งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสั่งการปฏิบัติหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสั่งการปฏิบัติหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสั่งการปฏิบัติหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

2 กระทรวงสาธารณสุขในฐานะองค์กรหลักที่ควบคุม กำกับดูแลสถานพยาบาลในสังกัดที่ให้บริการประชาชน ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ จึง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการแก่พนักงาน ท้องถิ่นและครอบครัว ให้หน่วยบริการรับทราบ ทั้งนี้เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจให้หน่วยบริการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของ รัฐบาล อย่างไรก็ตามขอให้หน่วยบริการพิจารณาบูรณา การระบบบริการให้สอดคล้องกับงานเดิมของแต่ละแห่ง และ จัดให้มีระบบตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง แนวทางปฏิบัติโดยรวม มีดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะองค์กรหลักที่ควบคุม กำกับดูแลสถานพยาบาลในสังกัดที่ให้บริการประชาชน ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ จึง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการแก่พนักงาน ท้องถิ่นและครอบครัว ให้หน่วยบริการรับทราบ ทั้งนี้เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจให้หน่วยบริการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของ รัฐบาล อย่างไรก็ตามขอให้หน่วยบริการพิจารณาบูรณา การระบบบริการให้สอดคล้องกับงานเดิมของแต่ละแห่ง และ จัดให้มีระบบตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง แนวทางปฏิบัติโดยรวม มีดังนี้

3 แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการ 1.ให้หน่วยบริการทบทวนและทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบ ทะเบียนสิทธิและการให้บริการแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว ตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจง 2.ในเบื้องต้นช่วงที่เริ่มปรับเปลี่ยนระเบียบบริการ ให้จัดเจ้าหน้าที่บริการ ให้ความสะดวกและให้คำแนะนำ ในขั้นตอนการใช้บริการ ตั้งแต่การการ ขึ้นทะเบียน การตรวจสอบสิทธิเพื่อเข้ารักษาพยาบาล การใช้บริการ 3.กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นท่านใดที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าไม่มีชื่อใน ฐานข้อมูลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ใช้บริการ ให้หน่วยบริการ แนะนำให้ผู้ใช้บริการสำรองค่าใช้จ่าย และนำใบเสร็จไปเบิกจาก หน่วยงานต้นสังกัด 4.ให้หน่วยบริการ ให้บริการแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นโดยไม่เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายใดๆ 5. ให้มีการบริหารจัดการระบบส่งต่อในเครือข่ายหน่วยบริการ 5. ให้มีการบริหารจัดการระบบส่งต่อในเครือข่ายหน่วยบริการ ในสังกัดรัฐและหน่วยบริการสังกัดอื่นที่มีโดยประกาศ สปสช. ในสังกัดรัฐและหน่วยบริการสังกัดอื่นที่มีโดยประกาศ สปสช. ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

4 การติดต่อ สอบถาม ให้หน่วยบริการจัดช่องทาง หรือเจ้าหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็น จากประชาชน และสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ให้หน่วยบริการจัดช่องทาง หรือเจ้าหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็น จากประชาชน และสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข - ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มประกันสุขภาพ - ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มประกันสุขภาพ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๒๔๑๗, ๐๒ ๙๕๑ ๐๑๑๙ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๒๔๑๗, ๐๒ ๙๕๑ ๐๑๑๙ - กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มประกันสุขภาพ - กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มประกันสุขภาพ โทร.๐๒ ๕๙๐ ๑๕๘๐ โทร.๐๒ ๕๙๐ ๑๕๘๐ ๒. สายด่วน สปสช. ๑๓๓๐ ๓. คำถาม คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสิทธิสวัสดิการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถ download เอกสาร พนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถ download เอกสาร ที่เกี่ยวข้องได้จาก www.higthai.org ที่เกี่ยวข้องได้จาก www.higthai.org

5 การรายงานผลการดำเนินงาน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง รวบรวมปัญหาจากหน่วยบริการรายงานมาที่ กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ทั้งนี้สามารถ download เอกสารที่ เกี่ยวข้องได้จาก www.higthai.org ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง รวบรวมปัญหาจากหน่วยบริการรายงานมาที่ กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ทั้งนี้สามารถ download เอกสารที่ เกี่ยวข้องได้จาก www.higthai.org


ดาวน์โหลด ppt ข้อสั่งการปฏิบัติหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการสาธารณสุขสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google