งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการ จัดการประชุม ให้ประสบ ความสำเร็จ. ความสำคัญของ การประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการ จัดการประชุม ให้ประสบ ความสำเร็จ. ความสำคัญของ การประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการ จัดการประชุม ให้ประสบ ความสำเร็จ

2 ความสำคัญของ การประชุม

3 ทำไมต้อง ประชุม

4 รูปแบบการจัดการ ประชุม การประชุมสัมมนา การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การประชุมประจำเดือน การประชุม ชี้แจง การประชุม ชี้แจง การประชุมเพื่อรับการ ตรวจราชการ

5 การประชุมทั่วไป ของ สำนักงาน กศน. จังหวัด

6 ขั้นตอนการจัด ประชุม  รับคำสั่ง / รับมอบหมายให้จัดประชุม  ตรวจสอบ เช็คข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมจาก ผู้บังคับบัญชา  เตรียมเอกสาร ข้อมูล ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบการจัดประชุม  กำหนดองค์ประกอบที่ต้องใช้ในการจัดประชุม ในฐานะนักจัดการงานทั่วไปที่ได้รับ มอบหมายให้จัดการประชุม

7 องค์ประกอบของการจัด ประชุมที่ควรคำนึงถึง  สถานที่  วัน เวลา  ป้ายชื่อ / ป้ายต้อนรับ / ป้ายเวที  การจัดโต๊ะประชุม  การจัดอาหาร เครื่องดื่ม เบรก  อุปกรณ์เครื่องมือ / เครื่องเสียง / ไมโครโฟน / เครื่องฉาย / คอมพิวเตอร์  จัดทำวาระการประชุม  การจดบันทึกการประชุม / ขึ้นจอ / บันทึกเสียง

8 รูปแบบวาระการประชุม  หัวข้อการประชุม  วัน เวลา สถานที่  วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ ประชุมทราบ  วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ที่ผ่านมา  วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ  วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

9 ภารกิจที่ต้องดำเนินการหลัง การประชุมเสร็จ  จัดทำรายงานการประชุม  สรุปผลการประชุม  สรุปสิ่งที่ต้องปฏิบัติ  เสนอผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณา  จัดทำข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ  ติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นระยะ ๆ  เคลียร์ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และขอบคุณ ผู้สนับสนุนการประชุม

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการ จัดการประชุม ให้ประสบ ความสำเร็จ. ความสำคัญของ การประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google