งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการเรียนรู้ (Simulation Method)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการเรียนรู้ (Simulation Method)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการเรียนรู้ (Simulation Method)
“สถานการณ์จำลอง” เป็นการจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบของจริงหรือให้ใกล้เคียงสภาพความจริงมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน 1. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด 2. เข้าใจสถานการณ์เหล่านั้นหากเกิดขึ้นในชีวิตจริง 3. ได้แนวทางแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์จริงที่มีคุณภาพ

3 ขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นเตรียม 1.1 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบ 1.2 ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันกำหนดสถานการณ์ที่จะจำลองขึ้นกิจกรรมที่จะปฏิบัติและบทบาทของผู้เรียน

4 ขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรียนรู้
2. ขั้นดำเนินการเรียนรู้ 1. ผู้เรียนเข้าสู่สถานการณ์และดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ 2. ผู้สังเกตการณ์จดบันทึกสถานการณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 3. ผู้สอนคอยควบคุมดูแลการทำกิจกรรมให้อยู่ในกติกาที่กำหนด

5 ขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรียนรู้
3. ขั้นสรุป 1. ผู้สอนตั้งคำถามหรือยกประเด็นให้ผู้เรียนวิเคราะห์เหตุการณ์ กระบวนการและแนวคิดที่ได้ 2. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปว่าประสบการณ์ที่ได้จะนำไปใช้ในชีวิตจริงต่อไปได้อย่างไร

6 ประโยชน์ 1. เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สถานการณ์จริงมาก
ที่สุด 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และได้ใช้ ทักษะที่หลากหลาย 3. ผู้เรียนได้ประสบการณ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 4. สร้างบรรยากาศที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินในการ เรียนรู้

7 ข้อเสนอแนะ 1. การเตรียมการที่ดีจะส่งผลให้การจัดสถานการณ์จำลองบรรลุผลดี
2. ผู้สอนควรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง เพื่อสามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 3. ขั้นการวิเคราะห์และขั้นสรุปควรให้ผู้เรียนมีบทบาทให้มาก เพื่อได้รับประสบการณ์การเรียนรู้มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การใช้สถานการณ์จำลองในการจัดการเรียนรู้ (Simulation Method)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google