งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำคู่มือเพื่อการป้องกัน และดูแลปัญหาการฆ่าตัวตาย สำหรับ อสม. และแกนนำ ชุมชน ธีระ ศิริสมุด, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำคู่มือเพื่อการป้องกัน และดูแลปัญหาการฆ่าตัวตาย สำหรับ อสม. และแกนนำ ชุมชน ธีระ ศิริสมุด, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำคู่มือเพื่อการป้องกัน และดูแลปัญหาการฆ่าตัวตาย สำหรับ อสม. และแกนนำ ชุมชน ธีระ ศิริสมุด, teera.s@hitap.net, 086-0907925teera.s@hitap.net โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP), www.hitap.netwww.hitap.net 16 กันยายน 2556

2 แนวคิดการพัฒนาคู่มือฯ  เน้นให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยเล็กที่สุด แต่อยู่ใกล้ ชาวบ้านหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่สุด รู้จริง ทำ ได้จริง เพื่อถ่ายทอดสู่ญาติ / คนใกล้ชิด / ผู้มี ปัญหาสุขภาพจิตต่อไปได้ " การฆ่าตัวตาย ปัญหาใหญ่ที่คุณมีส่วนช่วยได้ "  เน้นการประเมินหรือเฝ้าระวังผู้มีกลุ่มเสี่ยง / ประชาชน โดยเน้นให้ " สังเกตและเข้าใจ สัญญาณเตือน " ซึ่งเคยโปรยคำว่า " ปัญหา สุขภาพทางใจ จะแก้ไขก็ต้องใช้ใจมอง ”  เมื่อแยกกลุ่มเสี่ยงโดย " สังเกตสัญาณเตือน “ จะ มีวิธีการช่วยเหลือ รักษา ส่งเสริมสนับสนุน ใน แต่ละกลุ่มที่จำเพาะ ต่อไป  เน้นว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ได้ทำเพียงลำพัง แต่ยัง มีเจ้าหน้าที่ รพ. สต. รพ. เครือข่าย ภาคีอื่น ช่วย ด้วย 2

3 โครงสร้างเนื้อหา  ความสำคัญของปัญหาการฆ่า ตัวตาย  สาเหตุของปัญหาการฆ่าตัว ตาย  แนวทางการป้องกันและดูแล ปัญหาการฆ่าตัวตาย ประเมินกลุ่มเสี่ยง การรับรู้ สังเกต และทราบถึงสัญญาณเตือนก่อนการ ฆ่าตัวตาย การช่วยเหลือผู้มีความเสี่ยงต่อการ ตัดสินใจฆ่าตัวตาย การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้มีปัญหา สุขภาพจิตและการเสริมความ เข้มแข็งด้านจิตใจกับครอบครัวและ ชุมชน  แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย 3

4 แนวทางการใช้คู่มือในพื้นที่ควร เป็นอย่างไร  ข้อจำกัดของการใช้คู่มือ และทางแก้ไข ( จาก ประสบการณ์ในพื้นที่ )  แนวทางการนำไปใช้ ควรมีการจัดอบรมหรือไม่ อย่างไร  ทำอย่างไรให้ผู้ใช้เห็นความสำคัญของคู่มือ ( ต้องเริ่มจากตระหนักในปัญหา )  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้คู่มืออย่างไร 4

5 ตัวอย่างกลยุทธ์การนำคู่มือด้าน สาธารณสุขไปใช้  แน่ใจว่าคู่มือนั้นแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมาย  สร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมใน กระบวนการ ทั้งแกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำทางความคิด รวมถึงชาวบ้าน  สร้างบรรยายกาศให้เกิดการสนับสนุนการใช้คู่มือ ( มี มาตรการอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย )  พัฒนาเครื่องมือ / มาตรการอื่นๆ มาสนับสนุน ( เช่น สมุดบันทึก กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น )  แสดงให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ  มีการประเมินติดตาม  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง ผู้ใช้  พัฒนาอุปกรณ์ / เครื่องมือที่มาสนับสนุนการสร้างความ ตระหนักต่อคู่มือ และกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ 5 http://www.nice.org.uk/usingguidance/niceimpleme ntationprogramme/nice_implementation_programm e.jsp

6 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมคู่มือในพื้นที่ศึกษา ( นำคู่มือไปต่อยอด )  จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้ประกาศหอกระจาย ข่าว ดีเจวิทยุชุมชน พระสงฆ์และศิษยาภิบาล ( ครูสอนศาสนาคริสต์ )  สร้างแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการให้ ความรู้แก่ประชาชนผ่านผู้ประกาศหอกระจาย ข่าว ดีเจวิทยุชุมชนแนวทางการให้ความรู้โดย พระสงฆ์ในพิธีกรรมต่างๆและแนวทางการให้ ความรู้โดยศิษยาภิบาล  ผลิตสื่อภาษาท้องถิ่นสนับสนุนหอกระจายข่าว  ติดตามประเมินผลการให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นทุก 2 เดือน 6

7 7


ดาวน์โหลด ppt แนะนำคู่มือเพื่อการป้องกัน และดูแลปัญหาการฆ่าตัวตาย สำหรับ อสม. และแกนนำ ชุมชน ธีระ ศิริสมุด, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google