งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ แนวคิด กระบวนการ เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ แนวคิด กระบวนการ เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการ แนวคิด กระบวนการ เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์
หลักการ แนวคิด กระบวนการ เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดย ประวีณ ณ นคร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ PGA 1

2 PAG 2 ความหมาย อุทธรณ์ เป็นวิธีการร้องเรียนในลักษณะโต้แย้งหรือคัดค้าน (OBJECT) ตามกระบวนการยุติธรรม (JUSTICE PROCESS) ร้องทุกข์ เป็นวิธีการร้องเรียนในลักษณะร้องขอ (REQUEST) ตามกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ (EMPLOYEE RELATIONS PROCESS)

3 PAG 3 จุดประสงค์ อุทธรณ์ เพื่อให้ทบทวนพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง ตามกระบวนการยุติธรรม (JUSTICE PROCESS) ร้องทุกข์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ตามกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ (EMPLOYEE RELATIONS PROCESS)

4 จุดประสงค์ของการร้องทุกข์
PAG 4 จุดประสงค์ของการร้องทุกข์ 1. สร้างความสัมพันธ์อันดี 2. ให้ผู้บังคับบัญชาทราบความรู้สึก 3. มีทางระบายอารมณ์ 4. มีกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ 5. เสริมความโปร่งใสและเป็นธรรม

5 PAG 5 ลักษณะ อุทธรณ์ ร้องทุกข์

6 PAG 6 ความสำคัญ ผู้มีเหตุ ผู้อื่น

7 หลักการเกี่ยวกับอุทธรณ์ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักความยุติธรรม
PAG 7 หลักการเกี่ยวกับอุทธรณ์ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักความยุติธรรม

8 PAG 8 หลักความยุติธรรม 1. ต้องให้รู้เห็นข้อเท็จจริงจากการสอบสวน 2. ต้องให้มีโอกาสชี้แจงแถลงการณ์ 3. ต้องให้ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมได้ 4. ต้องให้ผู้สั่งมีโอกาสแถลงแก้ 5. ต้องให้ผู้มีอำนาจเหนือผู้สั่งเป็นผู้พิจารณา 6. ต้องพิจารณาให้ได้ความจริง 7. ต้องไม่ชักช้า

9 PAG 9 หลักการเกี่ยวกับร้องทุกข์ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักประโยชน์ 4. หลักความมั่นคงในการดำรงสถานภาพ 5. หลักสวัสดิการ 6. หลักความเสมอภาค

10 กระบวนการเกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก. การร้องเรียน ข. การพิจารณา
PAG 10 กระบวนการเกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก. การร้องเรียน ข. การพิจารณา ค. การวินิจฉัยและสั่งการ ง. การดำเนินการตามคำวินิจฉัยสั่งการ

11 PAG 11 สิทธิของผู้อุทธรณ์ 1. อุทธรณ์สำหรับตนเอง 2. ขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน 3. คัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ 4. ถอนคำอุทธรณ์ 5. แถลงการณ์ด้วยวาจา 6. นำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมแถลง 7. รับทราบผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

12 1. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 2. ได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
PAG 12 กรณีที่ร้องทุกข์ได้ 1. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 2. ได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 3. คับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา

13 กรณีคับข้องใจที่ร้องทุกข์ได้
PAG 13 กรณีคับข้องใจที่ร้องทุกข์ได้ 1. บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 2. ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 3. ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดำเนินการ จนเสียสิทธิหรือประโยชน์

14 หลักการ แนวคิด กระบวนการ เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์
หลักการ แนวคิด กระบวนการ เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดย ประวีณ ณ นคร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ PGA 1


ดาวน์โหลด ppt หลักการ แนวคิด กระบวนการ เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google