งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น ๒ มี.ค. ๕๕ • ทบทวนผลการประชุม ๒๒ ก.พ.๕๕ • AEC (ASEAN Economic Community – คุณภาพแรงงานไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น • ข้อคิดจากการประชุมสภาหอการค้าญี่ปุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น ๒ มี.ค. ๕๕ • ทบทวนผลการประชุม ๒๒ ก.พ.๕๕ • AEC (ASEAN Economic Community – คุณภาพแรงงานไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น • ข้อคิดจากการประชุมสภาหอการค้าญี่ปุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็น ๒ มี.ค. ๕๕ • ทบทวนผลการประชุม ๒๒ ก.พ.๕๕ • AEC (ASEAN Economic Community – คุณภาพแรงงานไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น • ข้อคิดจากการประชุมสภาหอการค้าญี่ปุ่น

2 กลุ่มงานแผน และวิชาการ กลุ่มงานประสานความร่วมมือกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผน • ยุทธศาสตร์ • แผนแม่บท • มาตรการ แนวทาง • แผนปฏิบัติการ • เป้าหมายในการทำงาน สบ. (โครงสร้างใหม่) วิชาการ • Back up เชิงวิชาการ • วิจัย แนวคิด ทฤษฎี • ประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่มีมาก • พัฒนาทำงานร่วมกัน (synergy) ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย สร้างระบบ (เสริมพลัง) • เป็น back office ของ Road Safety - ข้อมูล สถิติ ที่มาของ ปัญหา ต้นตอของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนด นโยบาย แผน • การพัฒนาบุคลากร • ฝึกอบรม • ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน

3 กลุ่มแผนฯกลุ่มประสานฯกลุ่มศูนย์ข้อมูลฯ การจัดทำแผนปฏิบัติการทศวรรษ (ภายใน พ.ค.) -เชิญ core group จาก ๖ อนุ และ อ.ทวีศักดิ์ - จัดworkshop อนุ - จัดเวิร์กชอบภาคเอกชน - จัดประชุมภาพรวมก่อนเสนอ เสนอที่ประชุม ศปถ.พิจารณา (ภายใน พ.ค.๕๕) - การเตรียมการจัดประชุม ศปถ. ๑๔ มี.ค.๕๕ วาระคือ: ๑. การเตรียมการสงกรานต์ ๒. เรื่องงานของอนุกรรมการ ๓. ผลการประชุม GRSP Asia ๔. ความคืบหน้าแผนทศวรรษ อัพเดท เรื่องแผนภาคเอกชน * อธิบดีปรารภว่า ไม่ควรเชิญ บุคคลภายนอกมากเกินไป -โครงการติดตามประเมินผล (ของ อ.จิระ) - ๒ วัตถุประสงค์คือ ขยายโครงการและ เร่งรัด -โครงการรายงานสถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือน (ประสานกับ ผชช.อี๊ด) - วิเคราะห์สาเหตุที่จังหวัดไม่รายงาน จากนั้นอาจจะประชุมซ่อม - แนวทาง - การผลักดันให้ จว.มีศูนย์ข้อมูล - ใช้แนวทาง ๔ เสือ (ปภ. ตร. สธ. และ บ.กลาง) - งานความร่วมมือกับต่างประเทศ เกี่ยวกับ Road Safety - จัดทำ Concept/ตัวโครงการ แล้ว ส่งต่องานให้กลุ่มประสานฯ เป็น project manager ต่อไป - หากเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลส่งต่อกลุ่ม ศูนย์ข้อมูล -เป็น project manager โครงการร่วมมือ กับต่างประเทศ -เป็นเจ้าภาพ จัดเจ้าหน้าที่ desk officer ประสานกับเครือข่าย road safety (กำหนดจนท.เป็นเจ้าภาพรายองค์กร) - ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ ทั้ง ๖ คณะ (ส่งต่อไปยังกลุ่มงานศูนย์ข้อมูล ฯลฯ) - จัดประชุมอนุฯ ที่เกี่ยวข้อง - โครงการอบรมข้อมูลช่วงเทศกาลให้มี ประสิทธิภาพ จะพัฒนาเป็นแผนงาน รายงาน อปภ.


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น ๒ มี.ค. ๕๕ • ทบทวนผลการประชุม ๒๒ ก.พ.๕๕ • AEC (ASEAN Economic Community – คุณภาพแรงงานไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น • ข้อคิดจากการประชุมสภาหอการค้าญี่ปุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google