งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งตั้งข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งตั้งข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งตั้งข้าราชการ

2 หลักเกณฑ์ 1. การแต่งตั้งข้าราชการให้ทำหน้าที่
1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการแต่งตั้งข้าราชการ ในสังกัดให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างานบริหารทั่วไปของสำนัก ชลประทานที่ 1 – 16 ที่ไม่ปรากฎตามโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ

3 2. กรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างานบริหารทั่วไป ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้แต่งตั้ง ข้าราชการในสังกัดทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว ได้ไม่เกิน 90 วัน

4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักชลประทานที่ 1 - 16
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักชลประทานที่ สำนักชลประทาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ส่วนวิศวกรรมบริหาร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ (สชป.1 และ 5) ส่วนจัดสรรน้ำฯ ส่วนปฏิบัติการ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล โครงการก่อสร้าง 1 - 2

5 ขั้นตอนการแต่งตั้งข้าราชการให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะกรรมการของสำนัก / กอง พิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการที่จะแต่งตั้ง เสนอรองอธิบดีภาคให้ความเห็นชอบ ( กรณีแต่งตั้งข้าราชการระดับ 6 ) เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ ( กรณีแต่งตั้งข้าราชการระดับ 7 ) จัดทำคำสั่ง สำนัก / กอง ส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 5 ชุด ให้ สพบ. ภายใน 7 วันนับจากวันออกคำสั่ง

6 หลักเกณฑ์ 2. การแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติงาน
1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการแต่งตั้งข้าราชการ ในสังกัดตั้งแต่ระดับ 6 ลงมา ซึ่งมิใช่ผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และ หัวหน้ากลุ่ม ให้ปฏิบัติงานภายในสำนัก

7 2. มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ในการแต่งตั้งข้าราชการ ในสังกัด หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่งมิใช่ผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติงานภายในโครงการ แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักชลประทานทราบ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt การแต่งตั้งข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google