งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งตั้ง ข้าราชการ การแต่งตั้ง ข้าราชการ. 1. การแต่งตั้งข้าราชการ ให้ทำหน้าที่ หลักเก ณฑ์ 1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งตั้ง ข้าราชการ การแต่งตั้ง ข้าราชการ. 1. การแต่งตั้งข้าราชการ ให้ทำหน้าที่ หลักเก ณฑ์ 1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งตั้ง ข้าราชการ การแต่งตั้ง ข้าราชการ

2 1. การแต่งตั้งข้าราชการ ให้ทำหน้าที่ หลักเก ณฑ์ 1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีในการแต่งตั้งข้าราชการ ในสังกัดให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างานบริหาร ทั่วไปของสำนัก ชลประทาน ที่ 1 – 16 ที่ไม่ปรากฎตามโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ

3 2. กรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำ หน้าที่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างานบริหาร ทั่วไป ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้แต่งตั้ง ข้าราชการใน สังกัดทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว ได้ไม่เกิน 90 วัน

4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนัก ชลประทานที่ 1 - 16 สำนัก ชลประทาน ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ส่วนวิศวกรรม บริหาร ส่วนจัดสรรน้ำฯ ส่วนปฏิบัติการ ส่วน เครื่องจักรกล โครงการ ชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาฯ ( สชป. 1 และ 5 ) โครงการปฏิบัติการ คันคูน้ำ โครงการก่อสร้าง 1 - 2

5 ขั้นตอนการแต่งตั้งข้าราชการให้ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม งาน หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างานบริหาร ทั่วไป คณะกรรมการของสำนัก / กอง พิจารณาความ เหมาะสมของข้าราชการที่ จะแต่งตั้ง เสนอรองอธิบดีภาคให้ความ เห็นชอบ ( กรณี แต่งตั้งข้าราชการระดับ 6 ) เสนออธิบดีให้ความ เห็นชอบ ( กรณีแต่งตั้ง ข้าราชการระดับ 7 ) จัดทำคำสั่ง สำนัก / กอง ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 5 ชุด ให้ สพบ. ภายใน 7 วันนับจากวัน ออกคำสั่ง

6 2. การแต่งตั้งข้าราชการ ให้ปฏิบัติงาน หลักเก ณฑ์ 1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีในการแต่งตั้งข้าราชการ ในสังกัดตั้งแต่ระดับ 6 ลงมา ซึ่งมิใช่ ผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และ หัวหน้ากลุ่ม ให้ปฏิบัติงานภายใน สำนัก

7 2. มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการ ชลประทานจังหวัด ปฏิบัติราชการ แทนอธิบดี ในการแต่งตั้งข้าราชการ ในสังกัด หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ในโครงการ ซึ่งมิใช่ผู้ทำ หน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติงานภายใน โครงการ แล้วรายงานให้ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานทราบ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt การแต่งตั้ง ข้าราชการ การแต่งตั้ง ข้าราชการ. 1. การแต่งตั้งข้าราชการ ให้ทำหน้าที่ หลักเก ณฑ์ 1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google