งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาจารย์ อุไรพร นุ่นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาจารย์ อุไรพร นุ่นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาจารย์ อุไรพร นุ่นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

2 1. นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้าน ทฤษฎีและ ปฏิบัติการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไป ประยุกต์ใช้งาน 2. นักเรียนไม่สามารถเขียนโครงสร้างและ หลักการทำ งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 3. นักเรียนไม่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม การทำ งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในการออกแบบ วงจร อิเล็กทรอนิกส์ได้ 4. นักเรียนขาดกิจนิสัยในการทํางานด้วย ความประณีต รอบคอบและปลอดภัยไม่ตระหนักถึง คุณภาพของ งานและไม่มีจริยธรรม ในงานอาชีพ ปัญหา การวิจัย

3 1. เพื่อสร้างชุดการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่องการเขียน โปรแกรมควบคุมการทำงาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและหลักการ ทํางานของไม โครคอนโทรลเลอร์ได้ 3. เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะห์และ ทดสอบระบบการทํางาน ประยุกต์ใช้งาน ไมโครคอน โทรลเลอร์ได้ 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความ ประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึง คุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ วัตถุประสงค์

4 ตารางหรือ ผังสรุป สำคัญ

5 ชุดการสอนเรื่องการเขียน โปรแกรมควบคุมการทำงาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้สอน ได้ นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ เรียนการสอนด้วยชุดการสอน ดังกล่าว มีความรู้เพิ่มขึ้นจริง และ ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเนื้อหา แผนการสอน แบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์และสื่อการสอน สรุป ผลการวิ จัย

6 1. ได้ชุดการสอนวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์เรื่องการ เขียนโปรแกรมและออกแบบวงจร ควบคุมการทำงาน ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 2. ผลงานวิจัยที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการ สร้างชุดการสอน ในวิชาอื่น ๆ ต่อไป 3. ผู้สอน + ผู้เรียน มีคุณภาพทางการศึกษา ประโยชน์ที่ได้ จากการ ศึกษาวิจัย

7


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาจารย์ อุไรพร นุ่นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google