งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACTION PLAN THAILAND. Rescuse ให้มีการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับ ใน การช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ โดยต้องคำนึงหลักสิทธิ มนุษยชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACTION PLAN THAILAND. Rescuse ให้มีการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับ ใน การช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ โดยต้องคำนึงหลักสิทธิ มนุษยชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACTION PLAN THAILAND

2 Rescuse ให้มีการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับ ใน การช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ โดยต้องคำนึงหลักสิทธิ มนุษยชน จัดทำข้อมูลหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ เหยื่อให้ชัดเจน สามารถประสานงานได้ และ พร้อมให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ข้อมูล รัฐบาลต้องมีนโยบายในการป้องกันทั้ง ประเทศต้นทางและปลายทางพร้อมกับจัดให้ มีมาตรการการจับกุม ลงโทษผู้ที่กระทำผิด อย่างจริงจัง การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต้อง ให้พิจารณาตามบันทึกข้อตกลงระดับชาติ / ระดับภูมิภาคประกอบการดำเนินงาน โดยมี การอบรมให้ความรู้ในผู้ปฏิบัติงานในทุก ระดับ

3 Shelter : Rehabilitation มีการสนับสนุนบุคลากรในการทำหน้าที่ ดูแลผู้เสียหายให้มากขึ้น ในการคุ้มครอง ช่วยเหลือด้านร่างกาย จิตใจ และการ ดำเนินคดี ดูแลช่วยเหลือบ้านพักที่เป็น NGO และมี การตรวจสอบ ประเมินอย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในด้านกฎหมาย ที่เอื้อ ต่อความรู้สึก case สถานที่สอบปากคำ สืบพยาน สามารถทำในบ้านพักได้

4 Reintergration ให้มีการทำกระบวนการขั้นตอนในการส่งกลับที่ ชัดเจน ว่าหน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบในการ ส่งกลับ และรับผู้เสียหาย ควรมีมาตรการรองรับสำหรับผู้เสียหายที่ไม่ สามารถส่งกลับได้ ให้อยู่อย่างไรที่มีชีวิตที่ดีขึ้น ความปลอดภัยในการส่งกลับ มีการติดต่อ ประสานงานในพื้นที่ปลายทางและเป็นไปได้ให้มี การทำงานในระดับท้องถิ่นของผู้เสียหายด้วย

5 ข้อเสนอแนะ ทำการรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการไปทำงานต่างประเทศให้ปลอดภัย การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างรัฐ กับรัฐ หรือรัฐกับ NGO หรือ NGO กับ NGO

6


ดาวน์โหลด ppt ACTION PLAN THAILAND. Rescuse ให้มีการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับ ใน การช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ โดยต้องคำนึงหลักสิทธิ มนุษยชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google