งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารของ สพท. เขตภาคเหนือ ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้ เข้มแข็งและยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารของ สพท. เขตภาคเหนือ ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้ เข้มแข็งและยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารของ สพท. เขตภาคเหนือ ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้ เข้มแข็งและยั่งยืน

2 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และ สภาพปัญหา อุปสรรค จุดอ่อนด้านบุคลากร ผอ. สพท./ รอง. ผอ. สพท./ ผอ. รร. ไม่ ตระหนักและ ให้ความสนใจในกิจการลูกเสือ ผอ. สพท./ รอง. ผอ. สพท./ ผอ. รร. ไม่ ตระหนักและ ให้ความสนใจในกิจการลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ผ่านการอบรม หลักสูตร ATC. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ผ่านการอบรม หลักสูตร ATC. บุคลากรขาดอุดมการณ์ทางลูกเสือ และแสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรม ลูกเสือ บุคลากรขาดอุดมการณ์ทางลูกเสือ และแสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรม ลูกเสือ

3 จุดอ่อน ด้านบุคลากร ( ต่อ ) ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือในสถานศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรและนำไป ปฏิบัติไม่ได้ ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือในสถานศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรและนำไป ปฏิบัติไม่ได้ เจ้าหน้าที่ใน สพท. มีจำนวนจำกัด ขาด ตัวเชื่อมระหว่าง สพท. กับสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ใน สพท. มีจำนวนจำกัด ขาด ตัวเชื่อมระหว่าง สพท. กับสถานศึกษา ภาพลักษณ์ของ ผบ. ลูกเสือ ไม่ดี เช่น เล่นการพนัน เสพของมึนเมาในขณะเข้าค่ายพักแรม ภาพลักษณ์ของ ผบ. ลูกเสือ ไม่ดี เช่น เล่นการพนัน เสพของมึนเมาในขณะเข้าค่ายพักแรม

4 จุดอ่อน ด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรการอบรมผู้บริหาร ATC. ไม่ สนองต่อกิจกรรม การสอนลูกเสือในโรงเรียน หลักสูตรการอบรมผู้บริหาร ATC. ไม่ สนองต่อกิจกรรม การสอนลูกเสือในโรงเรียน นโยบายของหน่วยเหนือขาดความ ต่อเนื่อง นโยบายของหน่วยเหนือขาดความ ต่อเนื่อง ในระดับ สพท. มีการปรับเปลี่ยน รอง ผอ. สพท. ที่รับผิดชอบงานลูกเสือบ่อย ในระดับ สพท. มีการปรับเปลี่ยน รอง ผอ. สพท. ที่รับผิดชอบงานลูกเสือบ่อย การนิเทศติดตามประเมินผลในทุกระดับ ขาดความต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ การนิเทศติดตามประเมินผลในทุกระดับ ขาดความต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอด้านงบประมาณ งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมไม่ เพียงพอ งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมไม่ เพียงพอ

5 จุดแข็ง ด้านบุคลากร ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อ กิจกรรมลูกเสือ และกำหนดนโยบายไว้ อย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อ กิจกรรมลูกเสือ และกำหนดนโยบายไว้ อย่างชัดเจน มีทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวุฒิทางลูกเสือ มีทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวุฒิทางลูกเสือด้านอาคารสถานที่ มีค่ายลูกเสือที่ได้มาตรฐาน และมีความ พร้อม มีค่ายลูกเสือที่ได้มาตรฐาน และมีความ พร้อมด้านบริหารจัดการ เป็นองค์กรที่มีระเบียบกฎหมายรองรับ ชัดเจน เป็นองค์กรที่มีระเบียบกฎหมายรองรับ ชัดเจน เป็นกิจกรรมที่ได้รับพระราชทานก่อตั้ง โดยรัชกาลที่ 6 เป็นกิจกรรมที่ได้รับพระราชทานก่อตั้ง โดยรัชกาลที่ 6

