งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานวิชาชีพครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานวิชาชีพครู."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานวิชาชีพครู

2 ๑. มาตรฐานความรู้  กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้อย่างน้อย ได้แก่

3 (๑) ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

4 (๓) การจัดการเรียนรู้ (๔) จิตวิทยาสำหรับครู (๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา

5 (๖) การบริหารจัดการในสถานศึกษา
(๗) การวิจัยทางการศึกษา

6 (๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๙) ความเป็นครู

7 และผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

8 2.มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังนี้

9 (๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

10 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
๑. มีความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรียน และธรรมชาติของการเรียนรู้

11 ๒. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่สอน
๓. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพครู

12 ๔. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้
๕. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ๖. มีความรู้ความสามารถและทักษะในภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
๗. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

14 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา วิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผล ที่จะเกิดกับผู้เรียน มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ             

15 มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงมาตรฐานที่ ๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน             

16 มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ ๙ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์            

17 มาตรฐานที่ ๑๐ ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
มาตรฐานที่ ๑๑ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานที่ ๑๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานวิชาชีพครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google