งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตอบสนองความต้องการของ ผู้ปกครอง ในกรอบกติกา นางสาวพิมพ์นิภา วังชากร หัวหน้ากลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทธรณ์ฯ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตอบสนองความต้องการของ ผู้ปกครอง ในกรอบกติกา นางสาวพิมพ์นิภา วังชากร หัวหน้ากลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทธรณ์ฯ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตอบสนองความต้องการของ ผู้ปกครอง ในกรอบกติกา นางสาวพิมพ์นิภา วังชากร หัวหน้ากลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทธรณ์ฯ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติ การ

2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการ รับนักเรียน ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ - มีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษา ไม่น้อยกว่า สิบสองปี - รัฐต้องจัดการศึกษาให้ ~ ทั่วถึง ~ มีคุณภาพ ~ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย

3 ๒. พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. ๒๕๔๖ - มาตรา ๓๐ วรรคสาม เลขาธิการ กพฐ. รับผิดชอบบังคับบัญชา - ข้าราชการใน สนง. สพท. และ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. - มาตรา ๔๕ ( ๓ ) เลขาธิการอาจมอบ อำนาจให้ ผอ. สพท./ ผอ. โรงเรียน

4 ๓. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการการกระจายอำนาจ การบริหารและจัดการศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ เลขาธิการ กพฐ. กระจายอำนาจการ บริหาร การจัดการศึกษา ๔ ด้าน ไปยัง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สนง. เขตพื้นที่การศึกษา / สถานศึกษา ๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัด การศึกษาของเลขาธิการ เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัด การศึกษาของเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 องค์คณะที่เกี่ยวข้องในการรับ นักเรียน - คณะกรรมการรับนักเรียนของ โรงเรียน - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน - คณะกรรมการรับนักเรียนของเขต พื้นที่การศึกษา - คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

6 บทบาทของหน่วยงาน โรงเรียน โรงเรียน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา

7 ข้อควรระวังในการรับนักเรียน สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การ ชุมนุมประท้วงเรียกร้องเงื่อนไขต่าง ๆ การยืดหยุ่นของข้อกำหนดในประกาศ สนองความต้องการของชุมชน สังคม เช่น การรับนักเรียนใกล้บ้าน

8 การระดมทรัพยากรของ สถานศึกษา พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน มา ใช้จัดการศึกษาได้ พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน มา ใช้จัดการศึกษาได้ แนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติ ๑. ระดมได้ตลอดปี ( ช่วงเวลาห้ามรับบริจาค - ช่วงเวลารับนักเรียน ) ๑. ระดมได้ตลอดปี ( ช่วงเวลาห้ามรับบริจาค - ช่วงเวลารับนักเรียน ) ๒. สมัครใจ เหมาะสม และจำเป็น ๒. สมัครใจ เหมาะสม และจำเป็น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากร ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากร ๔. แผน / โครงการต้องผ่านการเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษา ๔. แผน / โครงการต้องผ่านการเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน ๕. การใช้จ่ายต้องสอนคล้องกับโครงการ ๖. รายงานผล

9 บทสรุป สพฐ. ยังไม่เคยมีการดำเนินการทางวินัย กรณีการรับนักเรียน เว้นแต่ มีการ ดำเนินการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามนโยบาย การรับนักเรียน โดยไม่มีเหตุความจำเป็น สพฐ. ยังไม่เคยมีการดำเนินการทางวินัย กรณีการรับนักเรียน เว้นแต่ มีการ ดำเนินการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามนโยบาย การรับนักเรียน โดยไม่มีเหตุความจำเป็น สพฐ. ยังไม่เคยมีการดำเนินการทางวินัย กรณีการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา เว้นแต่จงใจไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ สพฐ. ยังไม่เคยมีการดำเนินการทางวินัย กรณีการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา เว้นแต่จงใจไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เลขาธิการ กพฐ. ได้ประกาศนโยบายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โดยการ กระจายอำนาจให้กับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีอำนาจเช่นเดียวกับ เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการ กพฐ. ได้ประกาศนโยบายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โดยการ กระจายอำนาจให้กับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีอำนาจเช่นเดียวกับ เลขาธิการ กพฐ.


ดาวน์โหลด ppt การตอบสนองความต้องการของ ผู้ปกครอง ในกรอบกติกา นางสาวพิมพ์นิภา วังชากร หัวหน้ากลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทธรณ์ฯ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google