งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อำนวยการจราจร และลดอุบัติเหตุทาง ถนน ตำรวจภูธรจังหวัด บุรีรัมย์ ( ศอ. จร. ภ. จว. บุรีรัมย์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อำนวยการจราจร และลดอุบัติเหตุทาง ถนน ตำรวจภูธรจังหวัด บุรีรัมย์ ( ศอ. จร. ภ. จว. บุรีรัมย์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อำนวยการจราจร และลดอุบัติเหตุทาง ถนน ตำรวจภูธรจังหวัด บุรีรัมย์ ( ศอ. จร. ภ. จว. บุรีรัมย์ )

2 โครงการสร้าง มาตรการองค์กร ในการส่งเสริมการสวม หมวกนิรภัย 100%

3

4

5 ประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุภายใน องค์กร - สำรวจ ประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์หมวกกันน็อค สังเกต พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน กำหนดแรงจูงใจและบทลงโทษที่ ชัดเจนสำหรับพนักงาน ที่ไม่สวม หมวกนิรภัย อาทิ - จัดประกวดแผนก / ฝ่าย / บุคคล ต้นแบบ ภายในองค์กรพร้อมมอบ รางวัล

6 - หากพนักงานผู้ขับขี่ และผู้ซ้อน ท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่อนุญาต ให้นำรถเข้ามาจอดภายในองค์กร หากไม่ปฏิบัติตามจะโดนว่ากล่าว ตักเตือน ภาคทัณฑ์ บำเพ็ญ ประโยชน์ หรือมีผลต่อการขึ้น เงินเดือน - หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม จากการไม่สวมหมวกนิรภัย จะถูกส่ง เข้าอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ขนส่งจังหวัด เป็นต้น - เก็บข้อมูลบันทึก ” จำนวนครั้ง ” ของการไม่สวมหมวกนิรภัย แล้วค่อย เพิ่มบทลงโทษตามจำนวนของการ กระทำความผิด ที่ส่งผลต่อการ ประเมินความก้าวหน้า หรือเหตุจูงใจ อื่นที่ตรงกับความเป็นจริง

7 ขั้นตอนที่ 3 จัดสัมมนา ประชุมชี้แจง ก่อนเริ่มใช้นโยบาย หรือบทลงโทษในการปฏิบัติจริง ควรจัดสัมมนา ประชุมชี้แจงพนักงานว่าองค์กร ตระหนักถึงปัญหาการไม่สวมหมวกนิรภัยของพนักงาน เน้นย้ำถึงความห่วงใยที่มีต่อพนักงาน ในงานอบรมควร มีกิจกรรมและการสนับสนุนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อกระตุ้นให้ พนักงานเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว เช่น - มีการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าจากผู้เคยประสบอุบัติเหตุ ร้ายแรงเพราะไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นอุทาหรณ์ - มีการแจก / ขายหมวกนิรภัยในราคาถูกสำหรับ พนักงาน

8 ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการดำเนินการ จัดเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยคอยดูแล ตักเตือนให้ พนักงานสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้อง ที่ประตู ทางเข้า - ออกขององค์กร หากทำได้ควรเพิ่มตำแหน่ง ” ผู้ตรวจจับ ” เพื่อให้มีหน้าที่ในการจับหรือตักเตือนเพื่อ ลดแรงต้านที่พนักงาน นักเรียน นักศึกษา มีต่อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บันทึกภาพและข้อมูลผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย กระทำผิด กฎหมายในองค์กร ส่งให้คณะทำงานป้องกันอุบัติเหตุ เป็นประจำทุกสัปดาห์ จะได้รู้ว่าใครทำผิด ใครทำดี แล้วแจ้งเวียนภาพถ่ายและรายชื่อผู้กระทำผิดให้ หัวหน้าแผนก / ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นต้นสังกัดดำเนินการ ตักเตือน หรือลงโทษตามมาตรการ

9 คณะทำงานป้องกันอุบัติเหตุร่วม ประชุมกับเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดไว้ ติดตั้งกล้อง CCTV หรือกล้องวงจร ปิด เก็บภาพพนักงานที่ทำผิดเป็น หลักฐานเพื่อลดการปะทะกันระหว่าง พนักงานและเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ พนักงานไม่ยอมรับความผิดของตน นอกจากการจับ ปรับ ทำโทษ ยังมี กิจกรรมอื่นๆที่สามารถทำควบคู่กันไป ได้ด้วย เพื่อช่วยสนับสนุนการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย เช่น

10 - ส่งเสริมให้ตรวจสภาพ รถจักรยานยนต์ของพนักงานเดือน ละ 1 ครั้ง หากพบความผิดปกติให้ สั่งซ่อมทันที - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ ขับขี่ปลอดภัย กิจกรรมวันรณรงค์ ภายในและภายนอกองค์กร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนมองเห็น ความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ร่วมกัน - จัดอบรมบุคลากรจากแผนก / ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อเป็นแกน นำช่วยเฝ้าระวังการป้องกัน อุบัติเหตุ

11 ขั้นตอนที่ 5 ร่วมมือกับ ภาคีเครือข่าย ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอก องค์กร เช่น ขอให้ตำรวจตั้งจุดตรวจบังคับใช้ กฎหมายบริเวณหน้าองค์กร หรือในบริเวณ ใกล้เคียง เมื่อพนักงานกระทำความผิดกฎหมาย จราจรขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งรายชื่อให้ คณะทำงานป้องกันอุบัติเหตุขององค์กรทราบ เพื่อดำเนินการทางวินัยหรือใช้ประกอบการ พิจารณาความดีความชอบต่อไป ขอความร่วมมือให้พนักงานนำภาพถ่าย ครอบครัวติดตัวไว้ขณะขับขี่เพื่อเตือนสติไม่ให้ ประมาท

12 ขั้นตอนที่ 6 ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้พนักงานให้ความร่วมมืออย่าง ต่อเนื่อง จนกระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จะต้องสร้างแรงกระตุ้นให้ตระหนักถึง ความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย บ่อยๆ และหามาตรการเสริมเพื่อจูงใจให้ ยังใส่หมวกนิรภัยต่อไป ติดตามประเมินผล โดยการสำรวจตัวแปร ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยอดผู้บาดเจ็บและ เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ยอด จำหน่ายหมวกนิรภัยรอบๆ องค์กรแล้ว นำมาเปรียบเทียบกับปริมาณที่สำรวจไว้ ในตอนแรกจะได้รู้ว่ามาตรการของเรามี ประสิทธิภาพขนาดไหน และควรพัฒนา ต่อไปอย่างไรเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้ตรงที่สุด

13 จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อำนวยการจราจร และลดอุบัติเหตุทาง ถนน ตำรวจภูธรจังหวัด บุรีรัมย์ ( ศอ. จร. ภ. จว. บุรีรัมย์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google