งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องราชอิสริยาภร ณ์ไทย. ความหมายและ ความสำคัญของ เครื่องราชอิสริยาภ รณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องราชอิสริยาภร ณ์ไทย. ความหมายและ ความสำคัญของ เครื่องราชอิสริยาภ รณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องราชอิสริยาภร ณ์ไทย

2 ความหมายและ ความสำคัญของ เครื่องราชอิสริยาภ รณ์

3 มาตรา 11 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง พระราชอำนาจ ที่จะ สถาปนาฐานันดรศักดิ์ และพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

4 มาตรา 192 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง พระราชอำนาจ ที่จะถอด ถอนฐานันดรศักดิ์ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นของ พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติยศ พระราชทานเป็น บำเหน็จความชอบ ในราชการหรือส่วน พระองค์

6 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นของมีค่า เป็นงานวิจิตรศิลป์ของชาติ เป็นเครื่องหมายแสดง ความผูกพันระหว่าง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชน เป็นสื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

7 คุณค่าของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1. เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของ ผู้ได้รับพระราชทานที่จะใช้ประดับ ในงานพระราชพิธีต่าง ๆ 2. เป็นเครื่องบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้ประกอบคุณงามความดีที่จะเป็นตัวอย่าง ของการดำรงตนในสังคมสืบไป 3. ได้สิทธิพิเศษบางประการ เช่น ลดหย่อน ค่าธรรมเนียมของทางราชการบางประเภท 4. ขอพระราชทานเพลิงศพได้

8 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

9

10 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

11

12

13 พระราชลัญจกร

14

15 หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการพิจารณาเสนอขอ พระราชทาน  ความประพฤติดี  ไม่เคยถูกจำคุก เว้นความผิด โดยประมาทหรือลหุโทษ  ไม่เคยถูกเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์  มีความดีความชอบ  พิจารณาชั้นตราและระยะเวลา ตามบัญชี ฯ

16 1. บุคคลที่จะเสนอขอพระราชทาน 1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2) เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด (เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ) 3) เป็นผู้ที่ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4) ห้ามขอปีติดกัน เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการ 5) ต้องรับราชการติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน (ภายใน 6 ตุลาคม) 6) กรณีเกษียณอายุราชการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ของระเบียบ ฯ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการ

17 2. ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่บุคคลใด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่า บุคคลนั้นได้กระทำ ความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือ ครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับ พระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ พระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ อย่างสูงด้วย การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการ (ต่อ)

18 อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือคดีอาญา รอการเสนอขอพระราชทานไว้ก่อนได้ หากจะเสนอขอพระราชทาน ต้องรายงานพฤติการณ์ด้วยทุกราย ข้อแนะนำ กรณีถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หากอัยการรับแก้ต่างให้ ควรระบุเน้นไปในเอกสารรายงานพฤติการณ์ด้วย ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มระยะเวลา สำหรับการเสนอขอพระราชทาน อีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์

19 เหรียญจักรพรรดิ มาลา เพื่อพระราชทานให้แก่ข้าราชการ ฝ่ายพลเรือนที่รับราชการมาด้วยความ เรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี โดยไม่เคยได้รับโทษทางวินัย การนับ เวลาในการขอพระราชทานเหรียญ จักรพรรดิมาลาให้นับเวลาราชการทั้งหมด รวมกัน หากเข้ารับราชการก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่วันอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้อง จัดทำประวัติการรับราชการประกอบการ ขอพระราชทาน โดยให้เรียงลำดับการ รับราชการตั้งแต่เข้ารับราชการจนครบ 25 ปีบริบูรณ์

20

21 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

22 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) บุรุษ

23 หลักการพื้นฐานในการเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก คุณาภรณ์  ตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้อง  ตรวจสอบผลงานความดี ความชอบ หรือหลักฐานการบริจาค ให้ ถูกต้อง  ตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ให้ถูกต้อง  จัดทำเอกสารเสนอขอ พระราชทานให้ถูกต้อง  ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

