งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสาร ผู้อุทธรณ์ มอบให้ผู้รับผิดชอบ พิจารณา สสจ. หรือ คณะกรรมการฯ ผู้มีอำนาจพิจารณา อุทธรณ์ ( ผู้ว่าราชการ จังหวัด ) ( ส่ง ) กระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสาร ผู้อุทธรณ์ มอบให้ผู้รับผิดชอบ พิจารณา สสจ. หรือ คณะกรรมการฯ ผู้มีอำนาจพิจารณา อุทธรณ์ ( ผู้ว่าราชการ จังหวัด ) ( ส่ง ) กระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสาร ผู้อุทธรณ์ มอบให้ผู้รับผิดชอบ พิจารณา สสจ. หรือ คณะกรรมการฯ ผู้มีอำนาจพิจารณา อุทธรณ์ ( ผู้ว่าราชการ จังหวัด ) ( ส่ง ) กระบวนการ พิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนดไว้ ( ลงรับตามระเบียบสาร บรรณ ) ( มอบ ) ( แจ้ง ) เจ้าหน้าที่ผู้ ออกคำสั่ง ( ไม่ รับ ) จัดทำสำนวน เสนอ ความเห็น

2 2 การพิจารณา เบื้องต้น ( แบบฟอร์มคำอุทธรณ์ ) คำสั่งที่มีสิทธิอุทธรณ์ ได้ ผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์ ขั้นตอนการอุทธรณ์ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อุทธรณ์ เหตุแห่งการอุทธรณ์

3 3 การแสวงหา ข้อเท็จจริง (1) การตรวจคำอุทธรณ์ ประเด็นข้อเท็จจริง ประเด็นข้อกฎหมาย (2) การทำหนังสือแจ้ง คู่กรณี ( หลักการฟังความจากทุก ฝ่าย )  ทำคำชี้แจงแก้คำ อุทธรณ์ ( แบบฟอร์ม )  แจ้งการรับคำอุทธรณ์ ( แบบฟอร์ม )

4 4 การพิจารณาผลสรุป ข้อเท็จจริง @ ประเด็นอำนาจการทบทวน คำสั่ง (1) การพิจารณา ข้อเท็จจริง มีข้อเท็จจริงตามที่กล่าว อ้างในคำสั่งหรือไม่ ข้อเท็จจริงนั้นเป็นการ กระทำของ ผู้อุทธรณ์หรือไม่ ข้อเท็จจริงนั้นมีผลกระทบ ต่อบุคคลใดหรือไม่ อย่างไร เพียงใด

5 5 (2) การพิจารณาข้อ กฎหมาย 2.1 ข้อกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุข * มาตราใดบ้าง * ครบองค์ประกอบหรือไม่ 2.2 ข้อกฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง ( หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ออกคำสั่งทางปกครอง ) * ขั้นตอนก่อนการ พิจารณาทางปกครอง - หลักว่าด้วย “ อำนาจ หน้าที่ ” - หลักว่าด้วย “ ความเป็น กลาง ”

6 6 * ขั้นตอนการพิจารณา ทางปกครอง ( หลักการฟังความจาก ทุกฝ่าย ) - หลักว่าด้วย “ สิทธิ ของคู่กรณีที่จะได้รับแจ้ง ให้ทราบถึงผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากคำสั่ง ทางปกครอง ” - หลักว่าด้วย “ สิทธิที่ จะต่อสู้ป้องกันสิทธิของ ตน ” * ขั้นตอนการทำคำสั่ง ทางปกครอง - แบบของคำสั่ง

7 7 การจัดเอกสารเสนอคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ (1) เอกสารเสนอเพื่อ พิจารณา ( บันทึก ) 1. ความเป็นมา 2. ข้อพิจารณา 2.1) การตรวจสอบสิทธิ การอุทธรณ์ 2.2) การแสวงหา ข้อเท็จจริง 2.3) ประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 2.4) สรุปความเห็น 3. ข้อเสนอ - ให้เพิกถอน / แก้ไขคำสั่ง - ให้ยกอุทธรณ์ / จำหน่าย อุทธรณ (2) เอกสารสำนวนคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ ์

8 8 ตัวอย่างแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ 1. หนังสือแจ้งให้จัดทำคำ ชี้แจงแก้คำอุทธรณ์ 2. หนังสือแจ้งการได้รับคำ อุทธรณ์ 3. เอกสารเสนอข้อวินิจฉัย อุทธรณ์ บันทึกเสนอเพื่อพิจารณา แบบที่ 1 บันทึกเสนอเพื่อพิจารณา แบบที่ 1 บันทึกเสนอเพื่อพิจารณา แบบที่ 2 บันทึกเสนอเพื่อพิจารณา แบบที่ 2 เอกสารคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เอกสารคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ เอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ 4. เอกสารแจ้งคำวินิจฉัย อุทธรณ์ หนังสือแจ้งคำวินิจฉัย อุทธรณ์แบบที่ 1 หนังสือแจ้งคำวินิจฉัย อุทธรณ์แบบที่ 1 หนังสือแจ้งคำวินิจฉัย อุทธรณ์แบบที่ 2 หนังสือแจ้งคำวินิจฉัย อุทธรณ์แบบที่ 2


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสาร ผู้อุทธรณ์ มอบให้ผู้รับผิดชอบ พิจารณา สสจ. หรือ คณะกรรมการฯ ผู้มีอำนาจพิจารณา อุทธรณ์ ( ผู้ว่าราชการ จังหวัด ) ( ส่ง ) กระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google