งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญาก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ สหัสวรรษแห่งคุณภาพ Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality ปณิธานประเมินเพื่อพัฒนา...... อย่างต่อเนื่อง Assessing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญาก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ สหัสวรรษแห่งคุณภาพ Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality ปณิธานประเมินเพื่อพัฒนา...... อย่างต่อเนื่อง Assessing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปรัชญาก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ สหัสวรรษแห่งคุณภาพ Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality ปณิธานประเมินเพื่อพัฒนา...... อย่างต่อเนื่อง Assessing for Continual Improvement วิสัยทัศน์ คงความเชี่ยวชาญ ขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่น ของประชาคม สร้างความ เชื่อใจให้ประชาชน ONESQA’s Maintaining Competency, Increasing Creditability, and Enhancing Public Confidence

4 นโยบาย หมื่นมิตร พันธกิจ ประเมินคุณภาพและ รับรองมาตรฐานการ จัดการศึกษา Assessing and Accrediting the Quality of Educational Institutions

5 5

6

7 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 อุดมศึ กษา 28 ตบช. 8 มฐ. 48 ตบช. 7 มฐ. 18 ตบช. 4 มฐ. อาชีวศึ กษา 30 ตบช. 8 มฐ. 25 ตบช. 6 มฐ. 18 ตบช. 4 มฐ. ขั้น พื้นฐา น 53 ตบช. 14 มฐ. 65 ตบช. 14 มฐ. 12 ตบช. 4 มฐ.

8 ตัวบ่งชี้ ๓ มิติ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ตัวบ่งชี้ อัต ลักษณ์ ตัวบ่งชี้ มาตรกา ร ส่งเสริม ตัวบ่งชี้พื้นฐาน มาตรการ เทียบเคียง

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 ประเด็น หลัก ประเด็นย่อย เอกสาร / หลักฐานประกอบการ พิจารณา ๑. โครงสร้าง ๑. ๑ มีสำนักงานสภาฯ / เทียบเท่า - มีรองอธิการบดี / ผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็น เลขานุการสภาฯ - มีมติ / คำสั่งจัดตั้ง / มอบหมายให้มี กรรมการสภาฯ - มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ เพียงพอในการดำเนินงานของ สำนักงานฯ - มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นการ เฉพาะ ๑. ๒ สภาฯ ปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตามที่ ระบุไว้ใน พรบ./ กฎหมายของ มหาวิทยาลัย - มีฐานข้อมูล ( การปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน พรบ./ กฎหมายของมหาวิทยาลัย ) - ปฏิบัติตามอำนาจ / หน้าที่ และ กฎหมาย

22 ประเด็น หลัก ประเด็นย่อย เอกสาร / หลักฐานประกอบการ พิจารณา ๑. ๓ มีคณะกรรมการ ของสภาฯ - มีคณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ ตรวจสอบ / การบริหารความเสี่ยง การเงิน / ทรัพย์สิน การร้องทุกข์ ด้านการพัฒนานักศึกษา ๑. ๔ เกณฑ์การได้มาซึ่ง กรรมการสภาฯ - หลักเกณฑ์ / กระบวนการ / องค์ประกอบในการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

23 ประเด็น หลัก ประเด็นย่อย เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ๒. การ ประชุม ๒. ๑ คณะกรรมการสภาฯ เข้าประชุม ( โดยเฉลี่ย ) อย่างน้อย ๗๕ % สรุปจำนวนการเข้าประชุม ของคณะกรรมการสภาฯ และค่าเฉลี่ย ๒. ๒ กำหนดการประชุม ล่วงหน้า แผน / ตารางการประชุม ๒. ๓ ส่งเอกสารประชุม ล่วงหน้า ( โดยเฉลี่ย ) อย่างน้อย ๗ วัน สารบรรณการรับ - ส่งเอกสาร การประชุมไปยังกรรมการ สภาฯ

24 ประเด็น หลัก ประเด็นย่อย เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ๓. คุณลักษณะ และ พฤติกรรม ของคณะ กรรมการ ๓. ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เหมาะสม / สอดคล้องกับ การบริหาร / พัฒนา มหาวิทยาลัย แฟ้มบรรจุประวัติของ กรรมการสภาฯ ที่สรุปถึง ความครอบคลุมตามอัต ลักษณ์ / เอกลักษณ์ของ สถาบัน ๓. ๒ การอบรม / ปฐมนิเทศ กรรมการสภาฯ ( ภายใน สถาบัน ) ๑. การอบรมที่มหาวิทยาลัย จัด โดยเป็นไปตามหลักสูตร ที่ได้มาตรฐานและสอดคล้อง กับภารกิจของสถาบัน โดย ระบุระยะเวลา หัวข้อ วิทยากร เอกสารการอบรม และผลการประเมินการเข้ารับ การอบรม ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ กรรมการสภาฯ ที่มีหัวข้อดังนี้ ๑ ) โครงสร้างของสภาฯ ( จำนวนของคณะกรรมการ องค์ประกอบของกรรมการ สภาฯ ที่มาของการเป็น สมาชิก วาระการเป็น สมาชิก

25 ประเด็น หลัก ประเด็นย่อย เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ๒ ) บทบาทหน้าที่ของ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่น ความรับผิดชอบต่อ สังคม การจัดการด้านการเงิน และทรัพย์สิน การบริหาร ความเสี่ยง การบริหารงาน บุคคล และการกำกับการจัด การศึกษา ๓ ) กฏหมายและวิธี ปฏิบัติที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ควรทราบ ๔ ) จรรยาบรรณของสภา มหาวิทยาลัย เช่น การไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ ๕ ) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของสภาฯ ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

26 ประเด็น หลัก ประเด็นย่อย เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ๓. ๓ การอบรม / ปฐมนิเทศ กรรมการสภาฯ ( ภายนอก สถาบัน ) ๑ ) IOD หรือ ๒ ) สถาบันพระปกเกล้า หรือ ๓ ) สถาบันคลังสมอง หรือ ๔ ) การอบรมโดย สมศ. / สกอ./ สสมท. ๓. ๔ มีการประเมินอย่างเป็น ระบบ - ระบบการประเมินกรรมการ สภาฯ ของสถาบัน ๓. ๕ มีการกำหนด จรรยาบรรณของสภาฯ - ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ ของกรรมการสภาฯ - รายงานประจำปีของ กรรมการสภาฯ

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญาก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ สหัสวรรษแห่งคุณภาพ Breaking Barriers Towards a Millennium of Quality ปณิธานประเมินเพื่อพัฒนา...... อย่างต่อเนื่อง Assessing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google