งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ประวีณ ณ นคร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ PGA 1. PAG 2 ความหมาย อุทธรณ์ เป็นวิธีการร้องเรียนในลักษณะ โต้แย้งหรือคัดค้าน (OBJECT) ตาม กระบวนการยุติธรรม (JUSTICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ประวีณ ณ นคร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ PGA 1. PAG 2 ความหมาย อุทธรณ์ เป็นวิธีการร้องเรียนในลักษณะ โต้แย้งหรือคัดค้าน (OBJECT) ตาม กระบวนการยุติธรรม (JUSTICE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ประวีณ ณ นคร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ PGA 1

2 PAG 2 ความหมาย อุทธรณ์ เป็นวิธีการร้องเรียนในลักษณะ โต้แย้งหรือคัดค้าน (OBJECT) ตาม กระบวนการยุติธรรม (JUSTICE PROCESS) ร้องทุกข์ เป็นวิธีการร้องเรียนในลักษณะ ร้องขอ (REQUEST) ตามกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ (EMPLOYEE RELATIONS PROCESS)

3 PAG 3 จุดประสงค์ อุทธรณ์ เพื่อให้ทบทวนพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง ตามกระบวนการยุติธรรม (JUSTICE PROCESS) ร้องทุกข์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีใน องค์กร ตามกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ (EMPLOYEE RELATIONS PROCESS)

4 PAG 4 จุดประสงค์ของ การร้องทุกข์ 1. สร้างความสัมพันธ์อันดี 2. ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ความรู้สึก 3. มีทางระบายอารมณ์ 4. มีกลไกตรวจสอบและ ถ่วงดุลอำนาจ 5. เสริมความโปร่งใสและเป็น ธรรม

5 PAG 5 ลักษณะ อุทธร ณ์ ร้อง ทุกข์

6 PAG 6 ความสำคั ญ ผู้มีเหตุ ผู้อื่น

7 PAG 7 หลักการ เกี่ยวกับอุทธรณ์ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักความ ยุติธรรม

8 PAG 8 หลักความ ยุติธรรม 1. ต้องให้รู้เห็นข้อเท็จจริงจากการ สอบสวน 2. ต้องให้มีโอกาสชี้แจง แถลงการณ์ 3. ต้องให้ทนายความหรือที่ ปรึกษาเข้าร่วมได้ 4. ต้องให้ผู้สั่งมีโอกาสแถลงแก้ 5. ต้องให้ผู้มีอำนาจเหนือผู้สั่งเป็น ผู้พิจารณา 6. ต้องพิจารณาให้ได้ความจริง 7. ต้องไม่ชักช้า

9 PAG 9 หลักการเกี่ยวกับ ร้องทุกข์ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักประโยชน์ 4. หลักความมั่นคงในการดำรง สถานภาพ 5. หลักสวัสดิการ 6. หลักความเสมอภาค

10 PAG 10 กระบวนการเกี่ยวกับ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ก. การร้องเรียน ข. การพิจารณา ค. การวินิจฉัยและสั่งการ ง. การดำเนินการตามคำวินิจฉัย สั่งการ

11 PAG 11 สิทธิของผู้ อุทธรณ์ 1. อุทธรณ์สำหรับตนเอง 2. ขอตรวจหรือคัดรายงานการ สอบสวน 3. คัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ 4. ถอนคำอุทธรณ์ 5. แถลงการณ์ด้วยวาจา 6. นำทนายความหรือที่ปรึกษา เข้าร่วมแถลง 7. รับทราบผลการพิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์

12 PAG 12 กรณีที่ร้อง ทุกข์ได้ 1. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 2. ได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย 3. คับข้องใจอันเกิดจากการ ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา

13 PAG 13 กรณีคับข้องใจที่ ร้องทุกข์ได้ 1. บริหารงานบุคคลโดยเลือก ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 2. ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 3. ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยว การดำเนินการ จนเสียสิทธิหรือประโยชน์

14 โดย ประวีณ ณ นคร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ PGA 1


ดาวน์โหลด ppt โดย ประวีณ ณ นคร ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ PGA 1. PAG 2 ความหมาย อุทธรณ์ เป็นวิธีการร้องเรียนในลักษณะ โต้แย้งหรือคัดค้าน (OBJECT) ตาม กระบวนการยุติธรรม (JUSTICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google