งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (Information Technology Institute for Education - ITIE) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (Information Technology Institute for Education - ITIE) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (Information Technology Institute for Education - ITIE) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘

2 กิจกรรมที่ดำเนินการ • การสัมมนาและการฝึกอบรม – การสัมมนา สถาบันฯ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาและขยายโอกาสด้าน ICT เพื่อ การศึกษา ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา – การฝึกอบรม ได้มีการจัดฝึกอบรม ทั้งภายในสถาบันฯ และนอกสถานที่ ได้แก่ • พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับสถานศึกษายุคใหม่ เป็นหลักสูตรที่มี การจัดต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง • โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี • อมรมสัมมนาผู้บริหาร การฝึกอบรมในจังหวัดอุดรธานี มกราคม ๔๘

3 • การผลิตและพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ – การผลิตและพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม CWTools+ ซึ่งชุดการ เรียนได้ผลิตเสร็จสมบูรณ์ ๖ ชุดวิชา และ ๑ ชุดวิชาอยู่ในระหว่างดำเนินการ ลำดับชื่อเรื่องการดำเนินการ ๑การขับขี่อย่างปลอดภัยเสร็จสมบูรณ์ ๒สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญกำลังดำเนินงาน ๓โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เสร็จสมบูรณ์ ๔โรคเอดส์เสร็จสมบูรณ์ ๕ยาเสพติดเสร็จสมบูรณ์ ๖โรคไข้เลือดออกเสร็จสมบูรณ์ ๗โรคอ้วน (Obesity) เสร็จสมบูรณ์

4 การดำเนินงานตามโครงการพิเศษ • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Education Quality Improvement Project – EQI) – จัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ – สัญญาความร่วมมือ การลงนามในกรอบข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ – วางโปรแกรมการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ – เตรียมเอกสารแผนโครงการ EQI เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ – จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น website, แผ่นพับ, จดหมาย • โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Martus – จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ICT กับการจัดทำข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน " – จัดทำชุดการเรียนการสอนการใช้โปรแกรม Martus ออนไลน์ โดยเป็นชุดสอนการใช้งาน โปรแกรมแบบออนไลน์ มี ๕ โมดูล – การประสานงานกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Benetech

5 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง www.itie.org/eqi ตัวอย่าง : ชุดการเรียนการสอนโปรแกรม Martus


ดาวน์โหลด ppt สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก (Information Technology Institute for Education - ITIE) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google