งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) (Digital Techniques)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) (Digital Techniques)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) (Digital Techniques)

2 เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์และ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์และ วงจรดิจิตอล 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชันและซีเควนเชียล 3. เพื่อให้สามารถวัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล 4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

3 มาตรฐานรายวิชา วิเคราะห์หลักการทำงานของอุปกรณ์และวงจร ดิจิตอล
2. ออกแบบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนชันและ ซีเควนเชียล 3. วัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล 4. ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์และวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรคอมบิเนชันและซีเควนเชียล การลดรูปสมการ วงจรลอจิกเกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโคดเดอร์ วงจรโคดคอนเวอร์เตอร์ วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล วงจรสร้างสัญญาณคล็อก ฟลิปฟลอป วงจรเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม

5 แนะนำครูผู้สอน ชื่อ นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์
ชื่อ นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ วุฒิการศึกษา อสบ. (คอมพิวเตอร์) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คอม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) พระจอมเกล้าธนบุรี ตำแหน่ง ครูชำนาญงานพิเศษ (ครู ค.ศ. 3) หน้าที่พิเศษในวิทยาลัยฯ หัวหน้างานประกันคุณภาพวิทยาลัย หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

6 ข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องคะแนนเก็บ - สอบ
คะแนนเก็บจากการทำใบงานส่ง คะแนน คะแนนจากการสอบ Mid term คะแนน คะแนนจิตพิสัย คะแนน คะแนนจากการสอบ Final คะแนน

7 ถ้าติด 0 วิชานี้ทำอย่างไร
ถ้าติด 0 วิชานี้ทำอย่างไร มี 3 วิธีที่จะทำ 1. เรียนใหม่กับนักศึกษาทวิภาคี 2. เรียนใหม่กับรุ่นน้อง 3. ลาออก ไม่มีการเปิดเรียน Summerโดยเด็ดขาด ครูพักผ่อนครับ


ดาวน์โหลด ppt 3105-1004 ดิจิตอลเทคนิค 2 (3) (Digital Techniques)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google