งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย

2 ทักษะการเสริมแรง หรือ ทักษะการเสริม กำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ ผู้เรียนมีปฏิกิริยาตอบสนองและ มีส่วน ร่วมในการเรียนการสอนเสมอ ดังนั้น การเสริมแรง Reinforcement จึงเป็น ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ผู้สอนควรใช้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการที่ จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ สอน

3 ความหมายของทักษะการเสริ แรง นักการศึกษาได้ให้ความหมายการ เสริมแรง ไว้ดังนี้ 1. มาลินี จุฑะรพ 4. ฮัลล์ Clark L.Hull 2. จำเนียร ศิลปะวานิช 5. บุญ ทัน อยู่ชมบุญ 3. สุพิน บุญชูวงศ์

4 ความสำคัญของทักษะการ เสริมแรง สกินเนอร์

5 ความมุ่งหมายของการ เสริมแรง 1. เพื่อให้ผู้สอนทราบ และใช้วิธีการ เสริมกำลังใจที่ถูกต้อง 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดง พฤติกรรมที่พึงปรารถนา 3. เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอน บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อช่วยเสริมบุคลิกภาพของ ผู้สอน 5. ให้ผู้เรียนรู้จักมองคนในแง่ดี และ อบรมข้อเท็จจริง

6 ประเภทของการเสริมแรง การเสริมแรงที่ได้ผลมี 5 ประเภท คือ 1. การเสริมแรงด้วยวาจา 2. การเสริมแรงด้วยท่าทาง 3. การเสริมแรงด้วยการให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่างๆ 4. การเสริมแรงด้วยการให้นักเรียน เห็นความก้าวหน้า 5. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ เสริมแรง

7 ประเภทของการเสริมแรง การเสริมแรงที่ได้ผลมี 5 ประเภท คือ 1. การเสริมแรงด้วยวาจา 2. การเสริมแรงด้วยท่าทาง 3. การเสริมแรงด้วยการให้ รางวัล และสัญลักษณ์ต่างๆ 4. การเสริมแรงด้วยการให้ นักเรียน เห็นความก้าวหน้า 5. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน การเสริมแรง

8 หลักการเสริมแรง ในการเสริมแรงควรคำนึงถึงหลัก ดังต่อไปนี้ 1. ไม่สนหรือไม่เอาใจใส่ต่อ พฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ 2. ควรเลือกเสริมแรงที่เด็ก พอใจ 3. ควรเป็นการเสริมแรงที่ชัดเจน 4. ควรให้แรงเสริมมากกว่า 1 อย่าง 5. ควรให้แรงเสริมไปในทางบวก ฯลฯ

9 ขั้นตอนในการเสริมแรง 1. กำหนดจุดมุ่งหมาย 2. อธิบายพฤติกรรมที่ต้องการ เปลี่ยน 3. ศึกษาวิธีสังเกตจากผู้รู้หรือตำรา ต่างๆ 4. จดบันทึกพฤติกรรมที่ต้องการ เปลี่ยน 5. เลือกแรงเสริมหรือรางวัลที่ เหมาะสม 6. จัดสถานการณ์ในการเสริมแรง 7. ทำการปรับพฤติกรรมอย่างมี ระบบ 8. บันทึกและเปรียบเทียบพฤติกรรม ก่อน - หลังการเสริมแรง 9. เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์จะไม่ใช้ความสนใจ

10 วิธีการให้แรงเสริม 1. ให้ความสนใจ การยอมรับ การให้คำชมเชย 2. การได้รับความสนใจ ตัวเสริมแรงที่ควรใช้ 1. การเสริมแรงทาง สังคม 2. การเสริมแรงด้าน กิจกรรมที่เด็กชอบ 3. การใช้ข้อมูล ย้อนกลับ 4. การใช้เบี้ยอรรถกร 5. การให้แรงเสริม แลกเปลี่ยน

11 ประโยชน์ของการเสริมแรง 1. ช่วยให้ผู้เรียนสนใจ บทเรียนยิ่งขึ้น 2. ผู้เรียนกล้าแสดงออกมาก ขึ้น 3. ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะ คิดค้นหาความรู้ยิ่งขึ้น 4. ผู้สอนเห็นความสำคัญ 5. ผู้สอนมีบุคลิกภาพดี 6. ส่งเสริมให้การเรียนบรรลุดี ยิ่งขึ้น 7. ช่วยให้ผู้เรียนประเมิน ตนเองได้ 8. เพื่อให้รู้จักมองโลกในแง่ดี

12 แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะการ เสริมแรง 1. กำหนดพฤติกรรม 2. ให้แรงเสริมอย่าง เหมาะสม 3. ต้องเป็นรางวัลที่ถูก กำหนดขึ้น 4. จำนวนแรงเสริมต้อง ยืดหยุ่นได้ 5. แสดงแรงเสริมให้ เป็นที่ทราบ 6. ควรมีการเรียกแรง เสริมคืนเกิด พฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ ฯลฯ

13 ทฤษฎีการเสริมแรงของ ฮัลล์ 1. หลักการเรียนรู้ - สมมุติฐานแรก - สมมุติฐานของ ฮัลล์ 2. การเสริมแรงใน ทัศนะของฮัลล์ - การเสริมแรงปฐม ภูมิ - การเสริมแรง ทุติยภูมิ

14 การนำทฤษฎีของ ฮัลล์ ไปใช้ ในการเรียนการสอน 1. การเรียนจะมีประสิทธิภาพ ต้องมีการตอบสนอง 2. ต้องคำนึงถึงช่วงเวลาด้วย 3. การเสริมแรงต้องมีขั้นตอน 4. เน้นให้ผู้เรียนเกิดความ เชื่อมโยง 5. ควรสอนจากง่ายไปหายาก


ดาวน์โหลด ppt ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google