วม ประชุม

8 Company Logo หน้าที่ของสหกรณ์ผู้รับ ตรวจ  ให้ความสะดวกและให้ความ ร่วมมือ  การจัดทำบัญชีและเอกสาร หลักฐานต่าง ๆให้พร้อมตรวจ ทุกเ มื่ อ  ชี้แจงและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้  พิจารณาปฏิบัติตามข้อ ทักท้วงและข้อเสนอแนะ

9 Company Logo มาตรฐานการตรวจสอบกิจการ ๏ปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงินการ บัญชี การปฏิบัติงาน และการ บริหารงาน ๏ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง เที่ยงธรรม ๏วางแผนการตรวจสอบอย่าง เหมาะสม ๏สอบทานและประเมินประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน ของสหกรณ์ ๏ใช้วิธีการตรวจสอบตามควรแก่กรณี

10 Company Logo มาตรฐานการตรวจสอบ กิจการ มาตรฐานการรายงาน 2 รายงานตามแบบที่กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์กำหนด 2 ระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ วิธีการตรวจสอบ ไว้ใน รายงาน 2 รายงานเรื่องที่ตรวจพบให้ ครบถ้วนและเสนอแนะ การ แก้ไขปรับปรุง

11 Company Logo กระบวนการตรวจสอบ กิจการ 5. การติดตามผลการ ตรวจสอบ 1. การเตรียมการก่อน ตรวจสอบ 2. การวางแผนการ ตรวจสอบ 3. การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ 4. การรายงานผลการ ตรวจสอบ

12 LOGO การตรวจสอบ ด้านการบริหาร ทั่วไป

13 www.themegallery.com Company Logo 2. วิธีการตรวจสอบ - ตรวจสอบการกำหนดระเบียบ - ตรวจสอบการกำหนดแผนการ ดำเนินงานประจำปี - เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี - ดูว่ามีการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการประจำเดือน ภาพรวมการตรวจสอบด้านการบริหาร ทั่วไป 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

14 www.themegallery.com Company Logo วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ด้านการบริหารทั่วไป  เพื่อให้ทราบว่าการบริหารทั่วไปเป็นไป โดยเหมาะสมตามข้อบังคับระเบียบ กฎหมาย และมติต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมได้ กำหนดไว้  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการ บริหารว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ไว้หรือไม่  เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้ง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการ ปรับปรุงแก้ไขและกาพัฒนา สหกรณ์

15 www.themegallery.com Company Logo วิธีการตรวจสอบ ( 1 ) ตรวจสอบการกำหนดระเบียบ สำคัญที่ควรกำหนด ขึ้นถือใช้ เช่น ระเบียบ....  ว่าด้วยการรับ - จ่ายและเก็บรักษาเงิน  ว่าด้วยการรับฝากเงิน  ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของมาจำหน่าย  ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผล  ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ฯลฯ

16 www.themegallery.com Company Logo ( 2 ) ดูแผนดำเนินงานประจำปี ปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ( 3 ) เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ แผนปฏิบัติงาน ประจำปีแต่ละงวด

17 www.themegallery.com Company Logo 1. รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ 2. ดูว่ามีการประชุมคณะกรรมการ ฯ ประจำเดือน กรณีผลการปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผน


ดาวน์โหลด ppt LOGO ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ตรวจสอบกิจการ เฌณิศา ดาวลาม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google