งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม จุดประสงค์ รายวิชา n 1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการ เครื่องรับ - ส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบ โทรคมนาคม n 2. เพื่อให้มีความสามารถวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม จุดประสงค์ รายวิชา n 1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการ เครื่องรับ - ส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบ โทรคมนาคม n 2. เพื่อให้มีความสามารถวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม

3 จุดประสงค์ รายวิชา n 1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการ เครื่องรับ - ส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบ โทรคมนาคม n 2. เพื่อให้มีความสามารถวัด และทดสอบ ระบบการรับ – ส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุ สื่อสาร

4 จุดประสงค์ รายวิชา ( ต่อ ) 3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการ ทํางานด้วย ความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงาน อาชีพ

5 คำอธิบาย รายวิชา n ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแถบ คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า การนําไปใช้ งาน การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ ระบบ วิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุ สื่อสาร กฎข้อบังคับและมาตรฐานใน ระบบ โทรคมนาคม ระบบโทรเลข

6 n โทรพิมพ์และโทรภาพ ระบบสื่อสาร ข้อมูลเช่น มาตรฐานการ รับ - และส่ง ข้อมูล เป็นต้น โครงข่าย โทรคมนาคม และการ ให้บริการด้าน โทรคมนาคม เทคโนโลยี ระบบโทรทัศน์ ระบบการ รับส่งสัญญาณดาวเทียม

7 มาตรฐาน รายวิชา n 1. วิเคราะห์หลักการ รับ - ส่งวิทยุ กระจายเสียง วิทยุ สื่อสาร n 2. ทดสอบคุณสมบัติ โทร เลข โทรพิมพ์ โทรภาพ

8 มาตรฐาน รายวิชา n 3. ทดสอบระบบสื่อสาร ข้อมูล โครงข่ายโทรคมนาคม n 4. ทดสอบระบบโทรทัศน์ ระบบการ รับ - ส่ง สัญญาณ ดาวเทียม

9 เนื้อหารายวิชา n บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ โทรคมนาคม n บทที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการ นำไปใช้งาน n บทที่ 3 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ n บทที่ 4 ระบบวิทยุกระจายเสียง

10 เนื้อหารายวิชา ( ต่อ ) n บทที่ 5 ระบบวิทยุสื่อสาร n บทที่ 6 กฎข้อบังคับและ มาตรฐานในระบบ โทรคมนาคม n บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โทรสาร n บทที่ 8 ระบบสื่อสารข้อมูล

11 เนื้อหารายวิชา ( ต่อ ) n บทที่ 9 การสื่อสารดาวเทียม n บทที่ 10 การสื่อสารเส้นใยแสง n บทที่ 11 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโทรศัพท์ n บทที่ 12 โครงข่ายบริการ สื่อสารร่วมระบบ ดิจิตอล

12 เนื้อหารายวิชา ( ต่อ ) n บทที่ 13 เทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลความ เร็วสูง ADSL n บทที่ 14 การติดตั้งสายอากาศ โทรทัศน์ n บทที่ 15 การติดตั้งจานรับ สัญญาณดาวเทียม

13 เกณฑ์การให้คะแนน การวัดผลประเมินผล n 1. สอบกลางภาค 20% n 2. สอบปลายภาค 20% n 3. แบบฝึกหัด 20% n 4 ทดสอบ 10 % n 5. เวลาเรียน 10%+ คุณธรรม 10% n 6 รายงาน 10 % n การตัดเกรดเป็นแบบอิงเกณฑ์ ถ้าได้ คะแนนต่ำกว่า 50 จะได้เกรด 0

14 เกร ด ปวส.2546 ช่วงคะแนน เกรด 0490 50541 55591.5 60642 65692.5 70743 75793.5 801004


ดาวน์โหลด ppt 3105-2008 ระบบ โทรคมนาคม จุดประสงค์ รายวิชา n 1. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการ เครื่องรับ - ส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบ โทรคมนาคม n 2. เพื่อให้มีความสามารถวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google