งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจการ สหกรณ์ ไพฑูรย์ ชนะชู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ การ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจการ สหกรณ์ ไพฑูรย์ ชนะชู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ การ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจการ สหกรณ์ ไพฑูรย์ ชนะชู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ การ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครศรีธรรมราช

2 1. ส่งเสริม, สนับสนุนสหกรณ์ 2. คุ้มครองระบบ สหกรณ์ 2. คุ้มครองระบบ สหกรณ์ รัฐธรรมนูญ พ. ศ.2550 มาตรา 84 (9) “ รัฐ ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง ระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ...” “ รัฐ ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง ระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ...” บทบาทหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

3 การคุ้มครองโดย กสส. 1. นายทะเบียน สหกรณ์ 2. รองนายทะเบียน สหกรณ์ 3. ผู้ตรวจการสหกรณ์

4 อำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการสหกรณ์ 1. เชิญ มาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ส่ง เอกสาร ( ม.17) 2. เข้าไปตรวจสอบสำนักงาน สหกรณ์ ในเวลาทำการ ( ม.18) ในเวลาทำการ ( ม.18) 3. ตรวจสอบกิจการและฐานะ การเงินสหกรณ์ ( ม.19)

5 ขั้นตอนการปฏิบัติ ตาม ม.19 1. นายทะเบียนสหกรณ์ - ออกคำสั่งมอบหมายให้มี ผู้ตรวจการประจำสหกรณ์ - ออกคำสั่งมอบหมายให้มี ผู้ตรวจการประจำสหกรณ์ 2. ผู้ตรวจการสหกรณ์ - จัดทำแผนการตรวจการ สหกรณ์ - จัดทำแผนการตรวจการ สหกรณ์ - เสนอแผนการตรวจการ สหกรณ์ - เสนอแผนการตรวจการ สหกรณ์ 3. ดำเนินการตรวจการสหกรณ์ 4. รายงานผลการตรวจการ สหกรณ์ 5. นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา รายงาน 6. ติดตามกรณีที่นายทะเบียน สหกรณ์สั่ง

6 กระบวนการ ตรวจการ สหกรณ์ การเตรียมการก่อน ตรวจการสหกรณ์ การเตรียมการก่อน ตรวจการสหกรณ์ ดำเนินการตรวจการ สหกรณ์ ดำเนินการตรวจการ สหกรณ์ รายงานผลการตรวจ การสหกรณ์ รายงานผลการตรวจ การสหกรณ์ ติดตามผลการตรวจการ สหกรณ์ ติดตามผลการตรวจการ สหกรณ์

7 การเตรียมการก่อนตรวจ การสหกรณ์ (1) ศึกษากฎหมายสหกรณ์ (2) ศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (3) ศึกษาข้อบังคับของสหกรณ์ (4) ศึกษาระเบียบของสหกรณ์ (5) รายงานผู้สอบบัญชี (6) สัญญาณเตือนภัย / ลางบอก เหตุ (7) เบาะแส (8) การไม่ให้ความร่วมมือ (9) แฟ้ม 19 รายการ

8 การจัดทำและรายงานผล การตรวจการสหกรณ์ (1) ทำตามแบบ (2) พบข้อบกพร่องต้องมี หลักฐานชัดเจน (3) รายงานไม่ผูกมัด ตัวเอง (4) เขียนให้แคบ (5) รายงานโดยเร็ว

9 นายทะเบียน สหกรณ์พิจารณา (1) ไม่พบข้อบกพร่อง ( ทราบ ) (2) พบข้อบกพร่องเล็กน้อย ( กำกับ ตาม ม.16 (1)) (3) พบข้อบกพร่องสำคัญ ( สั่งเพิก ถอนมติตาม ม.20) ( สั่งแก้ไขตาม ม.22 (1)) ( สั่งระงับบางส่วน ม.22 (2)) ( สั่งแก้ไขตาม ม.22 (1)) ( สั่งระงับบางส่วน ม.22 (2)) ( สั่งหยุดปฏิบัติ ชั่วคราว ม.22 (3)) ( ให้พ้นจากตำแหน่ง ม.22 (4))

