งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการ เรียนรู้ (Simulation Method) “ สถานการณ์จำลอง ” เป็นการจัด สภาพแวดล้อมเลียนแบบของจริงหรือให้ ใกล้เคียงสภาพความจริงมากที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการ เรียนรู้ (Simulation Method) “ สถานการณ์จำลอง ” เป็นการจัด สภาพแวดล้อมเลียนแบบของจริงหรือให้ ใกล้เคียงสภาพความจริงมากที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการ เรียนรู้ (Simulation Method) “ สถานการณ์จำลอง ” เป็นการจัด สภาพแวดล้อมเลียนแบบของจริงหรือให้ ใกล้เคียงสภาพความจริงมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียน ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่ เขากำลังเผชิญอยู่และเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนจะไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน 1. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและตัดสินใจใน สถานการณ์ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด 2. เข้าใจสถานการณ์เหล่านั้นหากเกิดขึ้น ในชีวิตจริง 3. ได้แนวทางแก้ปัญหา และตัดสินใจใน สถานการณ์จริงที่มีคุณภาพ

3 ขั้นตอนการดำเนินการจัดการ เรียนรู้ 1. ขั้นเตรียม 1.1 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบ 1.2 ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันกำหนด สถานการณ์ที่จะจำลองขึ้นกิจกรรมที่จะปฏิบัติ และบทบาทของผู้เรียน

4 ขั้นตอนการดำเนินการจัดการ เรียนรู้ 2. ขั้นดำเนินการเรียนรู้ 1. ผู้เรียนเข้าสู่สถานการณ์และดำเนิน กิจกรรมตามที่กำหนดไว้ 2. ผู้สังเกตการณ์จดบันทึกสถานการณ์ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 3. ผู้สอนคอยควบคุมดูแลการทำกิจกรรม ให้อยู่ในกติกาที่กำหนด

5 ขั้นตอนการดำเนินการจัดการ เรียนรู้ 3. ขั้นสรุป 1. ผู้สอนตั้งคำถามหรือยกประเด็นให้ ผู้เรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ กระบวนการและ แนวคิดที่ได้ 2. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปว่าประสบการณ์ที่ ได้จะนำไปใช้ในชีวิตจริงต่อไปได้อย่างไร

6 ประโยชน์ 1. เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้สถานการณ์จริงมาก ที่สุด 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน การจัดการเรียนรู้และได้ใช้ ทักษะที่หลากหลาย 3. ผู้เรียนได้ประสบการณ์และสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 4. สร้างบรรยากาศที่น่าสนใจ ทำให้ ผู้เรียนเพลิดเพลินในการ เรียนรู้

7 ข้อเสนอแนะ 1. การเตรียมการที่ดีจะส่งผลให้การจัด สถานการณ์จำลองบรรลุผลดี 2. ผู้สอนควรมีประสบการณ์ในการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง เพื่อสามารถ ชี้แจงหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 3. ขั้นการวิเคราะห์และขั้นสรุปควรให้ ผู้เรียนมีบทบาทให้มาก เพื่อได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการ เรียนรู้ (Simulation Method) “ สถานการณ์จำลอง ” เป็นการจัด สภาพแวดล้อมเลียนแบบของจริงหรือให้ ใกล้เคียงสภาพความจริงมากที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google