งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๒๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๒๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๒๗

2 การสั่งการและ ประชาสัมพันธ์  กระทำได้ ๓ วิธี ๑. กระทำด้วยหนังสือ ๒. กระทำด้วยวาจา ๓. กระทำด้วยเครื่องสื่อสาร

3 หนังสือสั่งการ  หนังสือสั่งการมี ๓ ชนิด ๑. ข้อบังคับ ๑. ข้อบังคับ ๒. ระเบียบ ๓. คำสั่ง

4 หนังสือประชาสัมพันธ์  หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ๑. ประกาศ ๑. ประกาศ ๒. แถลงการณ์ ๓. ข่าว

5 การสั่งการและประชาสัมพันธ์ ด้วยวาจา การสั่งการและประชาสัมพันธ์ ด้วยวาจาหรือเครื่องมือสื่อสาร ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้มีหนังสือยืนยันส่งตามไป โดยเร็วที่สุด ให้มีหนังสือยืนยันส่งตามไป โดยเร็วที่สุด

6 อำนาจการสั่งการ หัวหน้าหน่วยชั้นแม่ทัพ : จะมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ข้าราชการ ตำแหน่งใดในสังกัด ให้ข้าราชการ ตำแหน่งใดในสังกัด มีอำนาจหน้าที่ทำ การแทนและสั่งการ มีอำนาจหน้าที่ทำ การแทนและสั่งการ ในนามหัวหน้าส่วน ราชการ ในนามหัวหน้าส่วน ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยนั้น ๆ ในบางกรณี หรือหัวหน้าหน่วยนั้น ๆ ในบางกรณี ก็ได้ ก็ได้

7 การสั่งการ การสั่งการ * การสั่งการในนามผู้บังคับบัญชา ให้ เขียนว่า รับคำสั่ง............ พล. อ. อ. พล. อ. อ...............................................

8 การสั่งการ การสั่งการ * ข้อความที่สั่งการขัดกัน - ให้ถือการสั่งการ ของผู้บังคับบัญชา ชั้นสูงกว่า - ถ้าผู้บังคับบัญชาชั้นเดียวกัน ให้ ปฏิบัติตามการสั่งการ ครั้งหลังสุด ครั้งหลังสุด

9 การสั่งการ การสั่งการ การรักษาราชการ : ตำแหน่งในส่วน ราชการ หรือหน่วยงานใด ว่างลง และยังไม่ มิได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ใด ว่างลง และยังไม่ มิได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ใด ให้ดำรงตำแหน่งนั้น ให้ดำรงตำแหน่งนั้น ผู้บังคับบัญชาจะสั่ง ให้ข้าราชการที่เห็นสมควร ผู้บังคับบัญชาจะสั่ง ให้ข้าราชการที่เห็นสมควร รักษาราชการใน ตำแหน่งที่ว่างนั้นได้ รักษาราชการใน ตำแหน่งที่ว่างนั้นได้

10 การสั่งการ การสั่งการ การรักษาราชการแทน : ผู้ดำรงตำแหน่งใน ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานใด ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หน่วยงานใด ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นครั้งคราว เป็นครั้งคราว ผู้บังคับบัญชาจะ สั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควร ผู้บังคับบัญชาจะ สั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควร รักษาราชการ แทนเป็นการชั่วคราวก็ได้ รักษาราชการ แทนเป็นการชั่วคราวก็ได้

11 การสั่งการ การสั่งการ การทำการแทน : ถ้าผู้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนราชการหรือ หน่วยงานใด ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้เป็นครั้งคราว และยังมิได้แต่งตั้ง ข้าราชการผู้ใดรักษาราชการ หรือ รักษาราชการแทน ให้ รอง, ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ทำการแทนเป็นการชั่วคราวได้

12 การสั่งการ การสั่งการ หลักเกณฑ์การจัดลำดับทำการแทน - ผู้ดำรงตำแหน่งสูง เป็นผู้ทำการ แทน - ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้มียศสูง ทำการแทน - ยศเท่ากัน ให้ผู้มี อาวุโสในยศสูง ทำการแทน - ยศเท่ากัน ให้ผู้มี อาวุโสในยศสูง ทำการแทน

13 การสั่งการให้รักษาราชการ ตำแหน่งผู้มีอำนาจ * ผบ. หมู่ / นายตอน หรือเทียบเท่า ผบ. ร้อย, ผบ. เรือ ๓ ต้นเรือ ๒, ผบ. มบ. ๒ หรือเทียบเท่า ขึ้นไป * กองทัพอากาศ * ผบ. พล. บ. * กองทัพอากาศ * ผบ. พล. บ. * ผบ. ร้อย, ผบ. เรือ ๓ ต้นเรือ ๒, ผบ. กรม, ผบ. มว. เรือ, ผบ. กองบิน ผบ. มบ. ๒ หรือเทียบเท่าลงไป หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ผบ. มบ. ๒ หรือเทียบเท่าลงไป หรือ เทียบเท่าขึ้นไป * ผบ. กรม, ผบ. มว. เรือ, ผบ. พล, ผบ. กองเรือ, ผบ. พล. บ. ผบ. กองบิน หรือเทียบเท่าลงไป หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ผบ. กองบิน หรือเทียบเท่าลงไป หรือ เทียบเท่าขึ้นไป * ผบ. พล., ผบ. กองเรือ, ผบ. พล. บ. ปล. กห., สรอ., ผบ. ทหารสูงสุด, หรือเทียบเท่า ผบ. ทบ., ผบ. ทร., ผบ. ทอ. หรือเทียบเท่า ผบ. ทบ., ผบ. ทร., ผบ. ทอ. * กองทัพอากาศ * ผบ. ทอ. * กองทัพอากาศ * ผบ. ทอ. * แม่ทัพ หรือเทียบเท่า รมว. กห.

14 การสั่งการให้รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้มีอำนาจ * ผบ. หมู่ / นายตอน หรือเทียบเท่า ผบ. ร้อย, ผบ. เรือ ๓ ต้นเรือ ๒, ผบ. มบ. ๒ หรือเทียบเท่า ขึ้นไป * ผบ. ร้อย, ผบ. เรือ ๓ ต้นเรือ ๒, ผบ. กรม, ผบ. มว. เรือ, ผบ. กองบิน ผบ. มบ. ๒ หรือเทียบเท่าลงไป หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ผบ. มบ. ๒ หรือเทียบเท่าลงไป หรือ เทียบเท่าขึ้นไป * ผบ. กรม, ผบ. มว. เรือ, ผบ. พล, ผบ. กองเรือ, ผบ. พล. บ. ผบ. กองบิน หรือเทียบเท่าลงไป หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ผบ. กองบิน หรือเทียบเท่าลงไป หรือ เทียบเท่าขึ้นไป * ผบ. พล., ผบ. กองเรือ, ผบ. พล. บ. ปล. กห., สรอ., ผบ. ทหารสูงสุด, หรือเทียบเท่า ผบ. ทบ., ผบ. ทร., ผบ. ทอ. หรือเทียบเท่า ผบ. ทบ., ผบ. ทร., ผบ. ทอ. * แม่ทัพ หรือเทียบเท่า รมว. กห.


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๒๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google