งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ทางชีวภาพระดับสถาบัน ภูมิภาค ประจำปี 2551 27 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2551 ภูมิภาคกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ทางชีวภาพระดับสถาบัน ภูมิภาค ประจำปี 2551 27 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2551 ภูมิภาคกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ทางชีวภาพระดับสถาบัน ภูมิภาค ประจำปี 2551 27 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2551 ภูมิภาคกลาง

2 จุดแข็ง 1.องค์ประกอบ IBC มีความเหมาะสม (ผู้บริหารเป็นประธาน-เห็นความสำคัญ/ กำหนดเป็นนโยบายได้/การสนับสนุน งบประมาณ, มีบุคคลภายนอก-มีความ โปร่งใส) 2.มีการประชุมสม่ำเสมอ/ ต่อเนื่อง และ มีการใช้ระบบสื่อ electronic ช่วยให้ การประเมินโครงการเป็นไปอย่าง รวดเร็ว 3.มีการออกแนวทางปฏิบัติ/คู่มือ และ แบบฟอร์มดำเนินการที่ชัดเจน 4.มีความตระหนักเรื่อง Biosafety โดยมี การสัมมนา/อบรม และ update ใน เรื่อง biosafety และเรื่องที่เกี่ยวข้อง (พรบ.) 5.มีการตรวจสอบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการวิจัย และจัดทำ ฐานข้อมูลงานวิจัย จุดอ่อน 1.IBC ไม่ตระหนักถึงความสำคัญ หรือขาดความ กระตือรือร้นในการทำงาน และขาดความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการประเมิน/ จัดการ และสื่อสารความเสี่ยง 2.ขาดระบบการจัดการ/ข้อกำหนด ให้โครงการเข้ารับ การพิจารณา และขาดอำนาจในการติดตาม ตรวจสอบ (จากมหาวิทยาลัย/ granting agency/ พรบ.) 3.ไม่มี Biosafety officer (BSO)/ หรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ (เพื่อความต่อเนื่องในการ ดำเนินงาน/ เป็นจุดติดต่อ/ ติดตามงาน/ และมี งบประมาณดำเนินการเป็นการเฉพาะ) 4.แบบฟอร์มและคู่มือต่างๆ เข้าใจอยาก (มาตรฐานในการตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ) 5.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยรับทราบ เกิด ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ 6.ขาดการ update ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เทคโนโลยี/กฎ ระเบียบ) 7.ขาดระบบรองรับการดำเนินงาน (เช่น กลไกการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ ฐานข้อมูล- ผู้เชี่ยวชาญ, สมช.ประเภทต่างๆ/ มาตรการกำจัดขยะ พิษ) 8.IBC ที่เป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่สายวิทย์ฯ

3 โอกาส 1.มีการระบุภาระหน้าที่ของ IBC ไว้ใน กฎหมายชัดเจน 2.ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญ 3.หน่วยงาน (กลุ่มงาน) หรือบุคลากร (BSO) รับผิดชอบที่ชัดเจน (เพื่อความ ต่อเนื่องในการดำเนินงาน/ เป็นจุดติดต่อ/ ติดตามงาน/ และมีงบประมาณดำเนินการ เป็นการเฉพาะ) 4.ระบบสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น (มาตรฐานในการประเมินโครงการและ ติดตามผล – แบบฟอร์ม, guideline) 5.มีแหล่งข้อมูลความรู้ ให้ความรู้กับ IBC อย่างต่อเนื่อง 6.มีหน่วยงานกลางให้คำแนะนำหรือเป็นพี่ เลี้ยง อุปสรรค 1.ยังไม่มีการบังคับ/ บทลงโทษจาก หน่วยงานให้ทุน หรือมหาวิทยาลัยอย่าง แท้จริง ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือใน การดำเนินงาน 2.ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร 3.ขาดความชัดเจนของผู้รับผิดชอบ โดยตรง ขาด BSO ทำงานเต็มเวลา ทำ ให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการ ดำเนินงาน 4.ขาดการสื่อสาร/ ประสานงานระหว่าง นักวิจัยกับ IBC 5.ยังไม่มีระบบการติดตามตรวจสอบ หลัง อนุญาต (ขาดอำนาจในการดำเนินงาน) 6.องค์ประกอบ IBC (เป็นผู้บริหาร – มีภาระ งานมาก เวลาในการทำงานน้อย/ ไม่เป็น ผู้บริหาร – ขาดอำนาจในการสั่งการ) 7.ขาดบุคคลากรมีความรู้

4 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จัดฝึกอบรม  BSO หรือ IBC โดยเน้นเรื่องการประเมินโครงการ  นักวิจัย เรื่อง ความปลอดภัย การจัดการห้อง lab  จัดทำหลักสูตร ส่งเสริมเรื่อง biosafety โดยบรรจุเป็นหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยสำหรับคนที่จะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือฝาก ไว้ในบางวิชา เช่น Molecular ระบบประกันคุณภาพการศึกษา หรือการใช้สัตว์ทดลอง หมายเหตุ: คัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสม/ สร้างแรงจูงใจโดย กำหนดระดับความเชี่ยวชาญตามระดับที่เคยผ่านการฝึกอบรม/ และมี การออกใบรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีหน่วยงานกลางหรือกรรมการกลางเพื่อพิจารณา โครงการวิจัย

5 2. ขาดความชัดเจนของผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้แต่ละหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญ และ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบภายใน และบุคคลากร ผู้รับผิดชอบหลักหรือคนประสานงาน – แจ้งเรื่อง ดังกล่าวไปยังแต่ละสถาบันพร้อมสรุปผลการประชุม IBC ภูมิภาค กำหนดให้แต่ละสถาบันมีหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ รับผิดชอบไว้ใน พรบ. หน่วยงานที่เป็น authority ให้ความร่วมมือ/ ทำหน้าที่ สร้างระบบในการตรวจสอบและให้ใบรับรองด้าน biosafety


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย ทางชีวภาพระดับสถาบัน ภูมิภาค ประจำปี 2551 27 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2551 ภูมิภาคกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google