งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง เด็กปลอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง เด็กปลอด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง เด็กปลอด
จัดทำโดย เด็กชายศรัญญู วงษ์ไกร ชั้น ม.3/2 เลขที่ 14 เสนอ ครูทัศนีย์ ไชยเจริญ ครูศราวุธ ไชยเจริญ

2 โครงการเด็กปลอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กที่มีการจัดการเรื่องความปลอดภัยด้วยการค้นหาปัญหา และ ปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บ การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ พฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยง และ วางแผน-ดำเนินการแก้ไข      

3 วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
1.ลดการตาย พิการ และการบาดเจ็บของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก     2.ส่งเสริมความเสมอภาคของเด็กในการเจริญเติบโต และโอกาสของการได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดี     3.เชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก      

4 กิจกรรม กิจกรรม ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย เกิดจากการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันการบาดเจ็บ และนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน ดังตัวอย่างกิจกรรมที่นำเสนอดังต่อไปนี้           1.กิจกรรมการเฝ้าระวัง และการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การประชุมกลุ่มทำงานความปลอดภัยของศูนย์เด็ก รวมทั้งเครือข่ายผู้ให้ความสนใจ หลังจากที่เดินสำรวจจุดเสี่ยง ได้ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยภายในศูนย์และบริเวณรอบ ๆ ศูนย์      

5 2.กิจกรรมการเดินทางปลอดภัย
โครงการที่สนับสนุนการใช้หมวกนิรภัย ในเด็ก ให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองสร้างนิสัยให้เด็กรักการใส่หมวกนิรภัยตั้งแต่วัยเยาว์ การนำเสนอปัญหา และการป้องกันแก้ไข เพื่อให้เด็กรักความปลอดภัยสอดแทรกในบทเรียน เช่น โครงการหมวกกันน๊อคของน้องหนู โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ลูก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โครงการปกป้องสมองลูกน้อย โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ฯ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์ฯร่วมพัฒนาบ้านป่า ศูนย์ฯ คลองสะแก ศูนย์ฯ ดารุสซุนนี ศูนย์ฯ เกาะจวนซันประสิทธิ์ ศูนย์ฯ บดินทรเดชา ศูนย์บึงพระราม 9 บ่อ 3      

6 .1โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ลูก
สอนเด็กๆ เรื่องการเดินทางปลอดภัยโดยการใช้หมวกนิรภัย ในบทเรียนให้เด็กๆ วาดภาพหมวกนิรภัยในฝัน จากนั้นมีการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และมีหมวกนิรภัยให้ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานสวมหมวกนิรภัย ในการเดินทาง ยืมโดยต้องทำสัญญายืมหมวก และมีข้อตกลงไว้กับศูนย์      

7 2.2โครงการปกป้องสมองลูกน้อย
ดำเนินโครงการโดย ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องการบาดเจ็บต่อศีรษะอันตรายจาก ของเล่นประเภทขับขี่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใส่หมวกนิรภัยในเด็ก และศูนย์เด็กมีหมวกนิรภัย สำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับเด็ก ให้ผู้ปกครองสามารถยืมกลับบ้านได้ ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในการดูแลเด็กในศูนย์เมื่อเล่นเครื่องเล่นประเภทขับขี่ หรือเล่นเครื่องเล่นสนามจะต้อง สวมหมวกนิรภัยขณะเล่นทุกครั้ง ผู้ดูแลเด็กเก็บข้อมูลการบาดเจ็บ และติดตามพฤติกรรมการใช้หมวกของเด็ก      

8 กิจกรรม ใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย
เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังการบาดเจ็บ และได้ร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา โดย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน เช่น งบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่น หรืองบประมาณสำหรับพัฒนาศูนย์ เป็นหลัก       4.1ลูกกรง ราวระเบียงปลอดภัย     ลูกกรงราวระเบียง มีช่องห่างระหว่าง 9-23 เซนติเมตร ซึ่งอาจทำให้เด็กลอดช่องลูกกรงได้ จึงถูกแก้ไข ช่องห่างของลูกกรงไม่เกิน 9 เซนติเมตร

9 คำคม เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของเพื่อนเรา ก็ตอนที่เรา ทุกข์ยาก เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของคนที่บอก ว่ารักเรามาก ก็ตอนที่ ต้องมาลำบาก ด้วยกัน

10 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง เด็กปลอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google