6 ข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการ ลูกเสือ พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ให้ผ่านการ อบรมอย่างน้อยวุฒิ ATC. ครูผู้สอนต้อง ผ่านวุฒิ BTC. เป็นอย่างต่ำ และผู้ที่ผ่านอบรมเกิน 10 ปี จัดให้มี การฝึกทบทวน พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ให้ผ่านการ อบรมอย่างน้อยวุฒิ ATC. ครูผู้สอนต้อง ผ่านวุฒิ BTC. เป็นอย่างต่ำ และผู้ที่ผ่านอบรมเกิน 10 ปี จัดให้มี การฝึกทบทวน พัฒนาครูผู้สอนลูกเสืออย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ พัฒนาครูผู้สอนลูกเสืออย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จัดประชุม สัมมนาทบทวนให้กับ บุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดประชุม สัมมนาทบทวนให้กับ บุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมาย

7 ข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการ ลูกเสือ ( ต่อ ) จัดตั้งกลุ่มงานลูกเสือและมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ จัดตั้งกลุ่มงานลูกเสือและมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ กำหนดมาตรการ การลงโทษ ผบ. ลูกเสือ ที่กระทำผิดระเบียบระหว่าง การนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม กำหนดมาตรการ การลงโทษ ผบ. ลูกเสือ ที่กระทำผิดระเบียบระหว่าง การนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม สพท. ทำหนังสือเพื่อซักซ้อมความ เข้าใจและแจ้งปฏิทิน สพท. ทำหนังสือเพื่อซักซ้อมความ เข้าใจและแจ้งปฏิทินการส่งเงินบำรุงลูกเสือประจำปี จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม อย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม อย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

8 โครงการ / กิจกรรมที่จะ ดำเนินงานในปี 2553 โครงการชุมนุม ผบ. ลูกเสือ และ ลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการชุมนุม ผบ. ลูกเสือ และ ลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการอบรมทบทวน ผอ. สพท. รอง ผอ. สพท. และผู้บริหารโรงเรียน โครงการอบรมทบทวน ผอ. สพท. รอง ผอ. สพท. และผู้บริหารโรงเรียน โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกิจการ ลูกเสือให้เจ้าหน้าที่ สพท. ที่ รับผิดชอบงานลูกเสือ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกิจการ ลูกเสือให้เจ้าหน้าที่ สพท. ที่ รับผิดชอบงานลูกเสือ โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านลูกเสือ โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านลูกเสือ

9 โครงการ / กิจกรรมที่จะ ดำเนินงานในปี 2554 โครงการชุมนุมลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการชุมนุมลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการประกวดแข่งขันทักษะ กิจกรรมของลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการประกวดแข่งขันทักษะ กิจกรรมของลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ บำเพ็ญประโยชน์ โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ บำเพ็ญประโยชน์ โครงการประกวดงานวิจัยด้านลูกเสือ ดีเด่นของ ผบ. ลูกเสือ ภาคเหนือ โครงการประกวดงานวิจัยด้านลูกเสือ ดีเด่นของ ผบ. ลูกเสือ ภาคเหนือ

10 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของ สพท. กำหนดให้ ผอ. สพท. รองผอ. สพท. และ ผู้บริหาร แต่งเครื่องแบบลูกเสือในวันที่มี การเรียนการสอนลูกเสือ กำหนดให้ ผอ. สพท. รองผอ. สพท. และ ผู้บริหาร แต่งเครื่องแบบลูกเสือในวันที่มี การเรียนการสอนลูกเสือ ให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้รับผิดชอบ งานลูกเสือ เช่น การให้ความดีความชอบ หรือมอบโล่และเกียรติบัตร ให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้รับผิดชอบ งานลูกเสือ เช่น การให้ความดีความชอบ หรือมอบโล่และเกียรติบัตร ให้มีเงินวิทยพัฒน์สำหรับผู้มีวุฒิลูกเสือ ให้มีเงินวิทยพัฒน์สำหรับผู้มีวุฒิลูกเสือ วูดแบดจ์ 2 ท่อน 500 บาท วูดแบดจ์ 2 ท่อน 500 บาท วูดแบดจ์ 3 ท่อน 1,000 บาท วูดแบดจ์ 4 ท่อน 1,500 บาท จัดทำคู่มือการบริหารกิจการลูกเสือของ สพท. และสถานศึกษา จัดทำคู่มือการบริหารกิจการลูกเสือของ สพท. และสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารของ สพท. เขตภาคเหนือ ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้ เข้มแข็งและยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google