งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบการแก้ไขประกาศฯ พ. ศ. ๒๕๕๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบการแก้ไขประกาศฯ พ. ศ. ๒๕๕๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบการแก้ไขประกาศฯ พ. ศ. ๒๕๕๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

2 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ ข้อสรุปประกาศ เก่า สรุปประกาศใหม่เหตุผล ๑ยกเลิกประกาศปี ๒๕๕๒ รูปแบบกฎหมาย ๒นิยามเฉพาะของ อบต./ เทศบาล รวมนิยามของ อบต. และเทศบาลเป็น อปท. รองรับพัทยา / กทม. เข้าร่วม เพิ่มนิยามหน่วยงาน สธ. อื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ สสอ. / กอง สธ. โรงเรียนเข้าร่วม ได้ เพิ่มนิยาม กลุ่ม ประชาชน หรือ องค์กรประชาชน ให้ชัดเจนตาม ข้อเสนอ คณะทำงาน

3 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ ข้อสรุปประกาศเก่าสรุปประกาศใหม่เหตุผล ๓,๔๓,๔ให้กองทุนอยู่ใน กำกับของ อบต. / เทศบาล มี คณะกรรมการเป็น ผู้บริหาร ให้ อปท. เป็น ผู้บริหารจัดการ กองทุนฯ ภายใต้ อนุมัติแผนและ โครงการของ คณะกรรมการ ตามคำแนะนำ สตง. และข้อเสนอ สมาคม อปท. ๕ที่มาของเงินทุนเหมือนเดิม ๖อบต./ เทศบาล สมทบไม่ น้อยกว่า ๒๐ - ๕๐ อปท. สมทบเพิ่มเป็น ไม่น้อยกว่า ๓๐ - ๖๐ % ข้อตกลง สปสช. และ อปท.

4 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ ข้อสรุปประกาศ เก่า สรุปประกาศใหม่เหตุผล ๗ - กรอบการ สนับสนุน ของ เงินทุน มี ๔ ข้อ - เพิ่มเป็น ๕ ข้อ ชัดเจนขึ้น ( ไม่น้อยกว่า ๑๕ % ช่วยพัฒนาเด็ก และผู้สูงอายุ ) นโยบายนายกฯ / มติคณะกรรมการ หลักประกันฯ - ค่าบริหารและ พัฒนากองทุน ไม่เกิน ๑๐ % - ค่าบริหารและ พัฒนากองทุน ไม่เกิน ๑๕ % - ช่วยกรณีโรค ระบาด หรือ ภัยพิบัติ ได้ - อปท. เสนอ - การรับฟังความ คิดเห็นทั่วไป - เช่นไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

5 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ ข้อสรุปประกาศ เก่า สรุปประกาศ ใหม่ เหตุผล ๘ ( ข้อ ๗ เดิม ) - องค์ประกอบ กรรมการ - เพิ่ม ผอ. สำนัก หรือ กอง สธ. เป็น กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ - ข้อเสนอของ อปท. - การคัดเลือก กรรมการ ภาคประชาชน ให้ อปท. คัดเลือกตาม ความเหมาะสม - การคัดเลือก กันเองของ กรรมการภาค ประชาชน ให้เปิดเผยและมี ส่วนร่วม - สตง. แนะนำ

6 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ ข้อสรุปประกาศ เก่า สรุปประกาศ ใหม่ เหตุผล ๙วาระกรรมการ จากการคัดเลือก มีวาระ ๒ ปี แก้ไขวาระ กรรมการจากการ คัดเลือก มีวาระ ๔ ปี ข้อเสนอของ อปท. และ ผลการรับฟังความ คิดเห็น ๑๐เหตุพ้นจาก ตำแหน่งก่อน ครบวาระ เหมือนเดิม - ๑๑อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ กองทุน เพิ่มอำนาจหน้าที่ ให้ออกระเบียบที่ จำเป็น และตั้ง อนุกรรมการ / คณะทำงานได้ ข้อเสนอของ อปท. และ ผลการรับฟังความ คิดเห็น

7 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ ข้อสรุปประกาศ เก่า สรุปประกาศใหม่เหตุผล ๑๒การยกเลิก กองทุนที่ไม่มีผล การดำเนินงาน ต่อเนื่อง ๒ ปี เหมือนเดิม - ๑๓ให้เลขา สปสช. รักษาการ เหมือนเดิม - ๑๔รองรับกองทุนและ การดำเนินงานใน ประกาศเดิม ที่จะถูกยกเลิก เหมือนเดิม รูปแบบกฎหมาย ที่ยกเลิกประกาศ เดิม

8 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ ข้อสรุปประกาศ เก่า สรุปประกาศใหม่เหตุผล ๑๕ไม่มีเพิ่มให้การ ดำเนินงานใดไม่มี ระเบียบรองรับให้ อนุโลม ใช้ระเบียบของ อปท. เช่น การจัดหาพัสดุ ของ กองทุน สตง. แนะนำ เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนและ อ้างอิงได้

9 9


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบการแก้ไขประกาศฯ พ. ศ. ๒๕๕๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google