งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบรัฐ ฐานะและ พระราชอำนาจของ พระมหากษัตริย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบรัฐ ฐานะและ พระราชอำนาจของ พระมหากษัตริย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบรัฐ ฐานะและ พระราชอำนาจของ พระมหากษัตริย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

2 องค์ประกอบทางสังคมวิทยาของรัฐ ศาสตราจารย์ Andre Hauriou et Jean Gicquel ได้กล่าวว่า “ องค์ประกอบทางสังคม วิทยาของรัฐที่สำคัญและจำเป็นมี 3 ประการ คือ องค์ประกอบทางด้านบุคคล ได้แก่ ประชากร หรือชาติ องค์ประกอบทางด้านเนื้อหา ได้แก่ ดินแดน องค์ประกอบทางด้านรูปแบบ ได้แก่ อำนาจทางการเมืองเฉพาะ หรืออำนาจ อธิปไตย ”

3 รูปแบบของรัฐ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม ได้กล่าวถึงรูปแบบของรัฐไว้ดังนี้ “ ในการศึกษาถึงรูปแบบของรัฐนั้น อาจพิจารณาได้ในสองแง่ที่ต่างกัน กล่าวคือ พิจารณาในแง่ทางการเมือง พิจารณาในแง่กฎหมาย

4 รูปแบบของรัฐ ในที่นี้จะขออนุญาตอธิบายเฉพาะการจัด แบบกฎหมายเท่านั้น ซึ่งแบ่งเป็นรัฐเดี่ยว และรัฐรวม รัฐเดี่ยว คือ รัฐที่มีศูนย์กลางทาง การเมืองและการปกครองแห่งเดียวกัน เป็นรัฐที่มีผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทั้งภายใน และภายนอกประเทศเป็นศูนย์เดียวกัน คือรัฐที่มีสภาพเป็น นิติบุคคล บุคคลทุก คนในประเทศจะอยู่ใต้บังคับบัญชาของ อำนาจแห่งเดียวกันนี้ ทุกคนจะอยู่ใน ระบอบการปกครองเดียวกัน จะอยู่ใต้ บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเดียวกัน

5 สำหรับรูปแบบการปกครองในรัฐ เดี่ยวมี 2 ระบบที่สำคัญคือ การปกครองแบบรวมอำนาจ (Centralisation) การปกครองแบบกระจายอำนาจ (Decentralisation)

6 รัฐรวม รัฐรวมแบบใหม่อาจจำแนกได้ 2 ประเภท คือ สมาพันธรัฐ (La Confederation d’Etats) สหพันธรัฐ (L’Etat federal)

7 รูปแบบการปกครองของ ประเทศไทย “ รัฐ ” ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2521 ตามบทบัญญัติ มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 ความว่า “ ประเทศไทย เป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ ” นั้นได้แสดงถึง ลักษณะความเป็น “ รัฐเดี่ยว ” ของ ประเทศไทย กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยมี รูปแบบของ “ รัฐเดี่ยว ” มิใช่ “ รัฐรวม ” แต่ประการใด

8 ฐานะและพระราชอำนาจของ พระมหากษัตริย์

9 พระมหากษัตริย์ของไทยจึงทรงมี ฐานะในทางการเมืองการ ปกครองของไทย ดังนี้ 1) ทรงอยู่ในฐานะประมุขของ ประเทศเท่านั้น มิใช่ในฐานะ ผู้บริหารเหมือนในสมัยราชาธิป ไตยอีกต่อไป โดยจะทรงใช้อำ นา จอธิปไตยโดยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่านั้น ทั้งนี้ใน การใช้พระราชอำนาจดังกล่าว จะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราช โองการหรือรับผิดแทนเสมอ

10 2) ทรงเป็นกลางและทรงอยู่ เหนือการเมืองตลอดเวลา หมายความว่าจะไม่ทรงสนับสนุน นักการเมืองคนใด หรือพรรค การเมืองใดที่รณรงค์แข่งขันในการ เลือกตั้ง เพื่อให้ได้อำ นาจการเมือง การปกครอง แต่พระองค์จะทรงมีอำ นาจในการแนะนำ ตักเตือน และให้ กำ ลังใจนักการเมืองและประชาชน ทั้งปวง ให้ทำหน้าที่อย่างผู้ซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ ประเทศชาติและประชาชน

11 3) ทรงดำ รงอยู่ในฐานะอันเป็นที่ เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดและ กล่าวหาหรือฟ้องร้อง พระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น อัครศานู - ปถัมภก และทรงดำรงตำแหน่งจอม ทัพไทย รวมทั้งทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะ สถาปนา ฐานันดรศักดิ์ และพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

12 ฐานะของพระมหากษัตริย์ใน สมัยปัจจุบัน 1) ทรงเป็นตัวแทนของปวงชน ชาวไทยในการติดต่อกับประมุข ของต่างประเทศโดยจะทรง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำ ณ ประเทศต่าง ๆ 2) ทรงเป็นเอกลักษณ์และศูนย์ รวมแห่งความสามัคคีของ ประชาชนทั้งประเทศ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบรัฐ ฐานะและ พระราชอำนาจของ พระมหากษัตริย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google