งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนน้ำด้วน 1 ร่วม ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ( สคอ. )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนน้ำด้วน 1 ร่วม ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ( สคอ. )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนน้ำด้วน 1 ร่วม ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ( สคอ. )

2 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการชุมชน ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทาง ถนน ชุมชนบ้านน้ำด้วน 1 เทศบาลตำบลวังทอง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก

3 แผนที่ชุมชนบ้านน้ำด้วน 1 ชุมชนบ้าน น้ำด้วน 1 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน มี สมาชิกในชุมชน 463 คน อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้าง

4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ / ครั้ง  ( ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจภูธรอำเภอวังทอง ) ปีงบประมาณในเขต สภ. อ. วังทอง ในเขตเทศบาลตำบลวังทองในเขตชุมชน บ้านน้ำด้วน 1 เล็กน้อยเป็นคดีเล็กน้อยเป็นคดีเล็กน้อยเป็นคดี ปี 2549 (1 ต. ค.48.-30 ก. ย.49.) ไม่มี ข้อมูล 5330220ไม่มี ปี 2550 (1 ต. ค.49.-30 ก. ย.50.) ไม่มี ข้อมูล 51105ไม่มีไม่มี ปี 2551 (1 ต. ค.50.-30 ก. ค.51.) ไม่มี ข้อมูล 253ไม่มีไม่มีไม่มี

5 สภาพทั่วๆ ไปของชุมชนบ้าน น้ำด้วน 1... ภาพก่อนดำเนินการ

6  ร่วมกันจัดทำและ ติดตั้งป้ายจราจร บริเวณทางแยก ภายในชุมชน

7 ร่วมกันพัฒนา ตกแต่ง ภูมิทัศน์รอบชุมชน

8 ช่วยกันล้างถนน และทำ ความสะอาดขอบถนน บริเวณรอบชุมชนบ้าน น้ำด้วน 1

9 ทาสีขอบถนน บริเวณรอบชุมชนบ้านน้ำด้วน 1 ทาสีขอบถนน บริเวณรอบชุมชนบ้านน้ำด้วน 1

10 จัดทำเส้นเตือนชะลอความเร็วก่อนถึงลูก ระนาดถนนโดยชุมชน

11 ประสานหน่วยงานอื่น ๆ ติดตั้งกระจกนูน รณรงค์การสวมหมวก กันน๊อก ประสานตำรวจการจราจร ทำป้ายต้นไม้พูดได้ ฯลฯ

12 กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใน เขตเทศบาลตำบลวังทองโดยทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานราชการ และประชาชน กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใน เขตเทศบาลตำบลวังทองโดยทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานราชการ และประชาชน

13 อื่นๆ...  ประสานตำรวจตรวจสอบวันละ 1 เที่ยว  ให้ประชาชนช่วยตรวจสอบดูแล เป็นหูเป็นตา หน้าบ้าน ตัวเอง  ประชุม ชุมชน และชาวบ้านเดือนละ 1 ครั้ง  จัดหาวิทยากร แนะนำให้ความรู้ 3 เดือน / ครั้ง  ชุมชนมีการประสานงานกับทางเทศบาลอย่างต่อเนื่อง มีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประสานเทศบาล, 1669, อสม.

14 ภาพหลังจากดำเนินการ แล้วเสร็จ ภาพหลังจากดำเนินการ แล้วเสร็จ สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้ อุบัติเหตุ

15 สภาพโดยทั่วไป ในชุมชน บ้านน้ำด้วน

16 จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข

17 แผนการดำเนินงานในอนาคต แผนการดำเนินงานในอนาคต - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ สม่ำเสมอและต่อเนื่อง - ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์หากมีการเลื่อมสภาพให้มองเห็น ได้อย่างชัดเจน - เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ในชุมชนได้เข้า มามีส่วนร่วม - เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ในชุมชนได้เข้า มามีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบแผนงานโครงการต่าง ๆ ในชุมชน โดย เริ่มชักชวนเข้ามา ในการรับผิดชอบแผนงานโครงการต่าง ๆ ในชุมชน โดย เริ่มชักชวนเข้ามา ประชุมรับฟังข้อมูลต่าง ๆ เมื่อมีการประชุมและช่วยดูแลรถ น้ำ ทาสี เป็นต้น ประชุมรับฟังข้อมูลต่าง ๆ เมื่อมีการประชุมและช่วยดูแลรถ น้ำ ทาสี เป็นต้น - เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้กับชุมชนใกล้เคียงและ ประชาชนทั่วไปในการ ดำเนินงานด้านจัดระเบียบชุมชนร่วมใจสร้างความ ปลอดภัยทางถนน ดำเนินงานด้านจัดระเบียบชุมชนร่วมใจสร้างความ ปลอดภัยทางถนน

18 เป็นตัวอย่างความสำเร็จจากภาค ประชาสังคม

19 ชุมชนน้ำด้วน อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

20 ด้วยพลังของชุมชุน

21 บทสรุป  ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน คนในพื้นที่ แก้ไขได้ดีและตรงจุดกว่า  การแก้ไขปัญหาโดยภาคประชาสังคม ประหยัด ตรงประเด็น ยั่งยืน  เมื่อประชาสังคมลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหา ความสูญเสียก็หมดไป  ภาครัฐทำหน้าที่หนุนเสริม งานวิชาการ, งบประมาณ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนน้ำด้วน 1 ร่วม ใจ สร้างความปลอดภัย ทางถนน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ( สคอ. )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google