งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ

2 กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ๑. สถาบันประกาศตัวบ่งชี้ปีการศึกษาใหม่ และแจกคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (รวมคู่มือการจัดทำ SAR) มิถุนายน ๒. หน่วยงานเก็บข้อมูลระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามตัวบ่งชี้ ที่ได้ประกาศใช้ มิถุนายน ถึง พฤษภาคม ปีถัดไป ๓. ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าจัดทำ SAR และเตรียม การประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ แต่งตั้งกรรมการประเมินระดับภาควิชาและหน่วยงาน เทียบเท่า พฤษภาคม

3 กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ๔. ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๕. คณะนำผลการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน เทียบเท่ามาจัดทำ SAR และเตรียมการประเมินระดับ คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและแต่งตั้งกรรมการ ประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ๖. ประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า มิถุนายน ถึง กรกฎาคม

4 กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ๗. สถาบันนำผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงาน เทียบเท่ามาจัดทำ SAR และเตรียมการประเมินระดับ สถาบัน และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับสถาบัน กรกฎาคม ๘. ประเมินระดับสถาบัน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ๙. คณะกรรมการบริหารของสถาบัน และ คณะวิชาหรือ หน่วยงานเทียบเท่านำข้อเสนอแนะหรือผลการประเมิน คุณภาพการศึกษามาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน สิงหาคม

5 กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐. ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ภายใน(ประกอบด้วย SAR ระดับสถาบัน และผลการ ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน)ให้ สกอ. และ หน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน ๑๒๐ วันนับจากสิ้นปี การศึกษา กันยายน

6 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผน
๑. วางแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ ๒. การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ใหม่และเกณฑ์ การประเมิน ๓. การให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน SAR (ถ้าจำเป็น) ๔. การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ๕. การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (ถ้าผู้ประเมินไม่เพียงพอ) ๖. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ผู้ประเมิน ๗. การดำเนินงานและการตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพ ๘. การเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google