งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ อาจารย์ อุไรพร นุ่นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

2 ปัญหาการวิจัย 1. นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปประยุกต์ใช้งาน 2. นักเรียนไม่สามารถเขียนโครงสร้างและหลักการทำ งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 3. นักเรียนไม่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำ งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในการออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์ได้ 4 .นักเรียนขาดกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยไม่ตระหนักถึงคุณภาพของ งานและไม่มีจริยธรรม ในงานอาชีพ

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างชุดการสอนทฤษฎีและปฏิบัติเรื่องการเขียน
โปรแกรมควบคุมการทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 2.เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและหลักการทํางานของไม โครคอนโทรลเลอร์ได้ 3.เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมวิเคราะห์และ ทดสอบระบบการทํางาน ประยุกต์ใช้งานไมโครคอน โทรลเลอร์ได้ 4.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
รายการ จำนวนผู้เรียน คะแนนเต็ม ผลรวม เฉลี่ย ร้อยละ โครงสร้างของไมโครคอนโทรล เลอร์ 22 5 44 2 98 การเขียนโปรแกรมการทำงาน ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การออกแบบวงจรไมโครคอน โทรลเลอร์ 88 4 86 การต่อวงจรและทดสอบชุดการทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์ รวม 14 264 12

5 สรุปผลการวิจัย ชุดการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้สอนได้ นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนดังกล่าว มีความรู้เพิ่มขึ้นจริง และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหา แผนการสอน แบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และสื่อการสอน

6 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. ได้ชุดการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เรื่องการ เขียนโปรแกรมและออกแบบวงจรควบคุมการทำงาน ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2. ผลงานวิจัยที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน ในวิชาอื่น ๆ ต่อไป 3. ผู้สอน+ผู้เรียน มีคุณภาพทางการศึกษา

7


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google