งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ในกรอบกติกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ในกรอบกติกา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ในกรอบกติกา
นางสาวพิมพ์นิภา วังชากร หัวหน้ากลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัยอุทธรณ์ฯ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ - มีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า สิบสองปี - รัฐต้องจัดการศึกษาให้ ~ ทั่วถึง ~ มีคุณภาพ ~ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย

3 ๒. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ วรรคสาม เลขาธิการ กพฐ. รับผิดชอบบังคับบัญชา ข้าราชการใน สนง. สพท. และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มาตรา ๔๕ (๓) เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้ ผอ. สพท./ ผอ.โรงเรียน

4 ๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอำนาจ การบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ เลขาธิการ กพฐ. กระจายอำนาจการบริหาร การจัดการศึกษา ๔ ด้าน ไปยัง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สนง . เขตพื้นที่การศึกษา / สถานศึกษา ๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 องค์คณะที่เกี่ยวข้องในการรับนักเรียน
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

6 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บทบาทของหน่วยงาน โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7 ข้อควรระวังในการรับนักเรียน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การชุมนุมประท้วงเรียกร้อง เงื่อนไขต่าง ๆ การยืดหยุ่นของข้อกำหนดในประกาศ สนองความต้องการของ ชุมชน สังคม เช่น การรับนักเรียนใกล้บ้าน

8 การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากร และการลงทุน มาใช้จัดการศึกษาได้ แนวปฏิบัติ ๑. ระดมได้ตลอดปี (ช่วงเวลาห้ามรับบริจาค - ช่วงเวลารับนักเรียน) ๒. สมัครใจ เหมาะสม และจำเป็น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากร ๔. แผน/โครงการต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๕. การใช้จ่ายต้องสอนคล้องกับโครงการ ๖. รายงานผล

9 บทสรุป สพฐ. ยังไม่เคยมีการดำเนินการทางวินัย กรณีการรับนักเรียน เว้นแต่ มีการดำเนินการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามนโยบายการรับ นักเรียน โดยไม่มีเหตุความจำเป็น สพฐ. ยังไม่เคยมีการดำเนินการทางวินัย กรณีการระดม ทรัพยากรของสถานศึกษา เว้นแต่จงใจไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เลขาธิการ กพฐ. ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับนักเรียน โดยการกระจายอำนาจให้กับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีอำนาจเช่นเดียวกับเลขาธิการ กพฐ. บั


ดาวน์โหลด ppt การตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ในกรอบกติกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google