งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นบรรยาย เรื่อง บทบาทและอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย ของผู้ตรวจการสหกรณ์ โดย สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ 20 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นบรรยาย เรื่อง บทบาทและอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย ของผู้ตรวจการสหกรณ์ โดย สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ 20 สิงหาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นบรรยาย เรื่อง บทบาทและอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย ของผู้ตรวจการสหกรณ์ โดย สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ 20 สิงหาคม 2556

2 การตรวจการสหกรณ์ ความหมาย : สอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง ให้การ ดำเนินงานของสหกรณ์ถูกต้อง เจตนารมณ์ : ให้มีผู้ใช้อำนาจรัฐตรวจสอบ ความถูกต้อง ชอบธรรม การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สมาชิก ชุมชน และสังคม เรียกผู้ใช้อำนาจนี้ ว่า “ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ” ที่มาผู้ตรวจการสหกรณ์ : นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้ง

3 บทบาทผู้ตรวจการสหกรณ์ สอดส่อง ดูแล การดำเนินการของสหกรณ์ให้มี ความถูกต้องชอบธรรม ด้วยการ  ไม่ให้กระทำการที่มิใช่อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์  ไม่ให้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับสหกรณ์  ไม่ให้กระทำการขัดต่อความสงบ เรียบร้อย และศีลธรรมอันดี  ไม่ให้กระทำการที่ไม่ชอบธรรมกับ สมาชิก  เมื่อมีความไม่ชอบเกิดขึ้นกับสหกรณ์ ต้องเสนอแนะให้ นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจสั่ง แก้ไข

4 อำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการ สหกรณ์  ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ตรวจสอบฐานะการเงินของ สหกรณ์  เงื่อนไขการตรวจสอบ ตามที่นาย ทะเบียนสหกรณ์กำหนด  รายงานผลการตรวจสอบต่อนาย ทะเบียนสหกรณ์

5 เครื่องมือการใช้อำนาจของ ผู้ตรวจการ (1) สอบสวนบุคคล (2) เรียกเอกสารและรายงานการ ประชุม (3) เข้าไปในสำนักงานสหกรณ์ (4) บุคคลใดไม่ให้ความร่วมมือ หรืออำนวยความสะดวก มีความผิดทางอาญา

6 ความรับผิดของผู้ตรวจการ สหกรณ์ (1) ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งการตาม อำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้ (2) ไม่รักษาวินัยข้าราชการ (3) เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด (4) เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

7 ผู้ตรวจการสหกรณ์ต้องทำ อย่างไร เมื่อตรวจพบว่าสหกรณ์ปฏิบัติไม่ ชอบ (1) คณะกรรมการดำเนินการกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จะทำให้ เสื่อมเสียผลประโยชน์ สหกรณ์หรือสมาชิก หรือ (2) สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ กิจการ หรือฐานะการเงิน

8 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ สหกรณ์ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อำนาจสั่งการ ได้อย่างหนึ่งอย่างไรดังนี้ (1) แก้ไขความบกพร่องตามวิธีการ และ กำหนดเวลาตามความเหมาะสม (2) ให้คณะกรรมการระงับการปฏิบัติส่วนที่ เป็นเหตุข้อบกพร่อง หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ (3) ให้คณะกรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (4) ให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้ง คณะหรือรายตัว

9 พบความไม่ชอบกรณีอื่นๆ (1) การลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ของสหกรณ์ ระเบียบ คำสั่ง ของนายทะเบียน สหกรณ์ ข้อเสนอแนะ ขอให้นายทะเบียน สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน สหกรณ์ยับยั้งหรือเพิก ถอนมตินั้น (2) ในกรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทำให้ สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้อง ทุกข์หรือฟ้องคดี ข้อเสนอแนะ ขอให้นายทะเบียน สหกรณ์หรือรองนายทะเบียน สหกรณ์ ร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีแทน

10 ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจพบ ความไม่ชอบ เรื่อง เหล่านี้หรือไม่ ? (1) การใช้เงินของสหกรณ์ไม่เป็นไป ตามมติที่ประชุมใหญ่ (2) การใช้เงินของสหกรณ์ฝากหรือ ลงทุนไม่ชอบด้วยกฎหมาย (3) การดำเนินการของสหกรณ์ไม่ เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ (4) ดำเนินกิจการนอกขอบเขต วัตถุประสงค์ และอำนาจกระทำการ ของสหกรณ์

11 ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจพบ ความไม่ชอบ เรื่อง เหล่านี้หรือไม่ ? (5) ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีกับบุคคลที่ ทำให้สหกรณ์เสียหาย (6) มีเจตนากระทำหรือละเว้นกระทำ โดยทุจริต (7) มีเจตนากระทำหรือละเว้นกระทำ โดยฝ่าฝืนกฎ (8) ปล่อยให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ รักษาการโดยไม่ชอบ (9) สหกรณ์รับผิดในความเสียหาย โดย การกระทำไม่ชอบของ คณะกรรมการ

12 ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจพบ ความไม่ชอบ เรื่อง เหล่านี้หรือไม่ ? (10) คณะกรรมการประชุมพิจารณา เรื่องที่มีผลประโยชน์ขัดกัน (11) คณะกรรมการไม่ปฏิบัติต่อ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามหลักกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง แรงงาน (12) ตรวจพบว่ามีความไม่ชอบ แต่ ปกปิดหรือช่วยปกปิด หรือช่วยแก้ต่างให้ หรือบิดเบือน

13 ขอบคุณ และ สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นบรรยาย เรื่อง บทบาทและอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย ของผู้ตรวจการสหกรณ์ โดย สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ 20 สิงหาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google