งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อที่น่าอภิปรายแนวคิดของระบบเป็นอย่างไรองค์ประกอบการประเมินผลเป็นอย่างไรผู้ใดเป็นผู้ประเมินผลการประเมินใช้หลักใด แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อที่น่าอภิปรายแนวคิดของระบบเป็นอย่างไรองค์ประกอบการประเมินผลเป็นอย่างไรผู้ใดเป็นผู้ประเมินผลการประเมินใช้หลักใด แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อที่น่าอภิปรายแนวคิดของระบบเป็นอย่างไรองค์ประกอบการประเมินผลเป็นอย่างไรผู้ใดเป็นผู้ประเมินผลการประเมินใช้หลักใด แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก ระดับ

2 ระบบการ บริหาร ผลการ ปฏิบัติ ราชการ ติดต าม (Monit or) วางแ ผน (Plan) พัฒนา (Develop ) ประเมิน (Apprais e) ให้ รางวัล (Rewar d) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติ ราชการ – กพ. อิงแผนงานและผลงาน

3 องค์ประกอบการประเมินผล – กพ.

4 องค์ประกอบการประเมิน – จุฬาฯ พนง. ม. ปริมาณงานคุณภาพงานคุณลักษณะส่วนบุคคล ผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรม

5 องค์ประกอบการประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ การเรียนการสอน ๔๐ คะแนน ( % ) งานพัฒนานิสิต๑๐ คะแนน งานวิจัย๑๐ คะแนน งานบริหาร / งานบริการวิชาการ๑๐ คะแนน ความสามารถในการทำงาน๑๕ คะแนน พฤติกรรมในการทำงาน๑๕ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน

6 การประเมินอาจารย์ตามภาระงาน อยู่ในระบบการประเมินด้วยไหม ? ใช้ประโยชน์ในระบบการประเมิน บุคลากรสายวิชาการอย่างไร น่าจะ = ปริมาณ

7 องค์ประกอบการประเมิน  ผลงาน๔๐ % เกณฑ์ ผ่าน ๒๔ %  ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน๓๐ % เกณฑ์ ผ่าน ๑๘ %  พฤติกรรม๓๐ % เกณฑ์ ผ่าน ๑๘ % รวม ๑๐๐ % เกณฑ์ผ่าน ๓๓. ๕ % รวม ๑๐๐ % เกณฑ์ผ่าน ๓๓. ๕ % พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ และ ระดับแรงงาน

8 หน่วยงาน / ตำแหน่งงาน ผู้รับบริการ ก ผู้รับบริการ ค ผู้รับบริการ งผู้รับบริการ ข ผลผลิต บริการ ผลผลิต บริการ ผลผลิต บริการ ผลผลิต บริการ o ใครคือผู้รับบริการ ? o ผู้รับบริการต้องการ / คาดหวังอะไร ? o จะตั้งเป้าหมายในการ ให้บริการอย่างไร ? o จัดทำข้อตกลงการ ให้บริการ (Service Level Agreement) o ประเมินผลตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณภาพ ? ใครเก็บข้อมูล เก็บอย่างไร

9 หัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ ผู้อำนวยการ สำนัก / กอง / ศูนย์ ผู้อำนวยการ สำนัก / กอง / ศูนย์ หัวหน้า หน่วยงาน ภายใต้ สำนัก / กอง ผู้ปฏิบัติราชการ ที่ไม่มี ผู้ใต้บังคับบัญช า ใครประเมิน ? น้ำหนักผู้ประเมิน ใครพิจารณาสรุป

10 สรุปขั้นตอนการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน - จุฬาฯ  ส่วนงานจัดทำเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ เกณฑ์การประเมิน  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แจ้งให้พนักงาน มหาวิทยาลัยทราบ ล่วงหน้าถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมิน สัดส่วนน้ำหนักคะแนน  คณะกรรมการ ( แต่งตั้งโดยคณะ กรรมการบริหารส่วนงาน ประกอบด้วยประธานและกรรมการ จำนวน ๒ ถึง ๔ คน โดยเป็นบุคคลภายนอกส่วนงานนั้น อย่าง น้อย ๑ คน ) รับผิดชอบการประเมิน

