งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔

3  ให้หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ( ๑ ) ( ๓ ) และ ( ๔ ) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ. ศ. ๒๕๕๐ และให้ หมายความรวมถึง รองอธิการบดีผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกองต่าง ๆ - พิจารณาจัดสรรและเสนอการเลื่อน เงินเดือนของข้าราชการในสังกัดต่อ อธิการบดี - พิจารณาผลการประเมิน โดยอาจ มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานภายใน ส่วนงาน หรือผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้ประเมิน โดยใช้แนวทางการประเมินเพื่อเลื่อน เงินเดือนข้าราชการ

4  การเลื่อนเงินเดือนให้ใช้อัตราร้อยละ ของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์เพื่อ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( ตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๕๖๑ / ๒๕๕๔ ฉบับ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ) โดยให้ส่วนงานพิจารณาอัตราร้อยละ ของฐานในการคำนวณตามประกาศ ดังกล่าว ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระดับ ผลการประเมินจะต้องสอดคล้องกับคะแนน ( ร้อยละ ) และต้องไม่เกินอัตราร้อยละของ ฐานในการคำนวณที่กำหนดในประกาศ ดังกล่าว

5 ระดับผลการ ประเมิน เพื่อเลื่อน เงินเดือน คะแนน ( ร้อยละ ) อัตราร้อยละของ ฐานใน การ คำนวณ ดีเด่น๙๐ - ๑๐๐ไม่เกินร้อยละ ๖ ดีมาก๘๐ – ๘๙ไม่เกินร้อยละ ๕ ดี๗๐ – ๗๙ไม่เกินร้อยละ ๔ พอใช้๖๐ – ๖๙ไม่เกินร้อยละ ๓ ต้องปรับปรุงต่ำกว่า ๖๐ไม่ได้รับการ เลื่อนเงินเดือน

6  ให้ส่วนงานบริหารวงเงินงบประมาณ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนภายใต้วงเงินไม่ เกินร้อยละ ๒. ๙ ของเงินเดือนข้าราชการ ในส่วนงาน ณ วันที่ ๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ( ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๖๒ / ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ) โดยแบ่งข้าราชการเป็น ๒ กลุ่ม คือ - กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ - กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภท ผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะ และประเภททั่วไป

7  หากวงเงินกลุ่มใดเหลือสามารถเกลี่ยให้ กลุ่มอื่นได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมของ ส่วนงานที่ได้รับจัดสรร  การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคน ให้เลื่อนได้ ไม่เกินเงินเดือนสูงสุด ที่ ก. พ. อ. กำหนด สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ห้ามมิให้หารเฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการ ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่ เท่ากัน  การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคน ให้เลื่อนได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐานในการคำนวณ

8  การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อน เงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็น สิบบาท  ให้ใช้ฐานในการคำนวณ และช่วง เงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ( ตาม หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙ ( ๒ )/ ว๙ ลง วันที่ ๙ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔  ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่ น้อยกว่า ๔ เดือน ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔

9  การปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมา กำหนดจำนวนครั้งของการลาและมา ทำงานสาย รวมกันไม่เกิน ๖ ครั้ง แต่หาก เกิน ๖ ครั้งขึ้นไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของ หัวหน้าส่วนงาน  ในครึ่งปีที่แล้วมา มีผลการประเมินการ ปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้  ให้ส่วนงานประกาศรายชื่อข้าราชการที่ มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน

10  ในกรณีข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ หากเงินเดือนใกล้ถึงขั้นสูง ให้ ได้รับเลื่อนเงินเดือนจนถึงเงินเดือนสูงสุด ก่อน ส่วนที่เหลือจะได้รับเป็นค่าตอบแทน พิเศษ  สำหรับอัตราที่เกษียณอายุราชการ ใน วันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ ถึงแม้จะมี การทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนสำหรับผู้ เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ยังต้องนำอัตราผู้มีคนครองและ เงินเดือนมาคิดรวมด้วย ณ วันที่ ๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔


ดาวน์โหลด ppt ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google