งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACTION PLAN THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACTION PLAN THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACTION PLAN THAILAND

2 Rescuse ให้มีการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับ ในการช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยต้องคำนึงหลักสิทธิมนุษยชน จัดทำข้อมูลหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่อให้ชัดเจน สามารถประสานงานได้ และพร้อมให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รัฐบาลต้องมีนโยบายในการป้องกันทั้งประเทศต้นทางและปลายทางพร้อมกับจัดให้มีมาตรการการจับกุม ลงโทษผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต้องให้พิจารณาตามบันทึกข้อตกลงระดับชาติ/ระดับภูมิภาคประกอบการดำเนินงาน โดยมีการอบรมให้ความรู้ในผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ

3 Shelter : Rehabilitation
มีการสนับสนุนบุคลากรในการทำหน้าที่ดูแลผู้เสียหายให้มากขึ้น ในการคุ้มครอง ช่วยเหลือด้านร่างกาย จิตใจ และการดำเนินคดี ดูแลช่วยเหลือบ้านพักที่เป็น NGO และมีการตรวจสอบ ประเมินอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในด้านกฎหมาย ที่เอื้อต่อความรู้สึก case สถานที่สอบปากคำ สืบพยาน สามารถทำในบ้านพักได้

4 Reintergration ให้มีการทำกระบวนการขั้นตอนในการส่งกลับที่ชัดเจน ว่าหน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบในการส่งกลับ และรับผู้เสียหาย ควรมีมาตรการรองรับสำหรับผู้เสียหายที่ไม่สามารถส่งกลับได้ ให้อยู่อย่างไรที่มีชีวิตที่ดีขึ้น ความปลอดภัยในการส่งกลับ มีการติดต่อประสานงานในพื้นที่ปลายทางและเป็นไปได้ให้มีการทำงานในระดับท้องถิ่นของผู้เสียหายด้วย

5 ข้อเสนอแนะ ทำการรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการไปทำงานต่างประเทศให้ปลอดภัย การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับ NGO หรือ NGOกับNGO

6 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ACTION PLAN THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google