11  คณะกรรมการบริหารส่วนงานพิจารณา อนุมัติ แจ้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแจ้งผลการประเมิน ข้อดีและข้อควรปรับปรุงแก่ผู้รับการประเมิน ตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

12 ระดับผล ฯ คะแนนในแต่ละ ระดับ หมายเหตุ ดีเด่น ส่วนราชการสามารถ กำหนดช่วงคะแนน ของแต่ละระดับได้ ตามความเหมาะสม ต้องประกาศให้ ทราบทั่วกัน ดีมาก ดี- พอใช้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ - ต้อง ปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ - ผลการประเมิน – กพ.

13 ผลการประเมิน ดีเยี่ยม ( คะแนนร้อยละ ๘๗. ๖ - ๑๐๐. ๐ ) ปรับไม่เกินร้อยละ ๙ ดีเยี่ยม ( คะแนนร้อยละ ๘๗. ๖ - ๑๐๐. ๐ ) ปรับไม่เกินร้อยละ ๙ ดีมาก ( คะแนนร้อยละ ๗๔. ๑๐ - ๘๗. ๕ ) ปรับไม่เกินร้อยละ ๗ ดีมาก ( คะแนนร้อยละ ๗๔. ๑๐ - ๘๗. ๕ ) ปรับไม่เกินร้อยละ ๗ ดี ( คะแนนร้อยละ ๖๐. ๖ - ๗๔. ๐ ) ปรับไม่เกินร้อยละ ๕ ดี ( คะแนนร้อยละ ๖๐. ๖ - ๗๔. ๐ ) ปรับไม่เกินร้อยละ ๕ ปานกลาง ( คะแนนร้อยละ ๔๗. ๑๐ - ๖๐. ๕ ) ปรับไม่เกินร้อยละ ๓ ปานกลาง ( คะแนนร้อยละ ๔๗. ๑๐ - ๖๐. ๕ ) ปรับไม่เกินร้อยละ ๓ ต้องปรับปรุง ( คะแนนร้อยละ ๓๓. ๖ - ๔๗. ๐ ) ไม่ปรับอัตราเงินเดือน ต้องปรับปรุง ( คะแนนร้อยละ ๓๓. ๖ - ๔๗. ๐ ) ไม่ปรับอัตราเงินเดือน ต่ำ ( คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๓๓. ๕๐ ) อาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้าง ต่ำ ( คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๓๓. ๕๐ ) อาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้าง

14 - - การออกแบบระบบ คำนึงถึงผลงาน อิง KPI ของหน่วยงานด้วย จริงไหม - องค์ประกอบของการประเมินของแต่ละ สายงานบางสายงาน ยังไม่เหมาะสม - ผู้ประเมินแต่ละกลุ่มให้คะแนนโดย มาตรฐานต่างกัน ถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกัน ต้อง calibrate - การพิจารณาสรุป ต้องอยู่ในรูป คณะกรรมการ - ต้องแสดงผลการประเมินอย่างเปิดเผย และ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาที่พบ :

15 หัวข้อที่น่าอภิปราย  แนวคิดของระบบเป็นอย่างไร  องค์ประกอบการประเมินผลเป็นอย่างไร  ผู้ใดเป็นผู้ประเมิน  ผลการประเมินใช้หลักใด แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

16 - Alternatives ??? - ประโยชน์ / การนำผลการ ประเมินไปใช้ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพัฒนาบุคคลระยะยาว ???


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อที่น่าอภิปรายแนวคิดของระบบเป็นอย่างไรองค์ประกอบการประเมินผลเป็นอย่างไรผู้ใดเป็นผู้ประเมินผลการประเมินใช้หลักใด แนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google