งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (3)
(Digital Circuit Design)

2 จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบวงจรดิจิตอล
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลจาก Data Sheet โดยประยุกต์ใช้วงจรที่ออกแบบในงานต่าง ๆ 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมใน งานอาชีพ

3 มาตรฐานรายวิชา วิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอลในงาน คอมพิวเตอร์
2. จัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์ดิจิตอลที่เหมาะสมกับระบบงานที่ออกแบบ 3. ประกอบวงจรดิจิตอลในงานต่าง ๆ 4. ทดสอบและปรับปรุงวงจรดิจิตอลในงานต่าง ๆ 5. จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานวงจรที่ออกแบบ

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ การออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล โดยการเลือกใช้ดิจิตอลไอซีมาสร้างวงจรอย่างประหยัด การออกแบบวงจรเข้ารหัสแบบต่าง ๆ การต่อไอซีเข้ารหัสเพื่อขยายอินพุตแบบต่าง ๆ วงจรคีย์บอร์ดพื้นฐานแบบต่าง ๆ การออกแบบวงจรถอดรหัสเพื่อเลือกอุปกรณ์หรือหน่วยความจำแบบต่างๆ การขยายและการประยุกต์ใช้งานไอซีหน่วยความจำ, การออกแบบวงจรประมวลผลข้อมูล วงจรเปรียบเทียบข้อมูล วงจรแปลงรหัสข้อมูล วงจรนับ วงจรควบคุม การต่อบัฟเฟอร์และวงจรขับ วงจรแสดงผลDot Matrix การรับ-ส่งข้อมูลโดยลดจำนวนสายนำสัญญาณด้วยระบบมัลติเพล็กซ์, เทคนิค Tri-state, การรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม ฯลฯ การออกแบบวงจรโดยใช้ไอซีดิจิตอลเพื่อประยุกต์ใช้งาน ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การออกแบบและการใช้งาน PAL, GAL, CPLD, FPGA

5 แนะนำครูผู้สอน ชื่อ นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
ชื่อ นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ วุฒิการศึกษา อสบ. (คอมพิวเตอร์) สจล. คอม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สจธ. ตำแหน่ง ครูชำนาญงานพิเศษ (ครู ค.ศ. 3) หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพวิทยาลัย

6 ข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องคะแนนเก็บ - สอบ
คะแนนเก็บจากการทำใบงานส่ง คะแนน คะแนนจากการสอบ Mid term คะแนน คะแนนจิตพิสัย คะแนน คะแนนจากการสอบ Final คะแนน

7 ถ้าติด 0 วิชานี้ทำอย่างไร
ถ้าติด 0 วิชานี้ทำอย่างไร มี 3 วิธีที่จะทำ 1. เรียนใหม่กับนักศึกษาทวิภาคี 2. เรียนใหม่กับรุ่นน้อง 3. ลาออก ไม่มีการเปิดเรียน Summerโดยเด็ดขาด ครูพักผ่อนครับ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google