งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อมร ชุมศรี L.T.. เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรจะสามารถ ๑. อธิบายระเบียบว่า ด้วยการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือได้ ๒. บอกแนวทาง ดำเนินการเพื่อขอรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อมร ชุมศรี L.T.. เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรจะสามารถ ๑. อธิบายระเบียบว่า ด้วยการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือได้ ๒. บอกแนวทาง ดำเนินการเพื่อขอรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อมร ชุมศรี L.T.

2 เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรจะสามารถ ๑. อธิบายระเบียบว่า ด้วยการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือได้ ๒. บอกแนวทาง ดำเนินการเพื่อขอรับ เครื่องหมายวูด แบดจ์ ๓ ท่อนได้

3 ระเบียบณะกรรมการบริหารลูกเสือ แห่งชาติว่าด้วย การฝึกอบรมบุคลากรทางการ ลูกเสือ พ. ศ. ๒๕๕๖ ระดับที่ 1 ผู้กำกับลูกเสือ ระดับที่ 2 การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือแล้ว ( เพื่อเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม )

4 ขั้นที่ ๑ : ขั้นความรู้ทั่วไป General Information Course ขั้นที่ ๒ : ขั้นความรู้เบื้องต้น Basic Unit Leader Training Course ขั้นที่ ๓ : ขั้นฝึกหัดงาน In – Service Training ขั้นที่ ๔ : ขั้นความรู้ชั้นสูง Advanced Unit Leader Training Course ขั้นที่ ๕ : ขั้นปฏิบัติการและ ประเมินผล Application and Evaluation

5 ระดับที่ ๒ การให้การ ฝึกอบรมแก่ผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมผู้ กำกับลูกเสือแล้ว ขั้นที่ ๑ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ Assistant Leader Trainers Course ขั้นที่ ๒ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การ ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ Leader Trainers Course

6 ๑. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านการฝึกอบรม A.L.T.C. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒. อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรม B.T.C., A.T.C., A.L.T.C. ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง ๓. ทำรายงานเสนอไปตามลำดับไป ยัง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

7 ๑. แบบรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ๒. สำเนา ลส. ๑๓ ๓. สำเนาใบมีสิทธิประดับ เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ๓. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการ ฝึกอบรม A.L.T.C. ๔. ใบรับรองปฏิบัติหน้าที่พร้อม คำสั่งแต่งตั้ง หรือ หนังสือเชิญเป็นวิทยากร ผลงานต้องเป็นคำสั่งมากกว่า หนังสือเชิญ หรือ ๕๐ : ๕๐ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๘๒๑ / ๒๕๔๗ วันที่ ๓๑ มี. ค. ๔๗

8 “ ให้สามารถทำผลงานการ ฝึกอบรมลูกเสือ ๑. การฝึกอบรมวิชานายหมู่ ลูกเสือ ๒. การฝึกอบรมวิชาการอยู่ ค่ายพักแรม ๓. การฝึกอบรมวิชาจราจร, บรรเทาสาธารณภัย ๔. การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ แทนการเป็นวิทยากรได้ ไม่เกิน ๓ รุ่น ” หนังสือสำนักงานคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๕๘๗๔ / ๒๕๔๓ วันที่ ๓๑ ต. ค. ๔๓

9

10


ดาวน์โหลด ppt อมร ชุมศรี L.T.. เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมควรจะสามารถ ๑. อธิบายระเบียบว่า ด้วยการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือได้ ๒. บอกแนวทาง ดำเนินการเพื่อขอรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google