10 1. กรณี สบ. เคหสถานบ้านมั่นคง เกาะเพชรเมืองใหม่ จก. - ผู้สอบบัญชีตรวจพบว่าเงินสด ขาดบัญชี - ผู้ตรวจการเข้าตรวจสอบ กำหนดตัวผู้รับผิดชอบ - รายงาน นทส., นทส. ออกคำสั่ง ตาม ม. 22 (1) - สหกรณ์ไม่แก้ไข รองนทส. ดำเนินคดีตาม ม.21 - ให้ประธานกรรมการพ้นจาก ตำแหน่ง ตาม ม. 22 (4) เหตุเกิดที่ จ. นครศรีฯ

11 - อดีตประธานยอมรับชำระ ในศาลแต่ไม่ชำระ - พนักงานอัยการดำเนินคดี ต่อ - นายทะเบียนสหกรณ์สั่ง เลิกสหกรณ์ - สหกรณ์อุทรณ์ - คพช. ยกอุทรณ์

12 - กรรมการและผอ. นิคมพบ ข้อบกพร่อง - กรรมการและผอ. นิคมพบ ข้อบกพร่อง แจ้งผู้ตรวจการสหกรณ์ แจ้งผู้ตรวจการสหกรณ์ - ผู้ตรวจการเข้าตรวจสอบแล้ว รายงาน นทส. - ผู้ตรวจการเข้าตรวจสอบแล้ว รายงาน นทส. - นทส. สั่งให้สหกรณ์แก้ไข ข้อบกพร่อง - นทส. สั่งให้สหกรณ์แก้ไข ข้อบกพร่อง - สหกรณ์แก้ไขตามคำสั่งนาย ทะเบียนสหกรณ์ - สหกรณ์แก้ไขตามคำสั่งนาย ทะเบียนสหกรณ์ - ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นศาล - ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นศาล 2. กรณีของสหกรณ์ นิคมทุ่งสง จำกัด

13 3. กรณี สกก. ร่อน พิบูลย์ จำกัด - ผู้ตรวจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ กลุ่มจัดตั้งเข้า ตรวจสอบแล้วรายงาน นทส. ตรวจสอบแล้วรายงาน นทส. - นทส. ออกคำสั่งให้สหกรณ์แก้ไข ข้อบกพร่อง สหกรณ์ไม่แก้ไข - นทส. ร้องทุกข์กับพนักงาน สอบสวน ฝ่าฝืนไม่แก้ไข ข้อบกพร่อง ข้อบกพร่อง - นทส. ให้คณะกรรมการฯ ทั้งคณะ พ้นจากตำแหน่ง ตั้ง ชุดใหม่แทน ชุดใหม่แทน - คณะกรรมการชั่วคราวแก้ไข ข้อบกพร่องตามคำสั่ง นทส.

14 - สหกรณ์ส่งงบการเงินปีบัญชี สิ้นสุด 31 มี. ค. 55 - เงินยืมทดรอง 4.3 ล้านบาท - ร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ - ผู้ทำให้สหกรณ์เสียหาย รับผิดชอบชดใช้ - คณะกรรมการลงโทษตาม ระเบียบ 4. กรณีของ สกย. จัน ดี จำกัด

15 - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบแจ้งเบาะแส - ผู้ตรวจการสหกรณ์เข้าตรวจการ สหกรณ์ - ผู้ตรวจการสหกรณ์รายงานผล การตรวจการต่อ นทส. - นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาสั่ง ให้สหกรณ์แก้ไข ข้อบกพร่อง ( โดยจดหมาย ลงทะเบียน ) ข้อบกพร่อง ( โดยจดหมาย ลงทะเบียน ) - สหกรณ์และผู้รับผิดชอบไม่แก้ไข ข้อบกพร่อง 5. กรณีของ สกย. บ้านควนมุด จำกัด

16 - รอง นทส. ร้องทุกข์กับพนักงาน สอบสวนแทนสหกรณ์ - พนักงานสอบสวนรับคำร้อง ทุกข์ สอบสวนผู้กล่าวหาและ ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา - ผู้ถูกกล่าวหายอมรับชดใช้เงิน คืนสหกรณ์ - รอง นทส. ถอนคำร้องทุกข์ กรณีของ สกย. บ้านควน มุด จำกัด ( ต่อ )

17


ดาวน์โหลด ppt การตรวจการ สหกรณ์ ไพฑูรย์ ชนะชู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ การ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google