งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ฉบับปรับปรุง. รายงานความก้าวหน้ารายงานต่อวันรายงาน รอบ 6 เดือนอธิการบดี หรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน แจ้งผลการประเมินรอบ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ฉบับปรับปรุง. รายงานความก้าวหน้ารายงานต่อวันรายงาน รอบ 6 เดือนอธิการบดี หรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน แจ้งผลการประเมินรอบ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ฉบับปรับปรุง

2 รายงานความก้าวหน้ารายงานต่อวันรายงาน รอบ 6 เดือนอธิการบดี หรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน แจ้งผลการประเมินรอบ 12 เดือน-4 ตุลาคม 2553 อุทธรณ์ผลรอบ 12 เดือน-ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 1

3 สรุปผลการปฏิบัติราชการวันจัดส่งรายงาน  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน 2

4 1.ทุกหน่วยงานมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีกับ ผู้บริหารที่กำกับ ดูแล ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2.ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการทุกไตรมาสผ่านระบบ e-Performance หรือระบบอื่น พร้อมแนบหลักฐานประกอบ อ้างอิง 3. ฝ่ายวางแผนแผนและพัฒนาระบบงาน จัดประชุมให้ทุกหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปี รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ด้วยวาจาต่ออธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานประกอบที่ผ่านความ เห็นชอบของผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการหน่วยงาน 3

5 4.สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของทุกหน่วยงาน เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย รอบ 6 และ 12 เดือน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน (Audit Committee) และสภามหาวิทยาลัย 5.กรณีหน่วยงานมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผลการประเมินการ ปฏิบัติราชการประจำปีรอบ 12 เดือน สามารถเสนอข้อมูลและ หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 6.ให้มีการนำผลการประเมินไปประกอบการจัดสรรกรอบวงเงินการขึ้น เงินเดือนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 7.ข้อ 1-6 ได้จัดทำเป็นประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตามและ ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกาศ ฯ 4

6 ทั้งนี้ กองแผนงานจัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย คำนิยาม ตัวชี้วัด เกณฑ์ สูตรการคำนวณ ที่ใช้ทั้งมหาวิทยาลัย ออกแบบรูปแบบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วิเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน และสรุปผลคะแนนผ่านระบบ e - Performance โดยให้มี การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน และจัดให้มี การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 5

7 ปัญหาที่พบแนวทางปฏิบัติ 1. การรายงานผลการปฏิบัติงานบาง หน่วยงานไม่ได้อธิบายผลการ ดำเนินงานที่เกิดขึ้นตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ แต่เป็นการบอก แหล่งที่มาของข้อมูลแทน อาทิ หลักฐานอยู่ที่ฝ่าย..... 1. ผู้รับผิดชอบการสรุปผลการ ปฏิบัติงานของสาขาวิชา/สำนัก/ สถาบัน/กอง/ศูนย์ และงาน จะต้องรวบรวมหลักฐานไว้ที่ตนเอง สรุปปัญหาการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ และแนวทางปฏิบัติ 6

8 ปัญหาที่พบแนวทางปฏิบัติ 2. เอกสารหลักฐานประกอบการ รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ ครบถ้วน เนื่องจากไม่ได้ จัดระบบการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ 2.1 จะให้คะแนนตามหลักฐานที่มีอยู่ 2.2 ให้หน่วยงานรับผิดชอบในการ จัดเก็บผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง และรายงาน ต่อที่ประชุมของหน่วยงานเป็น ประจำ 7

9 8


ดาวน์โหลด ppt LOGO ฉบับปรับปรุง. รายงานความก้าวหน้ารายงานต่อวันรายงาน รอบ 6 เดือนอธิการบดี หรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน แจ้งผลการประเมินรอบ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google