งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-2011 การออกแบบวงจร ดิจิตอล 2 (3) (Digital Circuit Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-2011 การออกแบบวงจร ดิจิตอล 2 (3) (Digital Circuit Design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3105-2011 การออกแบบวงจร ดิจิตอล 2 (3) (Digital Circuit Design)

2 จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบวงจร ดิจิตอล 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการออกแบบวงจร ดิจิตอลจาก Data Sheet โดยประยุกต์ใช้วงจรที่ออกแบบ ในงานต่าง ๆ 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ ประณีต รอบคอบและ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมใน งานอาชีพ

3 มาตรฐานรายวิชา 1. วิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล ในงาน คอมพิวเตอร์ 2. จัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์ ดิจิตอลที่เหมาะสมกับระบบงานที่ ออกแบบ 3. ประกอบวงจรดิจิตอลในงานต่าง ๆ 4. ทดสอบและปรับปรุงวงจรดิจิตอล ในงานต่าง ๆ 5. จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน วงจรที่ออกแบบ

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ การออกแบบวงจรดิจิตอลคอม บิเนชันและซีเควนเชียล โดยการเลือกใช้ดิจิตอล ไอซีมาสร้างวงจรอย่างประหยัด การออกแบบ วงจรเข้ารหัสแบบต่าง ๆ การต่อไอซีเข้ารหัสเพื่อ ขยายอินพุตแบบต่าง ๆ วงจรคีย์บอร์ดพื้นฐานแบบ ต่าง ๆ การออกแบบวงจรถอดรหัสเพื่อเลือก อุปกรณ์หรือหน่วยความจำแบบต่างๆ การขยาย และการประยุกต์ใช้งานไอซีหน่วยความจำ, การ ออกแบบวงจรประมวลผลข้อมูล วงจรเปรียบเทียบ ข้อมูล วงจรแปลงรหัสข้อมูล วงจรนับ วงจร ควบคุม การต่อบัฟเฟอร์และวงจรขับ วงจร แสดงผล Dot Matrix การรับ - ส่งข้อมูลโดยลด จำนวนสายนำสัญญาณด้วยระบบมัลติเพล็กซ์, เทคนิค Tri-state, การรับ - ส่งข้อมูลแบบอนุกรม ฯลฯ การออกแบบวงจรโดยใช้ไอซีดิจิตอลเพื่อ ประยุกต์ใช้งาน ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การออกแบบและการใช้งาน PAL, GAL, CPLD, FPGA

5 ชื่อ นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ วุฒิการศึกษา อสบ. ( คอมพิวเตอร์ ) สจล. คอม. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) สจธ. ตำแหน่ง ครูชำนาญงานพิเศษ ( ครู ค. ศ. 3) หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกัน คุณภาพวิทยาลัย แนะนำ ครูผู้สอน

6 ข้อตกลงเบื้องต้นเรื่อง คะแนนเก็บ - สอบ คะแนนเก็บจากการทำใบงานส่ง 40 คะแนน คะแนนจากการสอบ Mid term 20 คะแนน คะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน คะแนนจากการสอบ Final 20 คะแนน

7 ถ้าติด 0 วิชานี้ทำอย่างไร มี 3 วิธีที่จะทำ มี 3 วิธีที่จะทำ 1. เรียนใหม่กับนักศึกษาทวิภาคี1. เรียนใหม่กับนักศึกษาทวิภาคี 2. เรียนใหม่กับรุ่นน้อง2. เรียนใหม่กับรุ่นน้อง 3. ลาออก3. ลาออก ไม่มีการเปิดเรียน Summer โดย เด็ดขาด ไม่มีการเปิดเรียน Summer โดย เด็ดขาด ครูพักผ่อนครับ ครูพักผ่อนครับ


ดาวน์โหลด ppt 3105-2011 การออกแบบวงจร ดิจิตอล 2 (3) (Digital Circuit Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google