งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) (Digital Techniques)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) (Digital Techniques)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) (Digital Techniques)

2 จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ ทำงานของอุปกรณ์และ วงจรดิจิตอล 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการออกแบบวงจร ดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล 3. เพื่อให้สามารถวัดและทดสอบอุปกรณ์ และวงจรดิจิตอล 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความ ประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมี จริยธรรมในงานอาชีพ

3 มาตรฐานรายวิชา 1. วิเคราะห์หลักการทำงานของ อุปกรณ์และวงจร ดิจิตอล 2. ออกแบบวงจรดิจิตอลแบบ คอมบิเนชันและ ซีเควนเชียล 3. วัดและทดสอบอุปกรณ์และ วงจรดิจิตอล 4. ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์และ วงจรดิจิตอลในงาน อุตสาหกรรม

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์และ ออกแบบวงจรคอมบิเนชันและซีเควน เชียล การลดรูปสมการ วงจรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโคดเดอร์ วงจร โคดคอนเวอร์เตอร์ วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล วงจรสร้าง สัญญาณคล็อก ฟลิปฟลอป วงจรเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำ แบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณระหว่าง แอนะลอกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้ งานในอุตสาหกรรม

5 แนะนำครูผู้สอน ชื่อ นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ วุฒิการศึกษา อสบ. ( คอมพิวเตอร์ ) พระ จอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คอม. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) พระจอมเกล้า ธนบุรี ตำแหน่ง ครูชำนาญงานพิเศษ ( ครู ค. ศ. 3) หน้าที่พิเศษในวิทยาลัยฯ หัวหน้างาน ประกันคุณภาพวิทยาลัย หัวหน้า แผนกคอมพิวเตอร์

6 ข้อตกลงเบื้องต้นเรื่อง คะแนนเก็บ - สอบ คะแนนเก็บจากการทำใบงานส่ง 40 คะแนน คะแนนจากการสอบ Mid term 20 คะแนน คะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน คะแนนจากการสอบ Final 20 คะแนน

7 ถ้าติด 0 วิชานี้ทำ อย่างไร มี 3 วิธีที่จะทำ มี 3 วิธีที่จะทำ 1. เรียนใหม่กับนักศึกษาทวิภาคี 2. เรียนใหม่กับรุ่นน้อง 3. ลาออก ไม่มีการเปิดเรียน Summer โดยเด็ดขาด ครูพักผ่อนครับ ครูพักผ่อนครับ


ดาวน์โหลด ppt 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) (Digital Techniques)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google