งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนการประกัน คุณภาพการศึกษา วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา งามสุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนการประกัน คุณภาพการศึกษา วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา งามสุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนการประกัน คุณภาพการศึกษา วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา งามสุทธิ

2 2 กิจกรรมดำเนินการระยะเวลา ดำเนินการ ๑. สถาบันประกาศตัวบ่งชี้ปีการศึกษาใหม่ และแจกคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา ( รวมคู่มือ การจัดทำ SAR) มิถุนายน ๒. หน่วยงานเก็บข้อมูลระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามตัวบ่งชี้ ที่ได้ประกาศใช้ มิถุนายน ถึง พฤษภาคม ปี ถัดไป ๓. ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าจัดทำ SAR และเตรียม การประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน เทียบเท่า และ แต่งตั้งกรรมการประเมินระดับภาควิชา และหน่วยงาน เทียบเท่า พฤษภาคม ๒

3 กิจกรรมดำเนินการระยะเวลา ดำเนินการ ๔. ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน เทียบเท่า พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๕. คณะนำผลการประเมินระดับภาควิชา หรือหน่วยงาน เทียบเท่ามาจัดทำ SAR และเตรียมการ ประเมินระดับ คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ แต่งตั้งกรรมการ ประเมินระดับคณะหรือหน่วยงาน เทียบเท่า มิถุนายน ๖. ประเมินระดับคณะหรือหน่วยงาน เทียบเท่า มิถุนายน ถึง กรกฎาคม

4 กิจกรรมดำเนินการระยะเวลา ดำเนินการ ๗. สถาบันนำผลการประเมินระดับคณะ หรือหน่วยงาน เทียบเท่ามาจัดทำ SAR และ เตรียมการประเมินระดับ สถาบัน และแต่งตั้งกรรมการประเมิน ระดับสถาบัน กรกฎาคม ๘. ประเมินระดับสถาบันกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๙. คณะกรรมการบริหารของสถาบัน และ คณะวิชาหรือ หน่วยงานเทียบเท่านำข้อเสนอแนะ หรือผลการประเมิน คุณภาพการศึกษามาวางแผนปรับปรุง การดำเนินงาน สิงหาคม

5 กิจกรรมดำเนินการระยะเวลา ดำเนินการ ๑๐. ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการ ประเมินคุณภาพ ภายใน ( ประกอบด้วย SAR ระดับสถาบัน และผลการ ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ) ให้ สกอ. และ หน่วยงานต้นสังกัด ( ภายใน ๑๒๐ วันนับ จากสิ้นปี การศึกษา กันยายน

6 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ เป็นไปตามแผน ๑. วางแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละตัว บ่งชี้ ๒. การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ใหม่และเกณฑ์ การประเมิน ๓. การให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน SAR ( ถ้าจำเป็น ) ๔. การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาแก่นักศึกษา ๕. การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ( ถ้าผู้ ประเมินไม่เพียงพอ ) ๖. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ผู้ประเมิน ๗. การดำเนินงานและการตรวจติดตามการพัฒนา คุณภาพ ๘. การเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ต่อสาธารณชน

7


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนการประกัน คุณภาพการศึกษา วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา งามสุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google