งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เปรียบเทียบการแก้ไขประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

2 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ
ข้อ สรุปประกาศเก่า สรุปประกาศใหม่ เหตุผล ยกเลิกประกาศปี ๒๕๕๒ รูปแบบกฎหมาย นิยามเฉพาะของ อบต./เทศบาล รวมนิยามของ อบต.และเทศบาลเป็น อปท. รองรับพัทยา/ กทม.เข้าร่วม เพิ่มนิยามหน่วยงาน สธ.อื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ สสอ. / กอง สธ. โรงเรียนเข้าร่วมได้ เพิ่มนิยาม กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชน ให้ชัดเจนตามข้อเสนอ คณะทำงาน

3 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ
ข้อ สรุปประกาศเก่า สรุปประกาศใหม่ เหตุผล ๓,๔ ให้กองทุนอยู่ในกำกับของ อบต. / เทศบาล มีคณะกรรมการเป็นผู้บริหาร ให้ อปท. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ ภายใต้อนุมัติแผนและโครงการของคณะกรรมการ ตามคำแนะนำ สตง. และข้อเสนอสมาคม อปท. ที่มาของเงินทุน เหมือนเดิม อบต./เทศบาล สมทบไม่ น้อยกว่า ๒๐ - ๕๐ อปท. สมทบเพิ่มเป็น ไม่น้อยกว่า ๓๐ - ๖๐% ข้อตกลง สปสช. และ อปท.

4 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ
ข้อ สรุปประกาศเก่า สรุปประกาศใหม่ เหตุผล - กรอบการสนับสนุน ของเงินทุน มี ๔ ข้อ - เพิ่มเป็น ๕ ข้อ ชัดเจนขึ้น (ไม่น้อยกว่า ๑๕ % ช่วยพัฒนาเด็กและผู้สูงอายุ) นโยบายนายกฯ / มติคณะกรรมการหลักประกันฯ - ค่าบริหารและพัฒนากองทุน ไม่เกิน ๑๐% - ค่าบริหารและพัฒนากองทุน ไม่เกิน ๑๕ % - ช่วยกรณีโรคระบาด หรือ ภัยพิบัติ ได้ - อปท. เสนอ - การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป - เช่นไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

5 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ
ข้อ สรุปประกาศเก่า สรุปประกาศใหม่ เหตุผล (ข้อ ๗ เดิม) - องค์ประกอบกรรมการ - เพิ่ม ผอ. สำนักหรือ กอง สธ. เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ - ข้อเสนอของ อปท. - การคัดเลือกกรรมการ ภาคประชาชน ให้ อปท. คัดเลือกตามความเหมาะสม - การคัดเลือกกันเองของกรรมการภาคประชาชน ให้เปิดเผยและมีส่วนร่วม - สตง. แนะนำ

6 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ
ข้อ สรุปประกาศเก่า สรุปประกาศใหม่ เหตุผล วาระกรรมการจากการคัดเลือก มีวาระ ๒ ปี แก้ไขวาระกรรมการจากการคัดเลือก มีวาระ ๔ ปี ข้อเสนอของ อปท. และ ผลการรับฟังความคิดเห็น ๑๐ เหตุพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหมือนเดิม - ๑๑ อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ กองทุน เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้ออกระเบียบที่จำเป็น และตั้งอนุกรรมการ /คณะทำงานได้

7 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ
ข้อ สรุปประกาศเก่า สรุปประกาศใหม่ เหตุผล ๑๒ การยกเลิกกองทุนที่ไม่มีผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ๒ ปี เหมือนเดิม - ๑๓ ให้เลขา สปสช.รักษาการ ๑๔ รองรับกองทุนและการดำเนินงานในประกาศเดิม ที่จะถูกยกเลิก รูปแบบกฎหมายที่ยกเลิกประกาศเดิม

8 สรุปประเด็นสาระสำคัญ แก้ไขประกาศฯ
ข้อ สรุปประกาศเก่า สรุปประกาศใหม่ เหตุผล ๑๕ ไม่มี เพิ่มให้การดำเนินงานใดไม่มีระเบียบรองรับให้อนุโลม ใช้ระเบียบของ อปท. เช่น การจัดหาพัสดุ ของกองทุน สตง. แนะนำเพื่อให้เกิดความชัดเจนและอ้างอิงได้

9 สวัสดี ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google