งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตาม ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ. 2541.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตาม ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ. 2541."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตาม ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ. 2541

2 อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มาตรา ๑๖ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและ หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ ( ๑ ) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( ๒ ) วางระเบียบและออกข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน มหาวิทยาลัยวางระเบียบและออกข้อบังคับ สำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ ( ๓ ) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ( ๔ ) พิจารณาจัดตั้ง การรวม และการยุบ เลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก และวิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วน ราชการของส่วนราชการดังกล่าว

3 ( ๕ ) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันวิจัยเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือ การยกเลิกการสมทบ ( ๖ ) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การศึกษาให้สอดคล้องกับมาตราฐานที่ ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด ( ๗ ) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ( ๘ ) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการ สำนัก ผู้อำนวยศูนย์ และผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ( ๙ ) แต่งตั้งและถอดถอนประธาน กรรมการและกรรมการส่งเสริม กิจการ มหาวิทยาลัย

4 ( ๑๐ ) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัย ( ๑๑ ) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย ( ๑๒ ) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อ มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ( ๑๓ ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน เรื่องเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่ อธิการบดีเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดี ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอำนาจและ หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ ( ๑๔ ) หน้าที่เกี่ยวกับกิจการของ มหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะ


ดาวน์โหลด ppt อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตาม ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ. 2541.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google