งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครองบังคับบัญชา นศท.. ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชา ทหาร  ในระหว่าง นศท. อยู่ใน สถานศึกษา ของตนเอง ได้แก่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครองบังคับบัญชา นศท.. ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชา ทหาร  ในระหว่าง นศท. อยู่ใน สถานศึกษา ของตนเอง ได้แก่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครองบังคับบัญชา นศท.

2 ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชา ทหาร  ในระหว่าง นศท. อยู่ใน สถานศึกษา ของตนเอง ได้แก่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ได้แก่ อธิการบดี, คณบดี, ผู้อำนวยการ, ครูใหญ่

3 ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชา ทหาร  ในระหว่าง นศท. อยู่ใน สถานศึกษา ของตนเอง ได้แก่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ ผู้ที่มีอาวุโส รองลงมา จาก ผกท.( พ ) เช่น อาจารย์, ครู หรือ เจ้าหน้าที่ บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก ทบ.

4 ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชา ทหาร  ในระหว่าง นศท. อยู่ใน สถานศึกษา ของตนเอง ได้แก่ ผู้ช่วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ ผู้ที่มีอาวุโส รองลงมาจาก ผกท. และได้รับการ แต่งตั้งจาก ทบ.

5 ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชา ทหาร  ในระหว่าง นศท. รับการฝึกจาก หน่วย ฝึก นศท. ฯ มีดังนี้ - ครูฝึก - ผู้บังคับหน่วยฝึก - ผู้บังคับการจังหวัด ทหารบก น่าน - แม่ทัพภาคที่ ๓ - ผู้บัญชาการ ทหารบก

6 ผู้ช่วยในการปกครองบังคับบัญชา นศท.

7  ในการฝึก ได้แก่ ผกท. พ., ผกท. และ ผช. ผกท. และ นศท. บังคับบัญชา ที่ได้รับการ พิจารณาแต่งตั้ง จาก คณะครูฝึก ฯ โดยมีตำแหน่งดังนี้ หัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมวด หัวหน้ากองร้อย หัวหน้า กองพัน

8 สิทธิของ นศท. บังคับบัญชา  มีคะแนนสอบเพิ่ม ประจำปีการศึกษา ดังนี้ ( ทฤษฎี + ปฏิบัติ ) หัวหน้ากองพันและหัวหน้ากองร้อย ได้ เพิ่ม ร้อยละ ๕ หัวหน้าหมวด ได้เพิ่ม ร้อยละ ๔ หัวหน้าหมู่ ได้เพิ่ม ร้อยละ ๓

9 ความมุ่งหมายการฝึก  ต้องการให้มีลักษณะ ความเป็น ผู้นำ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองที่ดี มีความสำนึกที่ จะอุทิศตน เพื่อประโยชน์และ ความมั่นคง ของชาติ


ดาวน์โหลด ppt การปกครองบังคับบัญชา นศท.. ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชา ทหาร  ในระหว่าง นศท. อยู่ใน สถานศึกษา ของตนเอง ได้แก่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google