งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทธรณ์. การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยและ ถูกสั่งให้ออกจากราชการร้อง ขอให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ได้ยกเรื่อง ขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อให้เป็นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทธรณ์. การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยและ ถูกสั่งให้ออกจากราชการร้อง ขอให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ได้ยกเรื่อง ขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อให้เป็นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทธรณ์

2 การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยและ ถูกสั่งให้ออกจากราชการร้อง ขอให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ได้ยกเรื่อง ขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อให้เป็นไป ในทางที่เป็นคุณ แก่ ตนเอง

3 กรณีใดบ้างที่มีสิทธิอุทธรณ์ ผู้ที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ มี ๒ กรณี คือ ๑. กรณีที่ถูกสั่งลงโทษ ทางวินัย ๒. กรณีถูกสั่งให้ออกจาก ราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ ผู้ที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ มี ๒ กรณี คือ ๑. กรณีที่ถูกสั่งลงโทษ ทางวินัย ๒. กรณีถูกสั่งให้ออกจาก ราชการ ตามมาตรา ๑๑๐

4 ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ๑. ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย ๒. ผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตร ๑๑๐ ๓. ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับ บำเหน็จตกทอดตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ในกรณีที่บุคคลดัง กล่าวถึงแก่ความตาย ก่อนที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ ๔. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓ ๑. ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย ๒. ผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตร ๑๑๐ ๓. ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับ บำเหน็จตกทอดตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ในกรณีที่บุคคลดัง กล่าวถึงแก่ความตาย ก่อนที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ ๔. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓

5 หนังสืออุทธรณ์ต้องทำ อย่างไร ๑. ต้องทำเป็นหนังสือ ๒. ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ ข้อกฎหมายที่ยกขึ้น เป็นข้อคัดค้าน ๓. คำขอของผู้อุทธรณ์ ๔. ลงลายมือชื่อผู้ อุทธรณ์ ๑. ต้องทำเป็นหนังสือ ๒. ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ ข้อกฎหมายที่ยกขึ้น เป็นข้อคัดค้าน ๓. คำขอของผู้อุทธรณ์ ๔. ลงลายมือชื่อผู้ อุทธรณ์

6 กำหนดเวลาในการยื่น อุทธรณ์ ๓๐ วันนับแต่วันที่ ทราบหรือถือว่าทราบ คำสั่ง ( ม. ๑๒๑ )

7 อุทธรณ์ต่อใคร ๑. คำสั่งปลดออกหรือไล่ออกจาก ราชการให้ยื่นต่อ ก. ค. ศ. ๒. คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของ เลขา สพฐ. หรือ คำสั่ง ของ ผู้บังคับบัญชาซึ่งตามมติ ของ อ. ก. ค. ศ. ให้อุทธรณ์ต่อ ก. ค. ศ. ๓. คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้อุทธรณ์ต่อ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่ ๑. คำสั่งปลดออกหรือไล่ออกจาก ราชการให้ยื่นต่อ ก. ค. ศ. ๒. คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของ เลขา สพฐ. หรือ คำสั่ง ของ ผู้บังคับบัญชาซึ่งตามมติ ของ อ. ก. ค. ศ. ให้อุทธรณ์ต่อ ก. ค. ศ. ๓. คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้อุทธรณ์ต่อ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่

8 ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทาง วินัย ๑. ถ้าเห็นว่าการลงโทษเหมาะสม กับ ความผิด ให้ยกอุทธรณ์ ๒. ถ้าเห็นว่าการลงโทษเหมาะสม กับความผิดสามารถ เพิ่มโทษหรือลดโทษได้ ๓. ถ้าเห็นว่าผู้อุทธรณ์ไม่ได้ กระทำความผิด หรือการกระทำไม่เป็น ความผิดให้ยกโทษ

9 ผลการวินิจฉัยของ อ. ก. ค. ศ. หรือ ก. ค. ศ. ถือ เป็นที่สุดจะอุทธรณ์หรือ ร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ แต่ สามารถนำคดีไป ฟ้องต่อศาลปกครองได้ ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt อุทธรณ์. การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยและ ถูกสั่งให้ออกจากราชการร้อง ขอให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ได้ยกเรื่อง ขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อให้เป็นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google