24 คุณสมบัติในการขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก คุณาภรณ์ ความประพฤติดี ไม่เคยถูกจำคุก เว้นความผิดโดย ประมาทหรือลหุโทษ ไม่เคยถูกเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์มาแล้ว ระบุชั้นตราและปีที่ได้รับ พระราชทานในแบบ นร.3 ด้วย

25 การตรวจสอบผลงานความดี ความชอบ ผลงานดีเด่น หรือควรแก่การ สรรเสริญ หรือฝ่าอันตรายฯ อันเป็น ประโยชน์แก่สังคม ไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทาน ผลงานที่ทำร่วมกัน ต้องแยกของ แต่ละบุคคลให้ชัดเจน กรณีทำผลงานแก่นิติบุคคล นิติ บุคคลต้องตามประกาศฯ ต้องมีหนังสือรับรองแสดงผลงาน นร.1 ระบุให้ชัดเจนว่าทำอะไร อย่างไร เมื่อไร ผลเป็นอย่างไร

26 การตรวจสอบกรณีการบริจาค เป็นการบริจาคเพื่อ สาธารณประโยชน์ เป็นทรัพย์สินของผู้บริจาค และไม่มี เงื่อนไข / ภาระติดพัน ไม่เคยใช้เสนอขอพระราชทาน กรณีที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้จดก่อน กรณีบริจาคร่วมกัน ให้แสดงว่าแต่ละ คนบริจาคเท่าไร การบริจาคให้นิติบุคคล ต้องเป็นนิติ บุคคลตามประกาศฯ ที่ดิน ทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงิน ต้องมี หนังสือรับรองมูลค่า ต้องมีหนังสือรับรองแสดงรายการ การบริจาค นร.2

27 กรณีบริจาคทรัพย์สิน

28 กรณีผลักดันให้นิติบุคคลบริจาค ทรัพย์สิน

29

30

31

32

33

34 ดุมและแพรแถบย่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ( ตั้งแต่ชั้น บ. ภ. ขึ้นไป )

35 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวม เครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมาย ของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่มี สิทธิใช้ ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่ หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทำการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่น เชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่ เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

36 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  คืนชั้นรอง เมื่อได้รับชั้นสูงขึ้นในตระกูล เดียวกัน เมื่อถึงแก่กรรมให้ส่งคืนทุกชั้น ภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรฯ  ตระกูลดิเรกคุณาภรณ์ ให้ส่งคืนชั้นรอง เมื่อถึงแก่กรรม ทายาทเก็บชั้นสูงสุดไว้ โดยไม่ต้องคืนประกาศนียบัตรฯ  ถ้าทรงโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืน ต้องคืนทุกชั้น และต้องคืนประกาศนียบัตรฯ ด้วย  เหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่ต้องส่งคืน

37 ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีที่ไม่สามารถส่งคืน (1 มี.ค.54 เป็นต้นมา) ช้างเผือกมงกุฎไทยดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นบุรุษสตรีชั้นบุรุษสตรีชั้นบุรุษสตรี ม.ป.ช.34,64626,908ม.ว.ม.46,19236,922--- ป.ช.23,86418,642ป.ม.22,48817,016ป.ภ.26,53821,656 ท.ช.13,94810,934ท.ม.14,93410,008ท.ภ.15,48612,144 ต.ช.5,7045,054ต.ม.5,4564,340ต.ภ.7,1426,176 จ.ช.2,9783,158จ.ม.2,9783,158จ.ภ.4,1224,160 บ.ช.2,8383,000บ.ม.2,8383,000บ.ภ.4,0544,094 ร.ท.ช.2,0042,278ร.ท.ม.1,6861,970ร.ท.ภ.3,1583,202 ร.ง.ช.1,9562,228ร.ง.ม.1,6381,922ร.ง.ภ.3,1103,154 ร.จ.พ.1,8962,174


ดาวน์โหลด ppt เครื่องราชอิสริยาภร ณ์ไทย. ความหมายและ ความสำคัญของ เครื่องราชอิสริยาภ รณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google