งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานวิชาชีพ ครู. ๑. มาตรฐานความรู้ กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น ที่คุรุสภารับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานวิชาชีพ ครู. ๑. มาตรฐานความรู้ กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น ที่คุรุสภารับรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานวิชาชีพ ครู

2 ๑. มาตรฐานความรู้ กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น ที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ อย่างน้อย ได้แก่

3 ( ๑ ) ภาษาและเทคโนโลยี สำหรับครู ( ๒ ) ความรู้เกี่ยวกับการ พัฒนาหลักสูตร

4 ( ๓ ) การจัดการเรียนรู้ ( ๔ ) จิตวิทยาสำหรับครู ( ๕ ) การวัดและ ประเมินผลการศึกษา

5 ( ๖ ) การบริหารจัดการใน สถานศึกษา ( ๗ ) การวิจัยทางการศึกษา

6 ( ๘ ) นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษา ( ๙ ) ความเป็นครู

7 และผ่านการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาทางการศึกษา เป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

8 2. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญา ทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังนี้

9 ( ๑ ) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง เรียน ( ๒ ) การปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

10 คุณลักษณะของผู้สำเร็จ การศึกษา ๑. มีความรู้และความเข้าใจใน ธรรมชาติของผู้เรียน และ ธรรมชาติของการเรียนรู้

11 ๒. มีความรู้ความเข้าใจใน เนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่ สอน ๓. มีความรู้ความเข้าใจและ ทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพครู

12 ๔. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ จัดกระบวนการเรียนรู้ ๕. มีความรู้ความสามารถและทักษะใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ๖. มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ๗. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ วิชาชีพครู รวมทั้งมีความรักและ ศรัทธาในวิชาชีพ

14 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทาง วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา วิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผล ที่จะเกิดกับผู้เรียน มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพ

15 มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้ สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงมาตรฐาน ที่ ๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ ผู้เรียน

16 มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพัฒนา คุณภาพของผู้เรียนได้ อย่างมีระบบ มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ ๙ ร่วมมือ กับผู้อื่นในสถานศึกษา อย่างสร้างสรรค์

17 มาตรฐานที่ ๑๐ ร่วมมือกับผู้อื่น อย่างสร้างสรรค์ในชุมชน มาตรฐานที่ ๑๑ แสวงหาและใช้ ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานที่ ๑๒ สร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานวิชาชีพ ครู. ๑. มาตรฐานความรู้ กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น ที่คุรุสภารับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google